fbpx Pedagogika Specjalna – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika Specjalna – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika Specjalna – studia II stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 

Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciową; Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością; Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Pedagogika specjalna, psychiatria i psychopatologia, polityka społeczna i wsparcie dla osób niepełnosprawnych, promocja aktywności i organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawności.

Dla specjalności:

Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciową: metodyka pracy z osobą dorosła z niepełnosprawnością, wsparcie w pracy i doradztwo zawodowe dla osoby dorosłej z niepełnosprawnością;

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością: metody terapii małego dziecka z niepełnosprawnością, wczesne wspomaganie rozwoju;

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń: metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń, praca z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń.

 

ATUTY KIERUNKU

Pedagogika specjalna na UG to kierunek prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę uniwersytecką. Studiowanie na tym kierunku rozszerza kwalifikacje z pierwszego stopnia i zwiększa szansę zatrudnienia na rynku pracy. Bogata oferta kształcenia sprawia, że student uzyskuje wiedzę interdyscyplinarną, która pozwala zrozumieć zjawiska i procesy znaczące dla życia osób z niepełnosprawnościami i uczy się rozwiązywać problemy zawodowe. Zakład Pedagogiki Specjalnej, sprawujący opiekę nad kierunkiem, współpracuje ściśle z trójmiejskimi szkołami, ośrodkami rehabilitacji i terapii, w których student ma możliwość uczestniczenia w innowacyjnych projektach edukacyjnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych. W Instytucie działa Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Specjalnych. Włączenie się w jego pracę daje możliwość debiutu naukowego, współpracy z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce oraz udziału w inicjatywach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 

Studenci mogą ponadto pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w:

  • pracach studenckich kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 

Rehabilitacja i wsparcie w dorosłości z terapią zajęciową: przygotowanie do pracy terapeuty dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, specjalisty ds. rewalidacji, asystenta osoby niepełnosprawnej, trenera pracy, doradcy w placówkach rehabilitacji społecznej/ zawodowej itp.

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością: przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, ich rodzinami, oraz pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju oferujących im wielospecjalistyczną pomoc (poradnictwo specjalistyczne, przedszkola,  ośrodki szkolno-wychowawcze itp.).

Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń: przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w placówkach zajmujących się edukacją i terapią osób z autyzmem na przestrzeni całego ich życia  (przedszkola integracyjne i specjalne, specjalistyczne ośrodki diagnozy i terapii spektrum autystycznego, klasy integracyjne i specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy, Mieszkania Chronione i Wspomagane, ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczną i zawodową dorosłych osób z autyzmem.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:10