fbpx Przewód doktorski (nowy tryb) | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Przewód doktorski (nowy tryb)

Przewód doktorski (nowy tryb)

Postępowanie o nadanie stopnia doktora od dnia 1 października 2019 r.

Niniejsza procedura dotyczy osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora:

 • w trybie eksternistycznym
 • osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/20 i nie otworzyły przewodu doktorskiego do 30.04.2019r.*
 • pracowników Instytutu Socjologii **

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020 poz. 85 z poźn. zm).

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 poz.1852 z późn.zm.).

Załącznik do Uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określający sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim. 

 

W Uniwersytecie Gdańskim stopnie naukowe nadają Rady Dyscyplin Naukowych.  

Na Wydziale Nauk Społecznych jest to Rada Dyscypliny NAUKI SOCJOLOGICZNE. 

 

Etap I. WYZNACZENIE PROMOTORA

Kandydat składa w sekretariacie Instytutu Socjologii WNS (p.S437) wniosek o wyznaczenie promotora, wraz z załącznikami: 

1) zgoda na pełnienie funkcji promotora wyrażona w formie pisemnej przez wskazanego we wniosku kandydata do pełnienia tej funkcji, 

2) propozycja tematu i koncepcja rozprawy doktorskiej ze wskazaniem dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w której kandydat ubiega się o nadanie stopnia doktora,

3) harmonogram przygotowywania rozprawy, 

4) wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, 

5) informacja o przebiegu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo przewodu doktorskiego, jeżeli osoba składająca wniosek ubiegała się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej. 

6) oświadczenie o ponoszeniu kosztów związanych z postępowaniem o nadanie stopnia   doktora

7) dane wnioskodawcy wraz z klauzulą RODO

 

 

Etap II.  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

 

1. W celu wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, kandydat składa w sekretariacie Instytutu Socjologii WNS (p.S437)

1) wniosek o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora,

2) rozprawę wraz ze streszczeniem w języku angielskim w wersji elektronicznej (w formacie Word i PDF) oraz w wersji papierowej, a do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym również streszczenie w języku polskim. Wersja papierowa powinna być wydrukowana dwustronnie w 6 egzemplarzach (lub w 5 egzemplarzach, jeśli był wyznaczony jeden promotor). W przypadku gdy rozprawa doktorska nie jest pracą pisemną, dołącza się opis w językach polskim i angielskim.  

3) pozytywna opinia promotora lub promotorów; 

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; 

5) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;

6) co najmniej 1 artykuł naukowy lub 1 monografię naukową, spełniające wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a i b Ustawy, których autorem lub współautorem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora; 

Ponadto zgodnie z art. 179 ust. 6 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do ww. wymienionych osiągnięć zalicza się także:

      * artykuły naukowe opublikowane:

a) w czasopismach naukowych lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) przed dniem 1 stycznia 2019 r. w czasopismach naukowych, które były ujęte w części A albo C wykazu czasopism naukowych ustalonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 169 pkt 4 i ogłoszonego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r., albo były ujęte w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;

       *  monografie naukowe wydane przez:

a) wydawnictwo ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy, przed dniem ogłoszenia tego wykazu,

b) jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a tej ustawy.

7) oświadczenie określające indywidualny wkład osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w powstawanie publikacji ‒ w przypadku publikacji wieloautorskiej; 

8) raport ze sprawdzenia rozprawy z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego ‒   jeżeli rozprawa jest pracą pisemną – wygenerowany przez promotora 

9) zgodę kandydata na udostępnienie pracy doktorskiej  w Bibliotece UG – Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego,

10) podanie kandydata do Przewodniczącego Rady Dyscypliny z prośbą o wyznaczenie egzaminu doktorskiego i egzaminatorów. W podaniu należy wskazać dyscyplinę naukową, do której należy zagadnienie naukowe objęte rozprawą               

(Maksymalny termin złożenia egzaminu (należy wskazać termin za ok. 6 miesięcy). Kandydat może przystąpić do egzaminu wcześniej. Termin 6-miesieczny zabezpiecza przed koniecznością ponownego procedowania w radzie dyscypliny w przypadku opóźnień)

 

UWAGA:

Zgodnie z § 22 załącznika do Uchwały nr 121/19 Senatu UG „w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym od dnia wyznaczenia tej osobie promotora lub promotorów do dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie może upłynąć więcej niż 5 lat”.

 

Przed wszczęciem postępowania kandydat zawiera umowę z Uniwersytetem Gdańskim zgodnie ze wzorem zawartym w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 88/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego (nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 oraz pracowników wydziału).

Umowa reguluje:

•          zobowiązania stron,

•          wysokość i warunki wnoszenia opłaty za czynności przeprowadzane w trakcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora zgodnie z par. 7 Załącznika do uchwały Senatu UG nr 121/19 Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim.

