fbpx Praktyki | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Praktyki

Praktyki studenckie PROFIL PRAKTYCZNY

Autor: 

OPIEKUN PRAKTYK

mgr Piotr Robakowski piotr.robakowski@ug.edu.pl

kierunki studiów - bezpieczeństwo narodowe stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia rozpoczynające się od roku akademickiego 2019/2020

  

 

                        Zasady odbywania praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Uniwersytetu Gdańskiego dla osób rozpoczynających studia

w roku akademickim 2019/2020

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2019, poz. 1668 ze zm.
 2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej, Dz.U. 2018, poz. 2218.
 3. Uchwała Senatu UG nr 120/19 z dnia 26 września 2019 r. – Regulamin Uniwersytetu Gdańskiego
 4. Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych z dnia 10 IX 2008 r.

 

§1. Zasady ogólne

 

 1. Praktyki studenckie na kierunku bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Gdańskiego, nazywane dalej praktykami, są obowiązkowym elementem kształcenia dla wszystkich rodzajów studiów na tym kierunku ( trybów: stacjonarnego i niestacjonarnego, stopni: pierwszego (licencjackiego) i drugiego (magisterskiego).
 2. Charakter praktyk, ich wymiar godzinowy oraz związek z programem kształcenia wynika z praktycznego profilu studiów bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Student jest zobowiązany do odbycia  720 godzin praktyk (studia licencjackie) i 360 godzin (studia magisterskie) w trakcie trwania studiów.
 4. Nad całością przebiegu praktyk czuwa koordynator praktyk studenckich na kierunku bezpieczeństwo narodowe, nazywany dalej koordynatorem. Zostaje on wyznaczony do tej funkcji przez Dyrektora Instytutu Politologii
 5. Moduł praktyk został podzielony na dwie równe części, tzw. praktyki wewnętrzne i zewnętrzne.

 

§2. Praktyki wewnętrzne (odpowiednio 360 i 180 godzin)

 

 1. Praktyki wewnętrzne odbywają się w ramach: działalności studenckiej w kołach naukowych oraz w ramach innych projektów naukowych i dydaktycznych organizowanych przez Instytut Politologii dla studentów bezpieczeństwa narodowego (takich jak konferencje, konkursy itp.), prowadzonych przez pracowników odbywających zajęcia kierunkowe.
 2. Przydziału konkretnych zadań, kontroli ich realizacji oraz zaliczenia praktyk wewnętrznych dokonują opiekunowie praktyk wewnętrznych na kierunku bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Gdańskiego, zwani dalej opiekunami. Opiekunowie są wyznaczeni spośród pracowników prowadzących zajęcia dydaktyczne dla studentów bezpieczeństwa narodowego społecznej przez Dyrektora Instytutu Politologii.
 3. Do dokumentacji praktyk wewnętrznych służy Arkusz praktyk wewnętrznych, stanowiący załącznik niniejszego regulaminu.
 4.  Student studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia jest zobowiązany do zaliczenia 360 lub odpowiednio 180 godzin praktyk wewnętrznych w czasie trwania całych studiów, nie więcej niż 180 lub odpowiednio 90 godzin w trakcie jednego semestru.
 5. Student studiów  niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia ma prawo odbycia praktyk wewnętrznych. Odbywa je wówczas na ogólnych zasadach. Może on jednak całość praktyk wewnętrznych (360 lub odpowiednio 180 godzin) odbyć w ramach tzw. praktyk zewnętrznych.
 6. Praktyki wewnętrzne student może w całości odbywać w jednym miejscu lub mogą być one godzinowo podzielone na kilka miejsc/aktywności.
 7. O wyborze miejsc odbywania praktyk wewnętrznych decyduje student w porozumieniu z opiekunem/opiekunami praktyk.
 8. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości praktyk wewnętrznych i możliwość  występowania technicznych ograniczeń (lokalowych, czasowych i innych) opiekunowie praktyk mogą ustalać własny szczegółowy harmonogram realizacji praktyk wewnętrznych w danym roku akademickim.

 

§ 3. Praktyki zewnętrzne (odpowiednio 360 i 180 godzin)

 

