fbpx Praca socjalna - stacjonarne I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praca socjalna - stacjonarne I stopnia

Praca socjalna

Studia
stacjonarneI stopnia
Zdjęcie Praca socjalna
Rok akademicki: 2020/2021

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

Absolwenci kierunku praca socjalna nabywają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej dotyczącymi kwalifikacji do tegoż zawodu. Żadne inne studia z zakresu nauk społecznych nie upoważniają absolwenta do zatrudnienia jako pracownik socjalny.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Pracownicy socjalni zatrudniani są w:
 • ośrodkach pomocy społecznej w gminie, w powiatowych centrach pomocy społecznej, w domach pomocy społecznej, 
 • wydziałach polityki społecznej
 • regionalnych ośrodkach pomocy społecznej
 • w centrach integracji społecznej
 • środowiskowych domach samopomocy (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), domach dziennego pobytu (dla seniorów)
 • szpitalach, zakładach karnych.

Ponadto absolwenci pracy socjalnej mogą zostać zatrudnieni jako:

 • animatorzy społeczni, organizatorzy społeczności lokalnych
 • asystenci rodzin, asystenci osób niepełnosprawnych
 • wychowawcy w domach dziecka, koordynatorzy pieczy zastępczej
 • prowadzący kluby seniora
 • doradcy zawodowi, doradcy życiowi
 • supernianie oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pedagogizacji rodzin, prowadzenia szkół dla rodziców, grup wsparcia, tematycznych lub inicjować grupy samopomocowe, podnoszące kompetencje życiowe - takie zatrudnienie organizują ośrodki pomocy społecznej, gminy w ramach innowacji społecznych, organizacje pozarządowe, a także inne instytucje.

Studenci I stopnia studiów na kierunku praca socjalna mają do wyboru dwie specjalności:

Specjalności te mają dodatkowo wyposażyć absolwenta w kompetencje i umiejętności pracy z wybraną przez siebie grupą docelową.

Asystentura rodzin - zatrudnienie jako pracownicy socjalni z rodzinami z problemami, jako asystenci rodzin, czy doradcy życiowi, zajmujący się pedagogizacją rodziców; absolwenci posiadają kompetencje i umiejętności związane ze wsparciem rodziny (organizowaniem czasu, budżetu, kompetencjami rodzicielskimi, komunikacyjnymi, wiedzą z zakresu rozwoju dziecka itd.); zadania te realizują ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, organizacje pozarządowe; możliwe jest także samozatrudnienie w ramach agencji socjalnych.

Asystent seniora - zatrudnienie do pracy z seniorami w domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu, klubach seniora, organizacjach pozarządowych, gminach w ramach programu aktywizacji seniorów; podmiotach prywatnych realizujących zadanie aktywizowania i wspierania seniorów w miejscu zamieszkania lub w formach instytucjonalnych; absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności związane z: procesem starzenia się, specyfiką zaspokajania potrzeb seniorów na bazie szerokiej diagnostyki, pracą aktywizującymi metodami, form spędzania czasu wolnego przez seniorów, opieką i pielęgnacją seniora.

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,6

język obcy

0,2

dwa przedmioty do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny (drugi), matematyka, WOS

0,1

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 40

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
17 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
19 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
27 sierpnia 2020 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 01 sierpnia
pon., śr., pt. godz 9:00 - 13:00,wt., czw. godz 14:00 - 18:00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, A 201
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 42 46
e-mail: pedagogika.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 27 sierpnia 2020 roku, 13:39