fbpx Przewód doktorski (stary tryb) | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przewód doktorski (stary tryb)

Przewód doktorski (stary tryb)

Przewód doktorski


w Instytucie Socjologii

na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

DOTYCZY PRZEWODÓW DOKTORSKICH WSZCZĘTYCH

DO DNIA 30 KWIETNIA 2019 ROKU


Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk socjologicznych

Podstawy prawne:

Art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z późn. zm.

Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13 (fragmenty)

 • Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać, że kandydat posiada ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej, oraz nabył umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.
 • Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.
 • Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.
 • Rozprawa może być przygotowana w języku obcym.

 

Rozprawa doktorska

 1. Złożenie rozprawy doktorskiej

Kandydat składa w sekretariacie Instytutu Socjologii:

 1. W przypadku, gdy rozprawa stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

Wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji egzaminacyjnych

 1. Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne, na wniosek jej przewodniczącego, wyznacza co najmniej dwóch recenzentów w głosowaniu tajnym. Recenzentami nie mogą być osoby, co do których zachodzą wątpliwości co do ich bezstronności.
 2. Recenzenci przygotowują w ciągu 2 miesięcy od dnia zlecenia jej sporządzenia recenzje, które zawierają szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w Ustawie i przesyłają je do sekretariatu IS (w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony o 1 miesiąc). Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę kieruje się do ponownej oceny przez tych samych recenzentów, którzy w terminie miesiąca od dnia zlecenia jej sporządzenia, wyrażają opinię na temat spełniania przez nią warunków ustawowych.
 3. Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne wyznacza skład komisji ds. egzaminów doktorskich z:
 • dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora, a także drugiego promotora lub promotora pomocniczego – jeżeli zostali dodatkowo wyznaczeni,
 • dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej,
 • języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

(Komisję wyznacza się w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie przedłożyła certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wg załącznika)

Udostępnienie rozprawy do wglądu oraz publikacja streszczeń i recenzji

 1. Sekretariat IS niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich recenzji przesyła w formie elektronicznej streszczenie i recenzje rozprawy  do  Rady Doskonałości Naukowej.
 2. Rozprawa doktorska zostaje udostępniona do wglądu w bibliotece UG, a recenzje i streszczenia rozprawy zamieszczone na stronie internetowej IS.

Streszczenie rozprawy i recenzje pozostają na stronie internetowej co najmniej do dnia nadania stopnia doktora. Warunek zamieszczenia streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzji nie dotyczy rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych.

 

Egzaminy doktorskie

 1. Kandydat zdaje egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego w terminach ustalonych przez przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnych. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Dyscypliny może na wniosek kandydata wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz.

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi zgodnie ze skalą obowiązującą na studiach doktoranckich. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię.

 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

 1. Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora i recenzjami oraz po zdaniu przez kandydata wszystkich egzaminów Rada Dyscypliny podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz wyznacza termin obrony.
 2. Informacja o terminie i miejscu obrony zostaje udostępniona innym jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk socjologicznych i umieszczona na stronie internetowej IS najpóźniej 10 dni przed przeprowadzeniem obrony. Ogłoszenie zawiera też informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, a także dostępności recenzji i streszczenia rozprawy na stronie IS.

Obrona rozprawy doktorskiej

 1. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbywająca się na otwartym posiedzeniu  Rady Dyscypliny z udziałem przynajmniej jednego recenzenta i promotora.

