fbpx Program ERASMUS | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Program ERASMUS

Rekrutacja KA107

UGErasmus+

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych UG

Akcja KA 107 (edycja 2020)

w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2020-1-PL01-KA107-078600

1.       Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG.

2.       Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: University of Kigali (UOK), w ramach umowy Erasmus+ oraz umowy dwustronnej.

3.       Termin wyjazdu: wrzesień 2021 (zakończenie najpóźniej do 30 września 2021).

4.       Czas trwania wyjazdu: 7 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

5.       Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

Terminy i zasady rekrutacji

1.       W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

-        mgr Wioleta Gierszewska - kierownik projektu w Instytucie Politologii; przewodnicząca

-        mgr Magdalena Sawicz - koordynator Programu Erasmus + na Wydziale Nauk Społecznych

2.       Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem - od 1 lipca do 10 lipca 2021 r.

3.       Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: WNS, pokój A 301, mgr Magdalena Sawicz.

4.       Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 15 lipca 2021 r.

Lista obejmować będzie wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Kryteria stawiane kandydatom

1.       Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych na różnych kontynentach.

2.       Udokumentowana współpraca z naukowcami z zagranicznych uniwersytetów oraz umiejętność rozwijania tejże współpracy.

3.       Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów UOK (8 godz.), uwzględniających lokalną kulturę i specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.

4.       Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

5.       Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z UOK i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.

 

6.       Zobowiązanie do popularyzacji międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi w środowisku akademickim.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 lipca 2021 roku, 12:16

ERASMUS+

 

Kontakt na Wydziale Nauk Społecznych

mgr Magdalena Sawicz

tel. 58 523 4547

email: magdalena.sawicz@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl

 

 

 

Chcesz studiować  za granicą?
Oto co trzeba zrobić krok po kroku:
 

Rekrutacja ERASMUS+ 2021/2022 - wyjazdy w celu studiowania (SMS) KA 131

Do 5 marca 2021 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2021/22 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy
międzyinstytucjonalne na rok 2021/2022. Wykaz umów KA103 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 
              
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
  • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
  • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
  • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
  • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
 
 
 
Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą
otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne
odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i  dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie,
w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w
Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na
kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).
 
Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału;
 
 
Od 4 lutego  2021 rozpoczynamy proces rekrutacji!
 
Zapraszamy od 4 lutego 2021 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
4 lutego- 5 marca - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
  1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
  2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
  3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
  4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
  5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 
Kwoty miesięcznych stypendiów
  • Wyjazdy na studia do krajów programu (KA103) w ramach Erasmus+ 2021/2022
 
                Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do dnia dzisiejszego nie określiła stawek stypendialnych, które będą obowiązywały w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022. Poglądowo, poniżej przedstawiona jest tabela ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku akademickim 2020/2021 według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
 
Miesięczna stawka stypendium E+
 
Miesięczna stawka stypendium POWER
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520
 
3069  PLN
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
 
2984 PLN
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450
2771 PLN
 
 
 
Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2021/2022 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).
 
Ze względu na opóźnienia Komisji Europejskiej w zakresie ogłoszenia regulacji dotyczących działania Programu Erasmus+ w pierwszym roku nowej perspektywy (2021-2027), przy jednoczesnym braku możliwości opóźnienia terminu rekrutacji, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ zastrzega sobie możliwość uzupełniania warunków rekrutacji 2021-2022 w późniejszym terminie. Może to nastąpić nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości środków finansowanych przeznaczonych na realizację umowy finansowej 2021 KA 131, która zostanie zawarta między Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

Z pozdrowieniami

mgr Magdalena Sawicz


 

 

2021

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 lutego 2021 roku, 10:46

Współpraca

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 listopada 2021 roku, 15:18