Akty prawne | Wydział Nauk Społecznych

Akty prawne

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 – Prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity
 3. Ustawa z dnia 18 marca 2011 o stopniach naukowych i tytule naukowym – tekst jednolity
 4. Rozporządzenie MNiSW z dnia 8 sierpnia 2011 – obszary wiedzy
 5. Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 2011 – kryteria oceny habilitacji
 6. Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 września 2011 – szczegóły przeprowadzania doktoratu, habilitacji i profesury

 

Wykaz czasopism naukowych

 1. Części A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B – zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

 

Ocena parametryczna jednostek naukowych za lata 2009-2012

 1. Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych
 2. Zestawienie kategorii naukowych według grup nauk i rodzajów jednostek naukowych


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Rafał Chyła
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 września 2014 roku, 11:58