 1. Student zobowiązany jest do odbycia 360 lub 180 godzin tzw. praktyk zewnętrznych – realizowanych poza Uniwersytetem Gdańskim. W celu łatwiejszego rozliczenia czasu odbywania praktyk zewnętrznych przyjmuje się w ich przypadku ekwiwalent wynoszący 12 lub 6 tygodni kalendarzowych.
 2. Student studiów niestacjonarnych, który nie korzysta z prawa odbycia praktyk wewnętrznych, jest zobowiązany do realizacji praktyk zewnętrznych w podwójnym wymiarze, czyli 720 lub 360 godzin (24 lub 12 tygodni kalendarzowych).
 3. Zadania wykonywane przez studenta w ramach praktyk zewnętrznych powinny służyć realizacji celów i uzyskaniu efektów kształcenia właściwych dla kierunku bezpieczeństwo narodowe. Dlatego miejsce realizacji  praktyk zewnętrznych student ustala w porozumieniu z koordynatorem. W tym przypadku brane jest pod uwagę to, czy charakter wykonywanych obowiązków jest związany z bezpieczeństwem narodowym w jakimkolwiek jego wymiarze.
 4. Istniej możliwość zaliczenia  w poczet praktyk zewnętrznych pracy zawodowej studenta, jeśli praca ta jest związana z charakterem studiów i wykonywana jest w czasie odbywania kierunku studiów. Skorzystanie z tego trybu wymaga wstępnej zgody kierunkowego koordynatora praktyk.

 

§ 4. Wymagania administracyjne związane z przystąpieniem do odbywania praktyk zewnętrznych*

 

Aby student mógł formalnie przystąpić do praktyk zewnętrznych, musza być dopełnione następujące wymagania administracyjne.

 

 1. Po pierwsze student dostarcza koordynatorowi wypełnione i podpisane w dwóch egzemplarzach przez zakład pracy/instytucję Porozumienie na czas określony/nieokreślony (w większości wypadków jest to porozumienie na czas określony) w sprawie prowadzenia praktyk.
 2. Po drugie koordynator wydaje (w zależności od potrzeb pracodawcy) na podstawie powyższych dokumentów skierowanie na praktyki zewnętrzne (dane potrzebne do wystawienia skierowania: nazwa i adres zakładu pracy/instytucji, termin odbywania praktyki/liczba godzin odbywanej praktyki).
 3. Po trzecie student podaje koordynatorowi wybrane dane personalne (miejsce i datę urodzenia, PESEL) potrzebne do zgłoszenia praktykanta do obowiązkowego ubezpieczenia NNW (ubezpieczenie, jego koszt pokrywa Uczelnia w wypadku i na zasadach aktualnie w niej obowiązujących).
 4. Praktyki zewnętrzne dokumentuje Opinia o praktykach poza Uniwersytetem Gdańskim, która m.in. musi posiadać czytelny popis opiekuna praktyk zewnętrznych w miejscu ich odbywania (np. w zakładzie pracy lub instytucji) oraz dane adresowe. Dokument ten obowiązuje również tych studentów, którzy uzyskali zgodę na zaliczenie w poczet praktyk zewnętrznych wykonywanej pracy zawodowej.

 

*Wymienione wymagania administracyjne są warunkowo obligatoryjne

 

§ 5. Końcowe zaliczenie całości praktyk

 

 1. Końcowego zaliczenia całości modułu praktyk studenckich (kompletnych 720 lub 360 godzin) na kierunku bezpieczeństwo narodowe UG dokonuje koordynator (wpis ma formę zaliczenia).
 2. Zaliczenie całości praktyk odbywa się na końcu ostatniego semestru studiów i polega na opublikowaniu przez koordynatora zaliczenia praktyk w internetowym systemie oceniania Uniwersytetu Gdańskiego
 3. Warunkiem zaliczenia jest przedłożenie przez studenta koordynatorowi na końcu ostatniego semestru studiów obu prawidłowo wypełnionych dokumentów poświadczających odbycie praktyk w liczbie 720 lub 360 godzin, czyli Arkusza praktyk wewnętrznych (nie dotyczy tych studentów studiów niestacjonarnych, którzy całkowitą liczbę godzin praktyk mogą realizować w ramach praktyk zewnętrznych) oraz  Opinii o praktykach poza Uniwersytetem Gdańskim.

DOKUMENTY

ZałącznikWielkość
Plik Arkusz praktyk wewnętrznych14.41 KB
Plik Opinia o praktykach studenckich19.78 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 11:50

Praktyki studenckie PROFIL AKADEMICKI

OPIEKUN PRAKTYK

mgr Andrzej Skiba - kierunki studiów: politologia, dyplomacja, bezpieczeństwo narodowe profil akademicki

 

INFORMACJA O PRAKTYKACH DLA STUDENTÓW

Studenci Instytutu Politologii UG, praktyki zawodowe mogą realizować w następujących instytucjach:

 1. Organy administracji samorządowej i państwowej (Urzędy Miasta, Urzędy Powiatowe, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzki, Starostwa powiatowe, ministerstwa, kancelarie, konsulaty, ambasady, prokuratura, sądy, okręgowe komisje wyborcze, placówki dyplomatyczne i konsularne)
 2. Instytucje państwowe o charakterze politycznym, ekonomicznym, społecznym, Agencje Rozwoju Regionalnego, KRUS, Ośrodki Badania Opinii Publicznej, Urzędy Statystyczne, Urzędy Skarbowe, Instytut Pamięci Narodowej,
 3. Służby Publiczne (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Centra Zarządzania Kryzysowego)
 4. Partie polityczne (również pozaparlamentarne działające w regionie), biura poselskie, biura senatorskie
 5. Przedstawicielstwa Polski za granicą, np. przedstawicielstwa UE, NATO i innych Wspólnot Europejskich
 6. Środki masowego przekazu (radio, gazeta, telewizja),
 7. Organizacje gospodarcze, gdzie zajmowane stanowisko związane jest z kierunkiem studiów (dział marketingu, HR, PR)
 8. Związki wyznaniowe
 9. Agencje ubezpieczeniowe
 10. oraz inne placówki, których działalność i charakter koreluje z kierunkiem studiów.