Może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Obrona rozprawy doktorskiej składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

 1. Część jawna obejmuje:
 1. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady Dyscypliny przebiegu dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego oraz poinformowanie o spełnianiu przez kandydata warunków wymaganych przepisami o przewodach doktorskich.
 2. Przedstawienie sylwetki naukowej kandydata przez promotora.
 3. Przedstawienie autoreferatu przez kandydata, w którym prezentuje on główne tezy dysertacji. Podstawą wygłoszonego autoreferatu jest tekst przygotowany na piśmie, który dołącza się do akt przewodu.
 4. Przedstawienie recenzji przez recenzentów. W przypadku nieobecności jednego recenzenta przewodniczący  Rady Dyscypliny zarządza odczytanie jego recenzji.
 5. Ustosunkowanie się kandydata do recenzji. Odpowiedź na recenzje powinna zostać przygotowana na piśmie i dołączona do akt przewodu.
 6. Otwarcie dyskusji przez przewodniczącego Rady Dyscypliny, podczas której osoby obecne na sali zadają kandydatowi pytania i wygłaszają komentarze dotyczące rozprawy doktorskiej.
 7. Udzielenie odpowiedzi przez kandydata na zadane pytania i wygłoszone uwagi oraz zamknięcie dyskusji przez przewodniczącego Rady Dyscypliny.

 

 1. Część niejawna obejmuje:
  1. Dyskusję, w czasie której członkowie Rady Dyscypliny wraz z recenzentami i  promotorem wyrażają opinie na temat odpowiedzi kandydata na swoje uwagi i pytania.
  2. Głosowanie tajne Rady Dyscypliny w sprawie przyjęcia obrony.

 

Nadanie stopnia doktora i dyplom doktorski

 1. Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi stopnia doktora  nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia
 2. Zgodnie z art. 179 ust. 1 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 3 lipca 2018 roku, przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1 wejście w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, są przeprowadzane na zasadach dotychczasowych, z tym że jeżeli nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora następuje po dniu 30 kwietnia 2019 r., stopień lub tytuł nadaje się w dziedzinach i dyscyplinach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 5 klasyfikacja dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych ust. 3 tej ustawy.

 

 1. Decyzja Rady Dyscypliny o nadaniu stopnia naukowego doktora jest doręczana promowanemu doktorowi osobiście lub listownie, za potwierdzeniem odbioru.

Osoba, której nadano stopień naukowy doktora,  zobowiązana jest do przesłania pliku, który powstaje po wprowadzeniu danych programem Synaba 2015 zamieszczonym na stronie OPI w bazie Nauka Polska. Link na stronę:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Plik ma rozszerzenie (saj). Należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl ,wiadomość o wypełnieniu SYNABY przesłać do  wiadomości: e-mail: regina.zaremba@ug.edu.pl.

Osobie, której  nadano stopień doktora wydaje się jeden oryginał i jeden odpis w języku polskim oraz jeden odpis w języku obcym. Wniosek należy złożyć  w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora do Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, za pośrednictwem dziekana Wydziału Nauk Społecznych,  z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnym  jak w  SYNABIE.

 

 

Wpłaty za dyplom należy dokonać  w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta UG:  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415,

Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu prosimy wpisać  następującą informację:

Wydział Nauk Społecznych, opłata za dyplom doktorski dla …………………..(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przekazać do sekretariatu IS (pok. S 437)  lub do Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R 401 , tel. 058-523-24-48.

 1. Za wydanie oryginału dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 60 zł.
 2. Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości – 80 zł.
 3. Za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego pobiera się opłatę w wysokości - 90 zł.

Na Uniwersytecie Gdańskim dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na inauguracji roku akademickiego, o dokładnym terminie uroczystości doktorzy zostaną poinformowani przez sekretariat IS.

 

Zamknięcie przewodu, umorzenie  przewodu doktorskiego,

  uchwała o nieprzyjęciu rozprawy i nie dopuszczeniu do publicznej obrony

Wszczęty przewód doktorski zostaje zamknięty w przypadku, gdy Kandydat w wyznaczonym terminie:

• nie przystąpi do egzaminów doktorskich

• nie przedstawi rozprawy doktorskiej

 

Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem Kandydatowi stopnia naukowego doktora, gdy kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.

 

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

 

W przypadku odmowy nadania stopnia naukowego doktora Kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę Dyscypliny. Następnie, przewodniczący Komisji doktorskiej lub Rady Dyscypliny dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora.

 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 stycznia 2022 roku, 10:39