Oferta pracy w projekcie OPUS, finansowanym przez NCN

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Autor
Data publikacji
2023-05-18

Nazwa jednostkiInstytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański – Gdańsk
Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant
Wymagania:

• stopień naukowy magistra w zakresie psychologii,
• wiedza w zakresie neuropsychologii oraz psychologii eksperymentalnej,
• doświadczenie w zakresie zbierania danych behawioralnych oraz psychofizjologicznych,
• doświadczenie w przeprowadzaniu badań EEG (przygotowanie pacjenta, zapewnienie prawidłowej impedancji, konserwacja elektrod dynamicznych)
• podstawowa umiejętność programowania i analizy danych za pomocą oprogramowania E-Prime,
• umiejętność tworzenia baz danych oraz zaawansowanych analiz statystycznych w programie SPSS
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem,
• elastyczność, umiejętność pracy w zespole oraz wysokie kompetencje samoorganizacji pracy
• status doktoranta

Opis zadań:

Realizacja zadań w projekcie OPUS „Czy koronawirus SARS-CoV-2 zaburza przede wszystkim funkcjonowanie prawej półkuli mózgu i przedniego systemu uwagi? Prospektywne badanie neuropsychologicznych i neurofizjologicznych następstw COVID-19”, a zwłaszcza:
• przygotowywanie i przeprowadzenie eksperymentów elektrofizjologicznych (EEG), badań neuropsychologicznych oraz prób węchowych w ramach celów badawczych grantu,
• obsługa i konserwacja aparatury EEG (EGI, Brain Products),
• programowanie eksperymentów i analiza danych behawioralnych w programie E-prime,
• przygotowywanie cyklicznych sprawozdań z uzyskanych wyników,
• opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową,
• współpraca z zespołem realizującym projekt badawczy.

Typ konkursu NCN: OPUS –
Termin składania ofert: 31 maja 2023, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Przewidywany czas trwania stypendium: 46 m-cy (planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2023)
Przewidywana wysokość stypendium: co najmniej 3000 PLN/m-c (całkowita kwota stypendium składa się ze stypendium wypłacanego ze środków grantu oraz stypendium uzyskiwanego z jednostki prowadzącej studia).

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty: zaświadczenie o ukończeniu studiów magisterskich; CV oraz list motywacyjny; kontakt do 1-2 pracowników naukowych, którzy mogliby dostarczyć referencji; skan lub oryginał podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania ofert: 31 maja 2023 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: michal.harciarek@ug.edu.pl

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do 3 czerwca 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz do odrzucenia wszystkich zgłoszonych kandydatur, jeśli komisja oceniająca uzna, że nie spełniają kryteriów.

Warunkiem koniecznym udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest posiadanie statusu doktoranta lub pozytywne przejście rekrutacji na studia doktoranckie.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Gdański informuje że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość́ przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się̨ za pośrednictwem adresu e-mail.
3. Pani/Pana dane osobowe będą̨ przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem Gdańskim;
4. Podane dane będą̨ przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie;
6. Dane nie będą̨ udostępniane podmiotom zewnętrznym;
7. Dane przechowywane będą̨ przez okres: do odwołania przez Panią̨/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Gdański z siedzibą przy ul.Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania stypendysty i zawarcia umowy stypendialnej z Uniwersytetem .
Zostałem poinformowany o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż̇ podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 


Źródło: https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=196700

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18 Maj, 2023 - 12:47; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 18 Maj, 2023 - 12:50; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny