fbpx Praca socjalna – studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praca socjalna – studia I stopnia

Praca socjalna – studia I stopnia

Studia w ramach kierunku Praca socjalna prowadzone są bez podziału na specjalności

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Prawne aspekty pracy socjalnej i opiekuńczej, podstawy pedagogiki społecznej i animacji, systemy pomocy społecznej na świecie, praca socjalna z klientem, grupą i środowiskiem, praca z uzależnionymi, praca z rodzinami osób uzależnionych, projektowanie pracy socjalnej, profilaktyka uzależnień i bezdomności, animacja społeczności lokalnych, asystentura rodzin. 

 

ATUTY KIERUNKU

Studia licencjackie na kierunku Praca socjalna mają charakter praktyczny: studenci uczestniczą w zajęciach z praktykami pomocy społecznej, poznając różnorodne formy i metody pracy, w praktykach ciągłych i śródrocznych, umożliwiających  tworzenie, doskonalenie i ewaluację własnego warsztatu pracy. Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i zawodową uczestnicząc w:

  • pracach naukowego koła pracy socjalnej oraz innych kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi: instytucjami pomocy i opieki oraz integracji społecznej, m.in. ośrodkami pomocy społecznej i pomocy rodzinie, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz pomocy i integracji społecznej;
  • zajęciach prowadzonych przez praktyków pracy socjalnej w porozumieniu z wykładowcami Uniwersytetu. 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Praca socjalna na studiach licencjackich jest kierunkiem nadającym kwalifikacje do pracy w charakterze pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej, dotyczącymi wymagań kwalifikacyjnych.

Absolwenci kierunku praca socjalna mogą zostać zatrudnieni na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, środowiskowych domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, placówkach o charakterze interwencyjnym placówkach wielofunkcyjnych, schroniskach, noclegowniach, organizacjach pozarządowych, instytucjach wspierających uchodźców, uzależnionych, szpitalach.

Praca socjalna przygotowuje także do pracy z rodzinami i dziećmi w charakterze asystenta rodziny oraz do pracy metodą organizowania społeczności lokalnej w instytucjach pomocy społecznej czy organizacjach pozarządowych.

Absolwenci zdobywają także kwalifikacje do doskonalenia zawodowego na studiach podyplomowych dla organizatorów pomocy społecznej, co pozwala na zatrudnienie w wydziałach polityki społecznej, regionalnych ośrodkach pomocy społecznej, czy w charakterze kadry zarządzającej we wszystkich instytucjach pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, 11:13