Procedura składania prac dyplomowych od semestru zimowego 2021/2022

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.
Data publikacji
2022-02-17
Szanowni Studenci,
 
Informuję, że w związku z wysoką liczbą pracowników, wykładowców, studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz znaczne spłaszczenie liczby zakażeń przywraca się tradycyjną (sprzed pandemii) formę dostarczania prac dyplomowych wraz z kompletem dokumentów do Dziekanatu WNS (w godzinach przyjęć zawartych na stronie Wydziału w zakładce Dziekanat oraz w Aktualnościach) – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego.
 
 1. Student zobowiązany jest złożyć w Dziekanacie pracę dyplomową w wersji papierowej i elektronicznej nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem obrony.
   
 2. Zgodnie z Regulaminem Studiów:
Rozdział 5.
Prace i egzaminy dyplomowe
§ 35.
ust.2. pkt. 2 złożenie pracy dyplomowej (licencjackiej ‒ jeżeli przewiduje to program studiów, lub magisterskiej) we właściwym dziekanacie, do końca podstawowej sesji egzaminacyjnej kończącej studia;
 1. Złożenie pracy dyplomowej, o której mowa w punkcie 1. obejmuje:
  3.1 Jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (wydruk dwustronny w miękkiej oprawie) oraz w formie elektronicznej
  3.2 Pracę w formie elektronicznej na płycie CD, na której w sposób trwały naniesiono:
- imię i nazwisko oraz numer albumu (indeksu) autora pracy,
- tytuł pracy,
- stopień naukowy, imię i nazwisko promotora,
- podpis promotora pracy, potwierdzający zgodność wersji elektronicznej pracy z jej wersją papierową.
 
Na płycie CD zawierającej własnoręczny podpis promotora potwierdzający zgodność obu form pracy dyplomowej (papierową i elektroniczną), powinny znajdować się poniższe pliki:
 1. Praca dyplomowa zapisana w pliku o formacie pliku tekstowego (np.: WORD) oraz pliku o formacie PDF
 2. Opis pracy w formacie XML wygenerowany z  Portalu Studenta
           
Pliki na płycie należy nazwać: nazwisko i imię, numer albumu
 
Płytę CD należy umieścić w kopercie, przyklejonej na ostatniej stronie egzemplarza pracy dyplomowej składanej w Dziekanacie i opisanej identycznie jak powyżej.
 
Uwaga:
- program do tworzenia opisu pracy dostępny jest w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się w Portalu Studenta,
- praca dyplomowa zawiera oświadczenie autora o samodzielnym jej przygotowaniu, którego wzór określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku (wpięte na stałe, na końcu pracy w formie papierowej)
- jeśli praca powstała w ramach studenckiego ruchu naukowego lub jest rezultatem pracy zespołu studentów, zawiera oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 70/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2015 roku (wpięte na stałe na końcu pracy w formie papierowej)
- student może wyrazić zgodę na udostępnienie swojej pracy dyplomowej dla celów naukowo-badawczych lub może odmówić wyrażenia takiej zgody, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 36/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 marca 2018 roku (oświadczenie student składa wraz z pracą - nie jest na stałe wpięte do pracy)
 
 1. Student dostarcza do PROMOTORA: dwa egzemplarze pracy w wersji papierowej. 
   
 2. Podstawą zaliczenia ostatniego semestru studiów jest uzyskanie wszystkich wpisów w indeksie elektronicznym oraz złożenie przez studenta w Dziekanacie WNS pracy dyplomowej wraz z wypełnioną kartą obiegową.
   
 3. Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy dyplomowej jest uregulowanie wszelkich należności za kształcenie i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański.
   
 4. W przypadku pisemnego wniosku o odpis dyplomu w języku obcym student składa najpóźniej do dnia obrony dokument z tłumaczeniem tytułu potwierdzonym przez Promotora (tytuł w języku polskim, obcym i podpis).
 
 
 
Kierownik Dziekanatu
mgr Monika Zientara

 

Załącznik Rozmiar
karta-obiegow.doc 40.5 KB
zalacznik-nr-1.pdf 666.91 KB
zalacznik-nr-2.pdf 666.91 KB
zalacznik-nr-3.pdf 82.33 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 17 luty, 2022 - 14:15; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny Ostatnia zmiana: czwartek, 17 luty, 2022 - 14:15; osoba wprowadzająca: Importer Automatyczny