Wyjazdy studentów | Wydział Nauk Społecznych

Wyjazdy studentów

Chcesz studiować psychologię za granicą?

Oto co trzeba zrobić krok po kroku:

1. Do 02 marca 2018 zostanie wybrana grupa studentów naszego kierunku, którzy w roku akademickim 2018/19 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus. Instytut Psychologii ma podpisane umowy bilateralne z następującymi krajami:

Możecie wyjechać do:

uk

Wielkiej Brytanii

Uniwersytet w Winchester - (1 miejsce, semestr, język angielski poziom B1)

 

frFrancji

Uniwersytet Caen we Francji (2 miejsca, rok akademicki; obowiązujący język: 1. Francuski – poziom B2,

 

esHiszpanii

 

 

·        Universidad de Barcelona (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. kataloński, 2. Hiszpański

Uwaga! Wyjeżdżając do Barcelony i Tarragony należy pamiętać, że większość zajęć odbywa się w języku katalońskim.

·         Universitat Autonoma Barcelona  (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. kataloński, 2. hiszpański,
3. angielski)

·         Uniwersytet w Castello de la Plana (Jaume I) (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański – A2
2. angielski – 6%)

·         Uniwersytet w Santiago de Compostela (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. hiszpański,
2. galicyjski)

·         Uniwersytet w Granadzie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·         Uniwersytet w Jaen (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·         Uniwersytet w Walencji (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. hiszpański)

·         Uniwersytet Rovira i Virgili w Tarragonie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. Kataloński, hiszpański, 2. angielski)

itWłoch

Uniwersytet w Mediolanie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. włoski - – poziom B1 lub obowiązkowy lektorat z włoskiego)

  

deNiemiec

 

 

·         Uniwersytet w Lipsku (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. Niemiecki

·         Uniwersytet w Munster (2 miejsca, rok akademicki, obowiązujący język: 1. niemiecki, 2. angielski (poziom B2)

litwaLitwy

Uniwersytet w Wilnie (2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. angielski, poziom B2)

 

wegryWęgier

Uniwersytet w Budapeszcie ( 1 miejsce - tylko studenci studiów doktoranckich, semestr, obowiązujący język: 1. węgierski, 2. angielski – poziom B2)

 

grGrecji

Uniwersytet w Volos ( 1 miejsce, semestr, obowiązujący język: 1. grecki, 2. angielski)

UWAGA! Uniwersytet w Volos proponuje zajęcia wyłącznie z psychologii sportu.

b Belgii

Uniwersytet w Leuven ( 2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. Angielski, poziom B2)

 

 

turcjaTurcji

Uniwersytet w Stambule ( 2 miejsca, semestr, obowiązujący język: 1. turecki, 2. angielski)

 

Minimalny poziom znajomości języka kraju wymagany do wyjazdu to B1 (chyba że przy danym kraju zapisano inaczej – zob. lista wyżej).

2. Od 15 lutego 2017 rozpoczynamy zatem proces rekrutacji!

3. Etapy rekrutacji krok po kroku:

 • do 01.03 - wybór uczelni zagranicznej i złożenie: 1. listu motywacyjnego w języku polskim (uzasadniającego Wasz wyjazd na wybraną uczelnię zagraniczną; w liście zaznaczacie, do jakiej uczelni chcecie wyjechać, możecie podać też 1 uczelnię będącą drugim wyborem; w liście należy podać: rok studiów, adres e-mail, numer telefonu, numer albumu, semestr na jaki chcesz wyjechać, oświadczenie o nieuczestniczeniu/uczestniczeniu wcześniej w programie Erasmus); 2. zaświadczenia o łącznej średniej ocen ze wszystkich ukończonych semestrów studiów (wystawione przez dziekanat – nie możesz mieć długu kredytowego ECTS); 3.  certyfikat językowy poświadczający znajomość języka podanego jako obowiązujący na danym uniwersytecie na poziomie umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach – minimum to poziom B1, chyba że umowa z danym uniwersytetem stanowi inaczej (akceptujemy także zaświadczenie od lektora podające poziom językowy kandydata); w pokoju C316 w terminie konsultacji dr Marty Łockiewicz (piątki, 8.45-9.30 i 13.15-14.00), dr Agaty Rudnik (wtorki, 9-10.30) lub drogą elektroniczną na adres: psymlo@univ.gda.pl oraz agata.rudnik@ug.edu.pl.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli umowa jest na cały rok akademicki, to wyjeżdżamy na cały rok akademicki, nie ma możliwości skrócenia wyjazdu.

02.03 – decyzja o kwalifikacji na wyjazd. Prosimy o obowiązkowe stawienie się o godz. 13.15 w Sali C316 z formularzem stypendysty. Koordynatorem programu Erasmus jest dr Agata Rudnik.

Komisja podejmie ostateczne decyzje, którzy z kandydatów wyjadą do wybranego kraju w roku  2018/2019.

 

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus:

 • znajomość języka kraju, do którego dana osoba chce wyjechać (na podstawie certyfikatu lub zaświadczenia od lektora: wymagany poziom na większości uczelni to B1)

oraz suma:

 • łączna średnia ocen ze wszystkich ukończonych semestrów studiów
 • nieuczestniczenie wcześniej w programie Erasmus (1 pkt);

UWAGA! ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH I MERYTORYCZNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE SPECYFIKI STUDIÓW W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII SUGERUJEMY WYJAZD OD DRUGIEGO SEMESTRU TRZECIEGO ROKU STUDIÓW!

Jeśli uczestniczyliście już w programie Erasmus, możliwy jest ponowny wyjazd. Całkowity czas pobytu na wymianie (wyjazd na studia i praktyki) nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Możesz otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja na wydziałach, posiadasz ważną decyzję o przyznaniu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopie wszystkich zaświadczeń z dziekanatu potwierdzające ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do listu motywacyjnego.

 

 

To nie wszystko!

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych kontaktujecie się już bezpośrednio z Biurem Wymiany Zagranicznej Studentów w Rektoracie https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia  i przed Wami kolejne zadania:

 • Przygotowywanie programu studiów w oparciu o informacje zamieszczone na stronach internetowych Uczelni Partnerskich.
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (Learning Agreement, Transcript of Records, Confirmation of Arrival, podanie o akademik).
 • Akceptacja Koordynatora programu (dr Agata Rudnik) i Dziekana (dokumenty podpisuje dr hab. Jacek Taraszkiewicz) - podpisy.
 • Akceptacja Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych (dr Dorota Godlewska-Werner) – dotyczy ekwiwalentów przedmiotów w Learning Agreement – bez podpisu.
 • Wysłanie dokumentów.
 • Pozytywna odpowiedź z Uczelni Partnerskiej.
 • Kontakt z Uczelnią Partnerską
 • Październik / Styczeń wyjazd do Uczelni Partnerskiej na studia.
 • Do końca października lub lutego (w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zajęć w uczelni przyjmującej) musicie poinformować nas drogą mejlową o ewentualnych zmianach w Learning Agreement (w ciągu semestru macie do zdobycia 30 punktów ECTS na uczelni wyjazdowej, musicie zrealizować na wyjeździe wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na dany semestr (zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, nazwa przedmiotu, punkty ECTS lub rok realizacji na uczeni przyjmującej nie ma znaczenia – decyzję o tym, czy dany przedmiot może być uznany za ekwiwalent podejmuje dr Dorota Godlewska-Werner), wszystkie przedmioty bez ekwiwalentów realizujecie po powrocie do Polski w kolejnym roku akademickim. Dlatego też łatwiej jest ułożyć LA jeśli wyjeżdżacie od drugiego semestru trzeciego roku studiów, kiedy większość przedmiotów to fakultety do wyboru, co umożliwia większą elastyczność i wybór przedmiotów nierealizowanych na UG. Jeśli przedmiot realizujecie eksternistycznie – np. seminarium magisterskie, nadwyżkowe punkty odliczacie po powrocie ze stypendium w kolejnym semestrze studiów; za ewentualny lektorat można zdobyć maksymalnie 4ECTS. Informacje o zmianach wysyłacie na adres  agata.rudnik@ug.edu.pl. Nie ma konieczności wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną lub faksem. 

Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2018/2019 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).

Jeżeli nie wyjazd na studia to co?

To zawodowe praktyki zagraniczne Erasmus!

Warto!

Szczegóły: http://www.ug.gda.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/?tpl=erasmus/praktyki

  

Z pozdrowieniami

Agata Rudnik

Marta Łockiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 lutego 2018 roku, 11:59