Wyjazdy studentów | Wydział Nauk Społecznych

Wyjazdy studentów

Chcesz studiować psychologię za granicą?

 

Oto co trzeba zrobić krok po kroku:

 1. Do 09 marca 2017 zostanie wybrana grupa studentów naszego kierunku, którzy w roku akademickim 2017/18 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus. Instytut Psychologii ma podpisane umowy bilateralne z następującymi krajami

 

Możecie wyjechać do:

ukWielkiej Brytanii

Uniwersytet w Winchester - (1 miejsce, semestr, język angielski poziom B1)

 

frFrancji

Uniwersytet Caen we Francji (2 miejsca, rok akademicki; obowiązujący język: 1. Francuski – poziom B2,

 

esHiszpanii

 

 

·        Universidad de Barcelona (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. kataloński, 2. Hiszpański

Uwaga! Wyjeżdżając do Barcelony należy pamiętać, że większość zajęć odbywa się w języku katalońskim.

·         Universitat Autonoma Barcelona  (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. kataloński, 2. hiszpański,
3. angielski)

·        Uniwersytet w Castello de la Plana (Jaume I) (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański – A2
2. angielski – 6%)

·        Uniwersytet w Santiago de Compostela (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. hiszpański,
2. galicyjski)

·        Uniwersytet w Granadzie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·        Uniwersytet w Jaen (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·        Uniwersytet w Walencji (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·        Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. Kataloński, hiszpański, 2. angielski)

itWłoch

Uniwersytet w Mediolanie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. włoski - – poziom B1 lub obowiązkowy lektorat z włoskiego)

  

deNiemiec

 

 

·       Uniwersytet w Lipsku (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. Niemiecki

·        Uniwersytet w Trewirze (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. niemiecki, 2. angielski)                                            

·        Uniwersytet w Munster (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. niemiecki, 2. angielski (poziom B2)

litwaLitwy

Uniwersytet w Kłajpedzie (1 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. angielski)

 

wegryWęgier

 Uniwersytet w Budapeszcie ( 1 miejsce - tylko studenci studiów doktoranckich, semestr, obowiązujący język: 1. węgierski, 2. angielski – poziom B2)

 

grGrecji

Uniwersytet w Volos ( 1 miejsce, semestr, obowiązujący język: 1. grecki, 2. angielski)

UWAGA! Uniwersytet w Volos proponuje zajęcia wyłącznie z psychologii sportu.

b Belgii

 Uniwersytet w Leuven ( 2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. Angielski, poziom B2)

 

 

turcjaTurcji

 Uniwersytet w Stambule ( 2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. turecki, 2. angielski)

 

Minimalny poziom znajomości języka kraju wymagany do wyjazdu to B1 (chyba że przy danym kraju zapisano inaczej – zob. lista wyżej).

2. Od 13 lutego 2017 rozpoczynamy zatem proces rekrutacji!

3. Etapy rekrutacji krok po kroku:

  • do 01.03 - wybór uczelni zagranicznej i złożenie: 1. listu motywacyjnego w języku polskim (uzasadniającego Wasz wyjazd na wybraną uczelnię zagraniczną; w liście zaznaczacie, do jakiej uczelni chcecie wyjechać, prosimy jednak również o podawanie alternatywnych miejsc; w liście należy podać: rok studiów, adres e-mail, numer telefonu, semestr na jaki chcesz wyjechać, oświadczenie o nieuczestniczeniu/uczestniczeniu wcześniej w programie Erasmus); 2. zaświadczenia o łącznej średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów studiów (wystawione przez dziekanat – musisz mieć zaliczony ostatni semestr studiów); 3.  certyfikat językowy poświadczający znajomość języka na poziomie umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach – minimum to poziom B1, chyba że umowa z danym uniwersytetem stanowi inaczej (akceptujemy także zaświadczenie od lektora podające poziom językowy kandydata); w pokoju C311 w terminie konsultacji dr Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej (poniedziałki 13.30-15.00).

    Warto pamiętać o tym, że jeżeli umowa jest na cały rok akademicki, to wyjeżdżamy na cały rok akademicki, nie ma możliwości skrócenia wyjazdu. 

  • 02.03 – decyzja o kwalifikacji na wyjazd. Tego dnia odbędzie się też obowiązkowa rozmowa kwalifikacyjna, o godz. 11.15 w Sali C311. Koordynatorem programu Erasmus jest dr Natasza Kosakowska-Berezecka.

    Komisja podejmie ostateczne decyzje, którzy z kandydatów wyjadą do wybranego kraju w roku  2017/2018.