Odbycie praktyk w jednym ze wskazanych wyżej miejsc jest warunkiem otrzymania wpisu do indeksu. Wszelkie inne miejsca odbywania praktyk muszą być wcześniej uzgodnione z opiekunem praktyk studenckich.

Organizacje

Przed odbyciem praktyk studenckich praktykant, jeśli wymaga tego zakład pracy, otrzymuje skierowanie lub porozumienie stron. Pierwsze wystawiane jest przez opiekuna praktyk i aby je otrzymać praktykant musi znać okres, w jakim będzie odbywał praktyki. Drugie wymaga podpisów prodziekana i prorektora, stąd czas oczekiwania na porozumienie kształtuje się od 1 miesiąca do 2 miesięcy.Dlatego niezbędnym jest aby student zgłosił się do opiekuna praktyk na 1 do 2 miesięcy przed planowanym odbyciem praktyk. Wystawienie porozumienia wymaga wskazania okresu odbywania praktyk oraz osoby reprezentującej zakład pracy, która ma prawo reprezentowania zakładu i podpisywania umów. Oba dokumenty są opcjonalne tzn. mogą ale nie muszą być wymagane przez zakład pracy przed odbyciem praktyk.
Po odbyciu praktyk student zobowiązany jest do przedłożenia opiekunowi lub osobie na stanowisku kierowniczym zaświadczenia zamieszczonego w dziale praktyki studenckie. Zaświadczenie stanowi podstawę zaliczenia praktyk studenckich z którym student przychodzi do opiekuna praktyk po wpis do indeksu. Student musi posiadać wpis z praktyk do końca III roku studiów licencjackich, zatem na ich odbycie ma 3 lata.

Wymiar godzinowy odbywany praktyk musi wynosić minimum 120 godz. (np. 3 tygodnie po 8 godzin lub 4 tygodnie po 6 godzin).

Każdy student odbywający praktyki studenckie musi być ubezpieczony (ubezpieczenie w ramach UG lub ubezpieczalni zewnętrznej).

 

Oferty praktyk

W celu znalezienia aktualnej oferty praktyk studenckich odsyłam do Biuro Karier UG
 

 

PRAKTYKI - PROCEDURA

 

 1. Student oraz podmiot przyjmujący na praktyki wypełniają dwa egzemplarze POROZUMIENIASKIEROWANIA. Student przynosi do kierownika praktyk (D418) poprawnie wypełnione dokumenty. Student wysyła do kierownika praktyk maila (tytuł „NNW”) na andrzej.skiba@ug.edu.pl  zgłoszenie do ubezpieczenia NNW (imię, nazwisko, data urodzenia, czas trwania praktyk).
 2. Kierownik praktyk odbiera i sprawdza dokumenty, nadaje numer POROZUMIENIUSKIEROWANIU, a następnie przekazuje dokumenty do podpisu Dziekanowi.
 3. Dziekan podejmuje decyzję o podpisaniu dokumentów.
 4. Student odbiera od kierownika praktyk podpisane dokumenty.
 5. Student odbywa praktykę w podmiocie przyjmującym na praktyki.
 6. Podmiot przyjmujący na praktyki wypełnia ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI STUDENCKIEJ oraz KARTĘ ZALICZENIOWĄ PRAKTYK.
 7. Student przynosi do kierownika praktyk ww. kompletne dokumenty.
 8. Kierownik praktyk sprawdza dokumenty i wpisuje studentowi zaliczenie (po otwarciu protokołów).

UWAGA:

Sprawy związane z praktykami rozpatrywane są TYLKO w czasie konsultacji, zgodnie z rozpiską dostępną na stronie Instytutu Politologii, ew. zapytania w innym terminie należy kierować drogą mailową na: andrzej.skiba@ug.edu.pl

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Opracował: Andrzej Skiba, kierownik praktyk studenckich w Instytucie Politologii

 

 

Kontakt

Opiekun i Kierownik praktyk studenckich:
mgr Andrzej Skiba
e-mail: andrzej.skiba@ug.edu.pl
przyjmuje w godzinach konsultacji w pok. D418.
Dokumenty można też zostawiać w przegródce w Sekretariacie (D401).

DOKUMENTY

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 lutego 2020 roku, 8:48