fbpx Praca socjalna – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Praca socjalna – studia II stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Praca socjalna – studia II stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 

Asystentura rodzin w pracy socjalnej;

Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności.   

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Etyczne dylematy pracy socjalnej, prawne aspekty pracy socjalnej i systemu zabezpieczenia społecznego oraz prawa administracyjnego, polityka społeczna a praca socjalna, współczesne teorie i modele pracy socjalnej, praca socjalna w perspektywie międzynarodowej, problematyka i profilaktyka wypalenia zawodowego służb społecznych.

Dla specjalności:

Asystentura rodzin w pracy socjalnej: asystentura rodzin jako profesja społeczna, wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, karnego i prawa pracy oraz wspierania rodziny  pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, asystent rodziny jako koordynator służb społecznych na rzecz rodziny

Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności: organizator społeczności lokalnej: animator, organizator sieci społecznych, lokalny planista, lokalne wymiary partycypacji obywatelskiej, organizowanie społeczności lokalnej: struktura, narzędzia i proces

 

ATUTY KIERUNKU

Studia magisterskie  na kierunku Praca socjalna mają charakter unikatowy. Uniwersytet Gdański jest jedną z nielicznych uczelni w Polsce i jedyną w regionie, która prowadzi ten kierunek na poziomie magisterskim. Nowatorski charakter mają również oferowane specjalności otwierające perspektywy akademickiego kształcenia w zakresie precyzyjnie odpowiadającym aktualnym tendencjom profesjonalnego przygotowania zawodowego pracownika socjalnego. Studia na tym kierunku są ofertą wyjątkową również z uwagi na specyfikę treści kształcenia, odwołujących się do aktualnej problematyki społecznej i ugruntowanych w refleksji ukierunkowanej nie tylko ich doraźne rozwiązania, ale i społeczną zmianę.

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i zawodową uczestnicząc w:

- pracach naukowego koła pracy socjalnej oraz innych kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;

- programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);

- działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;

- działaniach samorządu studenckiego;

- we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi: instytucjami pomocy i opieki oraz integracji społecznej, m.in. ośrodkami pomocy społecznej i pomocy rodzinie, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz pomocy i integracji społecznej,

- zajęciach prowadzonych przez praktyków pracy socjalnej w porozumieniu z wykładowcami Uniwersytetu. 

 

 PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 

Asystentura rodzin w pracy socjalnej: absolwent zyskuje kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej oraz pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapeutycznych, świetlicach środowiskowych na stanowiskach pracowników socjalnych (dotyczy absolwentów pracy socjalnej I stopnia) organizatorów społeczności lokalnych i asystentów rodzin, a także w innych instytucjach realizujących państwową i samorządową politykę społeczną, oraz organizacjach pozarządowych o takim charakterze.

Doskonalenie w kierunku asystentury rodzin otwiera szanse zatrudnienia dla absolwentów innych kierunków nauk społecznych w obszarze pracy socjalnej, która to w chwili obecnej dąży w kierunku wysokospecjalistycznej pracy z rodziną.

 Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społeczności: absolwent  jest przygotowany do pracy organizatora społeczności lokalnej, specjalizującego się w animacji lokalnej, budowaniu społecznych sieci oraz planowaniu lokalnym. Dzięki doskonaleniu umiejętności, kompetencji oraz zdobytej wiedzy absolwenci mogą stać się lokalnymi politykami społecznymi, przygotowywać społeczności do partycypacji, które to kierunki pracy socjalnej są aktualnie promowane przez  samorządy lokalne i stanowić mają dopełnienie działań społecznych w społecznościach lokalnych.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:13