 

3. WERYFIKACJA FORMALNA WNIOSKU

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne w celu sporządzenia opinii  ws. wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora powołuje zespół złożony z trzech osób, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Zespół weryfikuje spełnienie wymagania w zakresie posiadania w dorobku naukowym

 • co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były  ujęte  w wykazie MNiSW   lub
 • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, która w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie była ujęta w wykazie sporządzonym przez MNiSW albo rozdział w takiej monografii, w przypadku publikacji wieloautorskich.  

Weryfikacja następuje na podstawie oświadczenia osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, dołączonego do wniosku o wszczęcie postępowania o nadanie stopnia doktora. Jeżeli złożone oświadczenie, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zespół wątpliwości, zespół wzywa osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora do poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie i formie wskazanych przez zespół. 

Potwierdzenie efektów uczenia się w zakresie nowożytnego języka obcego wymaga zasięgnięcia opinii Centrum Języków Obcych UG. 

 

4. WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMIE 8 PRK

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne wyznacza jednego członka rady dyscypliny naukowej w celu przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.  Z przebiegu weryfikacji sporządzany jest protokół.  

      Weryfikację efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK przeprowadza się na podstawie: 

1) realizacji programu kształcenia w szkole doktorskiej; 

2) realizacji programu studiów doktoranckich; 

3) realizacji programu studiów podyplomowych; 

4) osiągnięć naukowych, w tym publikacji lub wystąpień konferencyjnych; 

5) przebiegu pracy zawodowej. 

W przypadku, gdy weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK nie jest możliwa na podstawie przedstawionych osiągnięć, wyznaczony członek rady dyscypliny naukowej, przeprowadza dodatkowy egzamin w celu weryfikacji tych efektów.  

 

5. UCHWAŁA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

 

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne, po zapoznaniu się z opinią zespołu oraz protokołem z weryfikacji efektów uczenia się, podejmuje uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora. 

 

6. WYZNACZENIE RECENZNETÓW W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE NADANIA STOPIA DOKTORA

 

      Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne wyznacza trzech recenzentów, spośród osób: 

1) niebędących pracownikami Uniwersytetu ani jednostki, której pracownikiem jest kandydat

2)  posiadających stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora 

                 3) w stosunku do których nie zachodzą uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności. 

Recenzent sporządza recenzję rozprawy w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia i składa Radzie Dyscypliny Nauki socjologiczne w postaci papierowej wraz z jej kopią w postaci elektronicznej. 

Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę niniejszych warunków oraz jednoznaczną konkluzję oceny: 

1) Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. 

 2) Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. 

3) Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej. W przypadku gdy rozprawę stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, recenzja zawiera ocenę indywidualnego wkładu osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora w powstanie tej pracy. 

Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy, które rada dyscypliny naukowej przekazuje osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora i promotorowi  
lub promotorom. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora składa przewodniczącemu odpowiednio komisji doktorskiej lub rady dyscypliny naukowej, który kieruje ją do ponownej oceny przez tych samych recenzentów. Recenzenci przedstawiają recenzję uzupełnionej lub poprawionej rozprawy w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia. 

 

7. POWOŁANIE KOMISJI DOKTORSKIEJ 

 

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne może powołać odrębną dla każdego postępowania co najmniej siedmioosobową komisję, uprawnioną do dokonywania czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora: 

 •  przeprowadzenia egzaminu doktorskiego, 
 •  przyjęcia rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenia do publicznej obrony, 
 •  przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej 

 

8. EGZAMIN DOKTORSKI

       Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w sekretariacie rady dyscypliny zgłasza gotowość przystąpienia do egzaminu doktorskiego.

Sekretariat Rady Dyscypliny organizuje egzamin doktorski i informuje kandydata o wyznaczonym terminie.

Kandydat przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną, w skład której wchodzi co najmniej trzech członków odpowiednio komisji doktorskiej albo rady dyscypliny naukowej wskazanych przez przewodniczącego danej rady, do której należą zagadnienia naukowe objęte rozprawą.

(W przypadku niezdania egzaminu doktorskiego rada dyscypliny, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz).

 

 

 

9. DOPUSZCZENIE DO OBRONY

 

Do obrony może być dopuszczona osoba, która:

 • uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej 2 recenzentów oraz
 •  pozytywnie zdała egzamin doktorski.

Komisja Doktorska albo Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne wydaje, w formie uchwały, postanowienie w sprawie dopuszczenia do obrony osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora.

W postanowieniu wyznacza się dzień i miejsce obrony.  
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do obrony przysługuje zażalenie do RDN. 

 

10. JAWNOŚĆ I ARCHIWIZOWANIE ROZPRAWY

 

Podmiot doktoryzujący, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej:

 • rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz
 • recenzje

 Powyższe dokumenty niezwłocznie po ich udostępnieniu dodatkowo zamieszcza się w Systemie POL-on. 
 

