fbpx Praktyki | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki

OPIEKUNOWIE PRAKTYK STUDENCKICH

mgr Andrzej Skiba - kierunki studiów: politologia, dyplomacja, bezpieczeństwo narodowe profil akademicki

mgr Piotr Robakowski piotr.robakowski@ug.edu.pl  - kierunek studiów: bezpieczeństwo narodowe profil praktyczny

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH DLA STUDENTÓW na kierunku studiów o PROFILU AKADEMICKIM

Studenci Instytutu Politologii UG, praktyki zawodowe mogą realizować w następujących instytucjach:

 1. Organy administracji samorządowej i państwowej (Urzędy Miasta, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzki, Starostwa powiatowe, ministerstwa, kancelarie, konsulaty, ambasady, prokuratura, sądy, okręgowe komisje wyborcze, placówki dyplomatyczne i konsularne)
 2. Instytucje państwowe o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, Agencje Rozwoju Regionalnego, KRUS, Ośrodki Badania Opinii Publicznej, Urzędy Statystyczne, Urzędy Skarbowe, Instytut Pamięci Narodowej,
 3. Służby Publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Centra Zarządzania Kryzysowego)
 4. Partie polityczne (również pozaparlamentarne działające w regionie), biura poselskie, biura senatorskie
 5. Przedstawicielstwa Polski za granicą, np. przedstawicielstwa UE, NATO i innych Wspólnot Europejskich
 6. Środki masowego przekazu (radio, gazeta, telewizja),
 7. Organizacje gospodarcze, gdzie zajmowane stanowisko związane jest z kierunkiem studiów (dział marketingu, HR, PR)
 8. Związki wyznaniowe
 9. Agencje ubezpieczeniowe
 10. oraz inne placówki, których działalność i charakter koreluje z kierunkiem studiów.

Odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc jest warunkiem otrzymania wpisu do indeksu. Wszelkie inne miejsca odbywania praktyk muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk studenckich.

Organizacje

Przed odbyciem praktyk studenckich praktykant, jeśli wymaga tego zakład pracy, otrzymuje skierowanie lub porozumienie stron. Pierwsze wystawiane jest przez opiekuna praktyk i aby je otrzymać praktykant musi znać okres, w jakim będzie odbywał praktyki. Drugie wymaga podpisów prodziekana i prorektora, stąd czas oczekiwania na porozumienie kształtuje się od 1 miesiąca do 2 miesięcy.Dlatego niezbędnym jest aby student zgłosił się do opiekuna praktyk na 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Wystawienie porozumienia wymaga wskazania okresu odbywania praktyk oraz osoby reprezentującej zakład pracy, która ma prawo reprezentowania zakładu i podpisywania umów. Oba dokumenty są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk.
Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi lub osobie na stanowisku kierowniczym zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do opiekuna praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Wymiar godzinowy odbywany praktyk musi wynosić minimum 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin).

Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).

 

Oferty praktyk

W celu znalezienia aktualnej oferty praktyk studenckich odsyłam do Biuro Karier UG
 

 

PRAKTYKI - PROCEDURA (profil akademicki)

 

 1. Student oraz podmiot przyjmujący na praktyki wypełniają dwa egzemplarze POROZUMIENIASKIEROWANIA. Student przynosi do kierownika praktyk (D418) poprawnie wypełnione dokumenty. Student wysyła do kierownika praktyk maila (tytuł „NNW”) na andrzej.skiba@ug.edu.pl  zgłoszenie do ubezpieczenia NNW (imię, nazwisko, data urodzenia, czas trwania praktyk).
 2. Kierownik praktyk odbiera i sprawdza dokumenty, nadaje numer POROZUMIENIUSKIEROWANIU, a następnie przekazuje dokumenty do podpisu Dziekanowi.
 3. Dziekan podejmuje decyzję o podpisaniu dokumentów.
 4. Student odbiera od kierownika praktyk podpisane dokumenty.
 5. Student odbywa praktykę w podmiocie przyjmującym na praktyki.
 6. Podmiot przyjmujący na praktyki wypełnia ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ oraz KARTĘ ZALICZENIOWĄ PRAKTYK.
 7. Student przynosi do kierownika praktyk ww. kompletne dokumenty.
 8. Kierownik praktyk sprawdza dokumenty i wpisuje studentowi zaliczenie (po otwarciu protokołów).

UWAGA:

Sprawy związane z praktykami rozpatrywane są TYLKO w czasie konsultacji, zgodnie z rozpiską dostępną na stronie Instytutu Politologii, ew. zapytania w innym terminie należy kierować drogą mailową na: andrzej.skiba@ug.edu.pl

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Opracował: Andrzej Skiba, kierownik praktyk studenckich w Instytucie Politologii

 

 

Kontakt

Opiekun i Kierownik praktyk studenckich:
mgr Andrzej Skiba
e-mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl
przyjmuje w godzinach konsultacji w pok. D418.
Dokumenty można też zostawiać w przegródce w Sekretariacie (D401).

DOKUMENTY (profil akademicki)

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 stycznia 2020 roku, 11:23