Rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2024/2025 dla studentów WNS

Rozpoczynamy rekrutację dla studentów Wydziału Nauk Społecznych, którzy chcą skorzystać z oferty programu Erasmus + w roku akademickim 2024/25.

Instrukcja w sprawie rekrutacji

Aby wziąć udział w rekrutacji należy do wtorku 27 lutego 2024r. włącznie dostarczyć do koordynatora Erasmusa w swoim macierzystym instytucie następujące dokumenty (wystarczy je wrzucić do przegródki koordynatora lub wysłać na email; dane kontaktowe znajdują się w poniższych załącznikach dotyczących poszczególnych instytutów):

  • Wniosek, adresowany do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do programu Erasmus + Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Radosława Kossakowskiego, prof. UG;
  • Podpisany Formularz Stypendysty (można go znaleźć poniżej na stronie jako załącznik)Należy dostarczyć osobny podpisany formularz na każde miejsce wyjazdu, do którego chcielibyśmy jechać;
  • Wykaz ocen za poprzedni rok akademicki, lub za I semestr w wypadku studentów I roku studiów licencjackich i tych studentów I roku studiów magisterskich, którzy nie kontynuują studiów magisterskich w ramach jednego kierunku;
  • Dokumenty (np. certyfikat) poświadczające znajomość języka studiów, jeśli uczelnia, na którą się planuje jechać wymaga znajomości innych języków niż angielski;
  • Osoby, które pobierają stypendium socjalne, powinny dołączyć  kopię decyzji o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG;
  • Osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności muszą dostarczyć jego oryginał w ciągu 45 dni od podjęcia decyzji o wyjeździe.

Następnie, koordynator/ka programu Erasmus macierzystego Instytutu umawia się – drogą emailową - z kandydatami na rozmowę kwalifikacyjną w terminie 28 lutego – 5 marca.

Ogłoszenie wyników i odwołania

Wyniki rekrutacji będą oparte na następujących kryteriach:

  • Do wyjazdu nie zostaną dopuszczone osoby, które nie były w stanie wykazać, że wystarczająco opanowały wymagane języki obce.
  • Do wyjazdu nie zostaną dopuszczone osoby, po rozmowie z którymi koordynator macierzystego instytutu uzna, że zachodzi znaczne ryzyko rezygnacji z wyjazdu, jego przerwania lub że wyjazd jest zupełnie nieuzasadniony merytorycznie.
  • W wypadku pozostałych kandydatów o dopuszczeniu do wyjazdu decyduje konkurs ocen.

Kandydatów o wyniku rekrutacji powiadamiają koordynatorzy programu Erasmus macierzystych instytutów pocztą elektroniczną w dniu 5 marca. W wiadomości koordynator instytutu opisze, do których miejsc udało się dostać, do których nie, a gdzie znaleźliśmy się na liście rezerwowej. Trzeba będzie wówczas podjąć decyzję, czy chcemy złożyć formularz stypendysty w miejsce, do którego się na pewno dostaliśmy, czy czekać na liście rezerwowej do miejsca preferowanego.

 

Odwołanie od decyzji można złożyć pocztą elektroniczną do wydziałowego koordynatora Erasmus+, dr hab. Radosława Kossakowski, prof. UG  - 6 marca. Koordynator wydziałowy podejmuje decyzję w sprawie odwołania do 7 marca. O decyzji kandydat zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Kontakt z koordynatorami instytutowymi wraz listą uczelni, które uczestniczą w wymianie studentów danego kierunku znajdują się poniżej w załącznikach (oddzielnie, dla każdego Instytutu WNS).

Więcej o programie Erasmus +: https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027-0

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 13. luty 2024 - 08:56; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 22. luty 2024 - 12:01; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz