fbpx Psychologia, specjalność neurobiopsychologia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia

Psychologia, specjalność neurobiopsychologia

Autor: 

Opis kierunku

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w  nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologia i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej.  Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzą naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

 

Specjalności na kierunku

Neurobiopsychologia - absolwent uzyskuje możliwość zrozumienia obustronnych zależności między psychiką człowieka i jej zaburzeniami, strukturą i funkcją mózgu, złożonymi formami zachowania się organizmu i zdolnością do adaptacji środowiskowej. Uzyskuje możliwość poznania fizjologicznych, genetycznych i molekularnych uwarunkowań psychiki oraz powiązanie procesów psychicznych z procesami plastycznymi mózgu (rozwój, pamięć, uczenie się, restytucja funkcji). Powinien także poznać uwarunkowania psychosomatyczne zaburzeń psychicznych oraz wybranych chorób układu nerwowego w tym patologicznych uzależnień i zachowań agresywnych. Powinien posiadać umiejętności gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu psychologii i neurobiologii. Powinien posiadać umiejętność analizy i interpretacji publikacji naukowych oraz dyskusji i krytycznej oceny piśmiennictwa, a także wyników własnej pracy. Absolwent powinien uzyskać możliwość wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania postawionych przed nim problemów w ujęciu wynikającym z nowatorskiego charakteru podjętych studiów. Kształcenie w ramach wspomnianej specjalności stwarza szerokie możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w rozległych obszarach zatrudnienia w charakterze m.in. neuropsychologów, w placówkach służby zdrowia, placówkach naukowo – badawczych, ośrodkach terapii uzależnień czy   placówkach resocjalizacyjnych. Zajęcia dydaktyczne realizowane będą przy współudziale Wydziału Biologii. Na ostatnim roku studiów studenci mogą dodatkowo realizować zajęcia  zakresu psychologii stosowanej spoza specjalności neurobiopsychologia.

 

Przedmioty kierunkowe

Psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii społecznej, biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa, poznawcza psychologia społeczne, podstawy statystyki dla psychologów, psychometria, fizjologia ośrodka układu nerwowego, neurobiologia behawioralna, neuroanatomia funkcjonalna, neurohormonalna regulacja czynności organizmu, metody behawioralne w neurobiologii, genetyczne uwarunkowania zaburzeń psychicznych, neuropsychologia kliniczna dorosłych, podstawy genetyki człowieka, podstawy etologii, wstęp do psychologii klinicznej dziecka.

 

Atuty kierunku

Studenci kierunku Psychologii specjalność Neurobiopsychologia podczas ostatniego roku studiów mają możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego; mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, a także uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST. Współpraca z szerokim gronem praktyków umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno – zawodowe. Na wyposażeniu Instytutu Psychologii znajdują się m.in. sala terapeutyczna z lustrem weneckim, sale badań aparaturowych oraz laboratorium wyposażone w nowoczesne metody diagnozy psychologicznej.

 

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent specjalności Neurobiopsychologia, obok wykształcenia psychologa uzyskuje specjalność neurobiopsychologa integrującą dziedziny wiedzy, których powszechnie dostrzegana zbieżność i wzajemne uwarunkowania nie zostały dotąd przedstawione w ofercie regularnych studiów uniwersyteckich. Wiedza neurobiopsychologa obejmuje program kształcenia zgodny z dotychczasowymi standardami studiów psychologicznych uzupełnione o elementy studiów biologicznych oraz treści stanowiące styk obu tych kierunków, takie jak: neurolingwistyka i neuropsychologia komunikacji, neurokognitiwistyka, fizjologiczne i psychologiczne mechanizmy emocji, neurobiologia uzależnień, neurocybernetyka, neuropsychofarmakologia oraz psychofizjologia emocji.

 

Rekrutacja 2019/2020

Więcej informacji

 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 maja 2022 roku, 11:44