Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii w Instytucie Filozofii

Autor
Data publikacji
2023-04-19

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Logiki, Filozofii Nauki i Epistemologii w Instytucie Filozofii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r., od dnia 1 stycznia 2012 r., oraz od dnia 1 października 2015 r. i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Załącznik Rozmiar
Więcej informacji 173.51 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19 Kwiecień, 2023 - 11:08; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24 Kwiecień, 2023 - 13:15; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny