fbpx Konkurs SONATA BIS 8 | Wydział Nauk Społecznych

Konkurs SONATA BIS 8 | Wydział Nauk Społecznych

Konkurs SONATA BIS 8

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Konkurs na stypendium doktorskie w projekcie badawczym finansowanym przez NCN SONATA BIS 8 pt. „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Umowa nr UMO-2018/30/E/HS6/00159, którego kierowniczką jest dr Magdalena Żadkowska.

 

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, 80-309:
dla: Stypendysta/ka – Doktorant/ka

 

Wymagania:

 1. Tytuł mgr w dziedzinie socjologii.
 2. Wiedza z zakresu: socjologii pary i socjologii rodziny.
 3. Doświadczenie w prowadzeniu naukowych badań terenowych, w tym biograficznych. Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów indywidualnych oraz łączonych.
 4. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 5. Znajomość i umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do analizy danych jakościowych.
 6. Kompetencje organizacyjne.
 7. Doświadczenie w prowadzeniu rekrutacji do badań naukowych i administracji danymi respondentów/ek w projekcie badawczym.
 8. Dyspozycyjność, chęć samodoskonalenia, silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, inicjatywa w wykonywaniu obowiązków służbowych, samodzielność, umiejętność pracy indywidualnej i w zespole wielofunkcyjnym.
 9. Dobra organizacja pracy i umiejętność ustalania priorytetów
 10. Status studenta Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych w chwili zaangażowania w projekt, tj. od 01.03.2020.

 

Opis zadań:

Konkurs na stypendium doktorskie w projekcie badawczym finansowanym przez NCN SONATA BIS 8 pt. „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”. Umowa nr UMO-2018/30/E/HS6/00159, którego kierowniczką jest dr Magdalena Żadkowska. Praca w ramach projektu dotyczyć będzie w szczególności następujących zagadnień:

 

– Prowadzenie wywiadów łączonych (z parą) i indywidualnych,

– Analiza danych z użyciem oprogramowania do analizy danych jakościowych,

– Przygotowywanie narzędzi badawczych,

– Udział w spotkaniach Zespołu Projektowego,

– Przygotowanie publikacji naukowych,

– Prezentacja wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

– Sporządzanie raportów, prezentacji i sprawozdań

Typ konkursu NCN: SONATA BIS 8 – HS6
Termin składania ofert: 18 lutego 2020, 23:59
Forma składania ofert: email

Rozmowa rekrutacyjna, na którą zaproszeni są wszyscy kandydaci i kandydatki odbędzie się 20.02.2020 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. O godzinie spotkania rekrutacyjnego poinformujemy 19.02.2020.


Warunki zatrudnienia:

Czas trwania: 36 miesięcy
Forma zatrudnienia: stypendium
Wysokość finansowania: 2100 zł netto miesięcznie
Rozpoczęcie od: 01.03.2020

Dodatkowe informacje:

Kandydaci/tki proszeni są o przesłanie aplikacji składającej się z:
1. C.V.
2. Krótkiej charakterystyki dotychczas wykonanych prac naukowych z załączeniem opublikowanych publikacji naukowych
3. Kopii dyplomu ukończenia studiów

4. Podpisanej Klauzuli informacyjnej dla kandydata/ki biorących udział w konkursie na stanowisko stypendysty/ki.
 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie stosownych dokumentów na adres e-mail:
magdalena.zadkowska@ug.edu.pl
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 20 lutego 2020 r. O wynikach kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Od wyników konkursu nie przysługuje odwołanie.

 

 

Klauzula informacyjna

dla kandydata/ki biorących udział w konkursie na stanowisko stypendysty/ki w ramach projektu „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem”.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą
  w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
  Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Nauk Społecznych. Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Projekt SONATA BIS 8, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach projektu „I że Cię nie opuszczę aż do śmierci… Praktyki życia codziennego w wieku 50-64 lata z przynajmniej 20-letnim stażem finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, Projekt SONATA BIS 8.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

                                                                                    

  Z treścią klauzuli zapoznałem/am się:

 

 

              …………………………………………

                    (data i podpis kandydata)