 

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus:

· znajomość języka kraju, do którego dana osoba chce wyjechać (na podstawie certyfikatu lub zaświadczenia od lektora: wymagany poziom na większości uczelni to B1)

oraz suma:

· łączna średnia ocen ze wszystkich ukończonych semestrów studiów

· nieuczestniczenie wcześniej w programie Erasmus (1 pkt);

 

W przypadku kwalifikacji na wyjazd, podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy dostarczyć wypełniony formularz stypendysty (można go składać wraz z listem motywacyjnym).
 

UWAGA! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH I MERYTORYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI STUDIÓW W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII SUGERUJEMY WYJAZD OD DRUGIEGO SEMESTRU TRZECIEGO ROKU STUDIÓW!

Jeśli uczestniczyliście już w programie Erasmus, możliwy jest ponowny wyjazd. Całkowity czas pobytu na wymianie (wyjazd na studia i praktyki) nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Możesz otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja na wydziałach, posiadasz ważną decyzję o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopie wszystkich zaświadczeń z dziekanatu potwierdzające ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do listu motywacyjnego.

 

 

Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki finansowe alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2017/2018 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. Ponieważ listy rankingowe zakwalifikowanych studentów byłyby w praktyce „trudne w zastosowaniu”, UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. W ten sposób kandydaci z dołu list nie byliby skreślani a uczelnia zachowałby pełną liczbę mobilności wynikającą z wszystkich list wydziałowych i instytutowych. W praktyce oznacza to jednak, że w przypadku zbyt małego budżetu na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu uległoby dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych do semestralnych. Jeśli okazałoby się to niewystarczającym środkiem zaradczym, skróceniu musiałby ulec także czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).

 

To nie wszystko!

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych kontaktujecie się już bezpośrednio z Biurem Wymiany Zagranicznej Studentów w Rektoracie (http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/) i przed Wami kolejne zadania:

· Przygotowywanie programu studiów w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych Uczelni Partnerskich.

· Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (Learning Agreement, Transcript of Records, Confirmation of Arrival, podanie o akademik).

· Akceptacja Koordynatora programu (dr Natasza Kosakowska-Berezecka) i Dziekana (dokumenty podpisuje dr hab. Jacek Taraszkiewicz) - podpisy.

· Akceptacja Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych (dr Dorota Godlewska-Werner) – dotyczy ekwiwalentów przedmiotów w Learning Agreement – bez podpisu.

· Wysłanie dokumentów.

· Pozytywna odpowiedź z Uczelni Partnerskiej.

· Kontakt z Uczelnią Partnerską

· Październik / Styczeń wyjazd do Uczelni Partnerskiej na studia.

· Do końca października lub lutego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni przyjmującej) musicie poinformować nas drogą mejlową o ewentualnych zmianach w Learning Agreement (w ciągu semestru macie do zdobycia 30 punktów ECTS na uczelni wyjazdowej, dodatkowo wyjeżdżając na 6-tym semestrze 4 punkty uzyskujecie za diagnostykę psychologiczną i 3 za seminarium kursowe, a wyjeżdżając na 4-tym i 5-tym roku 6 punktów uzyskujecie w ramach seminarium magisterskiego – sposób zaliczenia musi zostać ustalony z promotorem pracy, a 4 pkt za praktyki – nadwyżkowe punkty odliczacie po powrocie ze stypendium w kolejnym semestrze studiów; wyjeżdżając na wcześniejszych semestrach musicie zrealizować przedmioty przewidziane planem studiów na dany semestr (zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia), tzw. ekwiwalenty; wszystkie przedmioty bez ekwiwalentów realizujecie po powrocie do Polski w kolejnym roku akademickim); za ewentualny lektorat można zdobyć maksymalnie 4ECTS). Informacje o zmianach wysyłacie na adres natasza.kosakowska@ug.gda.pl. Nie ma konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub faksem.

· Po powrocie prosimy o wypełnienie sprawozdania z pobytu – jego wzór otrzymacie od nas drogą mejlową.

 

Jeżeli nie wyjazd na studia to co?

To zawodowe praktyki zagraniczne Erasmus!

Warto!

Szczegóły: http://www.ug.gda.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/praktyki

 

FORMULARZ STYPENDYSTY PROGRAMU ERASMUS* (ERASMUS)

 

 

 

Z pozdrowieniami

Natasza Kosakowska-Berezecka: natasza.kosakowska@ug.edu.pl
Marta Łockiewicz: psymlo@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 lutego 2017 roku, 9:30