fbpx Pedagogika – studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Pedagogika – studia I stopnia

Pedagogika – studia I stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną; Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną; Pedagogika resocjalizacyjna.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Teoretyczne podstawy wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, metodyka pracy opiekuńczej i wychowawczej, praca pedagoga szkolnego, praca z osobami uzależnionymi.

Dla specjalności:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną: elementy gerontologii społecznej i psychogerontologii, aktywizacja seniorów i wspieranie ich środowiska rodzinnego;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną: modele edukacji seksualnej na świecie, metodyka zajęć wychowania seksualnego;

Pedagogika resocjalizacyjna: resocjalizacja nieletnich w całodobowych placówkach resocjalizacyjnych, podstawy prawne i metodyka pracy kuratora sądowego.

 

ATUTY KIERUNKU

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w:

  • pracach studenckich kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych;
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z gerontologią społeczną: przygotowanie do pracy pedagoga szkolnego, środowiskowego, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. Ponadto przygotowanie do pracy w placówkach ukierunkowanych na pracę z seniorami: domach pomocy społecznej, dziennych domach opieki, klubach seniorów, placówkach kulturalnych przeznaczonych dla seniorów;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z edukacją seksualną: przygotowanie do pracy pedagoga szkolnego, środowiskowego, wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i pomocowych. Ponadto przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji seksualnej w szkołach, placówkach opiekuńczych, pomocowych, wychowawczych, edukacyjnych, poradnictwa pedagogicznego dla młodzieży, doradztwa w poradniach HIV/AIDS;

Pedagogika resocjalizacyjna: przygotowanie do pracy pedagoga resocjalizacyjnego w placówkach penitencjarnych, kuratorskich zespołach służby sądowej i ośrodkach pracy z młodzieżą, placówkach diagnostyczno-rozdzielczych.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:11