fbpx Pedagogika Specjalna – studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pedagogika Specjalna – studia I stopnia

Pedagogika Specjalna – studia I stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

Podstawy pedagogiki specjalnej, edukacja i rehabilitacja osób niewidzących i słabo widzących, edukacja i rehabilitacja osób niesłyszących i słabo słyszących, edukacja i rehabilitacja osób przewlekle chorych, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie.

Dla specjalności:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną: metodyka nauczania i wychowania integracyjnego, pedagogika przedszkolna z metodyką, pedagogika wczesnoszkolna z metodyką;

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną: metody terapii pedagogicznej, terapia zaburzeń emocjonalnych i socjoterapia, metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

 

ATUTY KIERUNKU

 

Pedagogika specjalna na UG to kierunek prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką. Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie konkretnego zawodu, z licznymi możliwościami zatrudnienia w placówkach oświatowych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Bogata oferta kształcenia sprawia, że student uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy znaczące dla życia osób z niepełnosprawnościami i uczy się rozwiązywać problemy zawodowe. Zakład Pedagogiki Specjalnej, sprawujący opiekę nad kierunkiem, współpracuje ściśle z trójmiejskimi szkołami, ośrodkami rehabilitacji i terapii, w których student ma możliwość uczestniczenia w innowacyjnych projektach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych. Włączenie się w jego pracę daje możliwość udziału w inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami, debiutu naukowego oraz współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce.

Studenci mogą ponadto pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w:

  • pracach studenckich kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych;
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 

Wszyscy studenci zdobywają kwalifikacje nauczycielskie oraz przygotowanie do pracy edukacyjnej, wychowawczej i terapeutyczno - rehabilitacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi (szkoły integracyjne/specjalne, placówki opiekuńczo-rewalidacyjne, poradnie specjalistyczne itp.).

 

 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z pedagogiką wczesnoszkolną: daje wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć, wynikających z podstawy programowej w przedszkolach specjalnych oraz klasach początkowych szkół integracyjnych i specjalnych; Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych, oraz do pracy na pierwszym etapie edukacyjnym w placówkach integracyjnych z dziećmi niepełnosprawnymi w roli nauczyciela wspomagającego lub prowadzącego.

 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną: daje wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozowania i terapii trudności w uczeniu się w przedszkolach, przedszkolach specjalnych oraz szkołach podstawowych, integracyjnych i specjalnych. Absolwent jest przygotowany do pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, szkołach specjalnych oraz do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej we wszystkich placówkach wspomagających osoby z niepełnosprawnością (świetlice terapeutyczne, szkoły integracyjnej, przedszkola integracyjne i inne).

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:09