fbpx Pedagogika – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Pedagogika – studia II stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii; Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym; Pedagogika społeczna; Pedagogika wielokulturowości; Pedagogika szkoły; Edukacja dorosłych; Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej; Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 

Pedagogika ogólna, dydaktyka ogólna, teorie wychowania, współczesne nurty badań społecznych.

Dla specjalności:

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii: organizacja i funkcjonowanie systemów resocjalizacyjnych, patologia społeczna i kryminologia, psychoterapia w resocjalizacji;

Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym: tożsamość pedagogiki opiekuńczej, organizacje pozarządowe i wolontariat w systemie opieki,  psychopedagogiczne poradnictwo rodzinne;

Pedagogika społeczna: pedagogika społeczna – pola profesji, środowisko życia i jego przemiany, animacja – teoria i praktyka zmiany społecznej;

Pedagogika wielokulturowości: modele edukacji wielo -, międzykulturowej i regionalnej, konstruowanie projektów włączających, psychoedukacja (doradztwo, coaching, mentoring) w środowiskach zróżnicowanych kulturowo;

Pedagogika szkoły: aktywizowanie uczenia się, alternatywne koncepcje kształcenia, rozwiązywanie konfliktów;

Edukacja dorosłych: dydaktyka dorosłych, uczenie się w ruchach społecznych, biografia edukacyjna;

Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej: pedagogika medialna, edukacyjne aplikacje dla dzieci, metody m-learningu;

Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową: zakładanie i organizacja placówek alternatywnych, podstawy pomiaru dydaktycznego we wczesnej edukacji, badania zewnętrzne we wczesnej edukacji i polityka oświatowa.

 

ATUTY KIERUNKU

 

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika mają charakter unikatowy ze względu na oferowane studentom specjalności akademickie uwzględniające dynamicznie przemiany w świecie i szeroko pojętej edukacji. Pozwalają one na pogłębienie wiedzy niezbędnej w działaniach podejmowanych w różnych środowiskach edukacyjnych (tradycyjnych - jak np. szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza czy resocjalizacyjna oraz nietradycyjnych - jak np. środowiska zróżnicowane kulturowo czy tzw. „kultura cyfrowa”). Ze względu na duże zróżnicowanie specjalności, studia na tym kierunku są ofertą wyjątkową również z uwagi na specyfikę treści kształcenia, sięgających do aktualnej problematyki społeczno-kulturowej i edukacyjnej ugruntowanej w refleksji naukowej. 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ponadto pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w:

  • pracach studenckich kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przygotowanie do: 

Pedagogika resocjalizacyjna z elementami psychoterapii: organizowania i przekształcania systemów resocjalizacyjnych oraz resocjalizacyjnego zastosowania psychoterapii;

Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym: organizowania i przekształcania systemów opiekuńczych oraz poradnictwa rodzinnego i asystentury rodzin;

Pedagogika społeczna - animacji  zmiany społecznej;

Pedagogika wielokulturowości: diagnozowania, inicjowania i organizowania środowiska społecznego i edukacji ze względu na potrzeby mniejszości narodowych i etnicznych,

Pedagogika szkoły: organizowania i przekształcania środowiska dydaktyczno - wychowawczego szkoły oraz rozwiązywania konfliktów w szkole,

Edukacja dorosłych – organizowania i przekształcania procesu oraz środowiska uczenia się dorosłych;

Edukacja mobilna w kulturze cyfrowej: organizowania szkolnego i pozaszkolnego środowiska m – learningu oraz pracy w instytucjach szkoleniowo–doradczych, organizacjach pozarządowych, wydawnictwach i firmach projektujących i oferujących edukacyjne oprogramowanie dla dzieci,

Wczesna edukacja z diagnozą i ewaluacją oświatową: organizowania, doskonalenia i przekształcania pracy edukacyjnej w placówkach edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz diagnozowania edukacyjnego, monitorowania warunków i przebiegu rozwoju kompetencji dziecka, prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:12