Rozprawa wraz z jej streszczeniem jest przekazywana również do Repozytorium Uniwersytetu, stanowiącego część Bazy Wiedzy Uniwersytetu oraz archiwizowana zgodnie z przepisami wewnętrznymi uczelni. 

 

11. OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty, jednakże w przypadku gdy przedmiot rozprawy jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, jawność obrony jest wyłączona. 

Obrona odbywa się na posiedzeniu, w którym uczestniczy co najmniej połowa członków komisji doktorskiej lub Rady Dyscypliny, w tym promotor oraz przynajmniej jeden recenzent. 

Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

Odpowiednio Komisja Doktorska albo Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne po zakończeniu obrony, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia obrony rozprawy, z tym że uchwałę o odmowie przyjęcia obrony rozprawy Komisja Doktorska przedstawia wraz z uzasadnieniem Radzie Dyscypliny, która podejmuje uchwałę w tej sprawie, 

Komisja Doktorska, jeżeli została powołana, przygotowuje projekt uchwały Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne w sprawie nadania stopnia doktora. 

 

 

12. UCHWAŁA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA 

 

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania i w terminie 60 dni od dnia obrony, wydaje, w formie uchwały, decyzję w sprawie nadania stopnia doktora.  Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Od decyzji Rady Dyscypliny Nauki socjologiczne o odmowie nadania stopnia doktora przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej. Termin na wniesienie odwołania wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Rada Dyscypliny Nauki socjologiczne przekazuje odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej wraz ze swoją opinią i aktami sprawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, Rada Doskonałości Naukowej utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia Radzie Dyscypliny Nauki socjologiczne, tego samego albo innego podmiotu doktoryzującego.

W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora. 

 

 

Osoby, którym został nadany stopień doktora zobowiązane są do przesłania pliku, który powstaje po wprowadzeniu danych programem Synaba 2015 zamieszczonym na stronie OPI w bazie Nauka Polska. Link na stronę:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl/Prace-badawcze-SYNABA.html

Plik ma rozszerzenie (saj). Należy dołączyć go jako załącznik do poczty i przesłać na adres  synaba@opi.org.pl ,wiadomość o wypełnieniu SYNABY przesłać do  wiadomości: e-mail: regina.zaremba@ug.edu.pl.

Osobie, której  nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na  język angielski albo język łaciński. Wniosek do  Prorektora ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnym  jak w  SYNABIE należy złożyć  w sekretariacie Instytutu Socjologii w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia doktora.

Wpłaty za dyplom należy dokonać  w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta UG:  59 1240 1271 1111 0010 4368 2415,

 Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu prosimy wpisać  następującą informację:

Wydział Nauk Społecznych, opłata za dyplom doktorski dla …………………..(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przekazać do sekretariatu Instytutu Socjologii (S 437)  lub do Biura Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R 401 , tel. 058-523-24-48.

1.        Za wydanie oryginału dyplomu doktorskiego wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 60 zł.

2.        Za wydanie odpisu dyplomu doktorskiego w języku obcym pobiera się opłatę w wysokości – 80 zł.

3.        Za wydanie duplikatu dyplomu doktorskiego pobiera się opłatę w wysokości - 90 zł.

Na Uniwersytecie Gdańskim dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na  inauguracji roku akademickiego, o dokładnym terminie uroczystości zostaną Państwo poinformowani.

 

 

13. OPŁATY ZA POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA

 

 Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, wnosi na rzecz Uniwersytetu opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, chyba że: 

1) ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu; 

2) rozpoczęła studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i stosuje się do niej art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

3) jest pracownikiem Uniwersytetu. 

W przypadkach uzasadnionych Rektor lub prorektor działający na podstawie upoważnienia Rektora może zwolnić z opłaty w całości lub w części osobę, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, na jej wniosek złożony w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

W przypadku podjęcia przez Senat lub Radę Dyscypliny Nauki socjologiczne uchwały o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora albo uchwały o odmowie nadania stopnia doktora, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora albo pracodawca tej osoby wnosi opłatę w części odpowiadającej poniesionym przez Uniwersytet rzeczywistym kosztom przeprowadzania postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. 

Wysokość i warunki wnoszenia opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora określa umowa zawierana przed wszczęciem postępowania między Uniwersytetem i osobą ubiegającą się o nadanie stopnia doktora. 

W przypadku, gdy opłatę za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora wnosi pracodawca osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, umowa określająca wysokość i warunki wnoszenia opłaty jest zawierana między Uniwersytetem i pracodawcą tej osoby. 

Wzory umów określa zarządzenie Rektora.

 

*zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) w związku z art.. 179 ust. 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy  wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora

** zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) nie pobiera się opłaty za przeprowadzenie postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 października 2021 roku, 14:31