Praktyki | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki

Studenci Instytutu Politologii UG, praktyki zawodowe mogą realizować w następujących instytucjach:

  1. Organy administracji samorządowej i państwowej (Urzędy Miasta, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzki, Starostwa powiatowe, ministerstwa, kancelarie, konsulaty, ambasady, prokuratura, sądy, okręgowe komisje wyborcze, placówki dyplomatyczne i konsularne)
  2. Instytucje państwowe o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, Agencje Rozwoju Regionalnego, KRUS, Ośrodki Badania Opinii Publicznej, Urzędy Statystyczne, Urzędy Skarbowe, Instytut Pamięci Narodowej,
  3. Służby Publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Centra Zarządzania Kryzysowego)
  4. Partie polityczne (również pozaparlamentarne działające w regionie), biura poselskie, biura senatorskie
  5. Przedstawicielstwa Polski za granicą, np. przedstawicielstwa UE, NATO i innych Wspólnot Europejskich
  6. Środki masowego przekazu (radio, gazeta, telewizja),
  7. Organizacje gospodarcze, gdzie zajmowane stanowisko związane jest z kierunkiem studiów (dział marketingu, HR, PR)
  8. Związki wyznaniowe
  9. Agencje ubezpieczeniowe
  10. oraz inne placówki, których działalność i charakter koreluje z kierunkiem studiów.

Odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc jest warunkiem otrzymania wpisu do indeksu. Wszelkie inne miejsca odbywania praktyk muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk studenckich.

 

Organizacje

Przed odbyciem praktyk studenckich praktykant, jeśli wymaga tego zakład pracy, otrzymuje skierowanie lub porozumienie stron. Pierwsze wystawiane jest przez opiekuna praktyk i aby je otrzymać praktykant musi znać okres, w jakim będzie odbywał praktyki. Drugie wymaga podpisów prodziekana i prorektora, stąd czas oczekiwania na porozumienie kształtuje się od 1 miesiąca do 2 miesięcy.Dlatego niezbędnym jest aby student zgłosił się do opiekuna praktyk na 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Wystawienie porozumienia wymaga wskazania okresu odbywania praktyk oraz osoby reprezentującej zakład pracy, która ma prawo reprezentowania zakładu i podpisywania umów. Oba dokumenty są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk.
Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi lub osobie na stanowisku kierowniczym zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do opiekuna praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Wymiar godzinowy odbywany praktyk musi wynosić minimum 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin).

Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).

 

Oferty praktyk

W celu znalezienia aktualnej oferty praktyk studenckich odsyłam do Biuro Karier UG
 

 

Zaświadczenia

1) wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk studenckich (zastępuje on wysłużone już dzienniczki praktyk).

 

Kontakt

Opiekun i Kierownik praktyk studenckich:
mgr Andrzej Skiba
e-mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl
przyjmuje w godzinach konsultacji w pok. D418.
Dokumenty można też zostawiać w przegródce w Sekretariacie (D401).

Dokumenty

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 czerwca 2018 roku, 8:10