Organizacje studenckie | Wydział Nauk Społecznych

Organizacje studenckie

Koło Naukowe "Kratos" powstało 18 marca 2003 roku. Opiekunem Koła jest dr Jarosław Ochdr Beata Słobodzian pracownicy naukowi Instytutu Politologii UG. Inicjatorami powstania Koła byli studenci specjalizacji ustrojowo-samorządowej IV roku politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Praca badawcza Koła koncentruje się głównie w zakresie nauki o państwie i polityce, przemianach ustrojowych państwa, rozwoju samorządności po 1989 roku, funkcjonowania struktur administracyjnych w państwie i działalności i specyfice wszelakich partii politycznych. Ponadto w miarę możliwości Koło stara się przybliżyć praktyczne poznanie działania instytucji publicznych, urzędów i organów samorządowych. Współpracuje z organami władzy rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami naukowymi oraz środkami masowego przekazu. Swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie spotkań z osobistościami życia publicznego w Polsce, debat i innych kameralnych spotkań - mających na celu szerzenie zainteresowań naukami politycznymi i społecznymi pośród młodzieży akademickiej.

Przykłady działalności Koła to organizowane spotkania osobami publicznymi, politykami i udział w debatach poświęconych naukom politycznym.

1.04.2003 Koło zorganizowało spotkanie studentów politologii z Komendantem Miejskim Policji w Gdańsku. 15.04.2003 odbyło się spotkanie studentów politologii z wicemarszałkiem Sejmu RP - Panem Donaldem Tuskiem. 09.02.2004 Koło zaprosiło panią Izabelę Jarugę-Nowacką, Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu kobiet i mężczyzn, 23.02.2004 odbyło się spotkanie studentów politologii z Panem Pawłem Adamowiczem - Prezydentem Miasta Gdańska. 05.04.2004 miała miejsce wizyta Wicemarszałka Sejmu RP - Pana Donalda Tuska i odbyła się debata o polskich politologach w Unii, 08.05.2004 Koło brało udział w obchodach Dnia Europy pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego 19.10.2004 odbyło się spotkanie ze Sławomirem Nowakiem - posłem na Sejm III RP z ramienia Platformy Obywatelskiej, 17. 02 2005 Koło uczestniczyło w Sesji Rady Miasta Gdańska. 23.02.2005 odbyła się debata "Kogo zabije lista Wildsteina" gośćmi byli pan Edmund Krasowski Dyrektor oddziału IPN w Gdańsku, Bogdan Lis Prezes Fundacji Centrum Solidarności i Grzegorz Grzelak wykładowca w Instytucie Politologii, były przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego. 13.04.2005 Koło zorganizowało przy udziale Biura Karier UG oraz WUP w Gdańsku warsztaty o tematyce "Jak efektywnie poszukiwać pracy". 19-22.05 Koło podczas Bałtyckiego Festiwalu Nauki przeprowadziło referendum unijne. W październiku 2006 r. koło zorganizowało konferencję WYBORY SAMORZĄDOWE PRAWDZIWA PRÓBA PRZED PARLAMENTARNYMI??. W 2007 r. - dwukrotnie akcje zbiórki krwi na Uniwersytecie Gdańskim (KRWINKA i WAMPIRIADA). W październiku 2007 r. - spotkanie z Radosławem Sikorskim i Anną Zielińską-Głębocką, W marcu 2008 r. - debatę "Wybór kobiet" z udziałem m. in. Izabeli Jarugi-Nowackiej oraz wystawę "Polki w Sejmie", W kwietniu 2008 r. - debatę "Trojmiasto Przyszłości", W maju 2008 r. - akcję "Dzień dziecka w Afryce" pod patronatem UNICEF.
Koło Naukowe KRATOS posiada swoją stronę internetową http://www.sknkratos.pl/

 


 

Koło Naukowe "Politicus" jest kołem międzywydziałowym. Prowadzi swoją działalność od 1989 r. W ciągu 16 lat przez koło naukowe przeszło w sumie 1000 studentów. Wielu byłych działaczy koła zajmuje dzisiaj ważne stanowiska w administracji państwowej, samorządzie terytorialnym, partiach politycznych. Koło w czasie 16 lat swojej działalności przeprowadziło kilkaset spotkań z politykami, uczonymi, działaczami samorządowymi. Do najważniejszych należały spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą, delegacją Parlamentu Kanadyjskiego, wieluoma ministrami rządu polskiego, ambasadorami i dyplomatami z placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce w tym z ambasadorem USA, ChRL, Republiki Korei, Iranu, Albanii, Rumunii, Słowacji i wielu innych państw. Gościliśmy też wielu wybitnych uczonych i dziennikarzy. Koło organizowało również seminaria naukowe i aktywnie uczestniczyło w studenckich seminariach naukowych odbywających się na terenie naszego kraju. Koło współpracuje ze studenckimi kołami naukowymi w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie M.Kopernika w Toruniu. W 2005 r. podpisano umowę o współpracy ze studenckim kołem naukowym z Uniwersytetu Amosa Komeńskiego w Bratysławie na Słowacji. Koło wydaje studencka gazetę "Politicus". Dotychczas ukazały się 4 numery. W 2005 r. wspólnie z Akademią Marynarki Wojennej koło przeprowadziło grę strategiczną. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem studentów.

Członkostwo studentów Instytutu Politologii UG w kołach naukowych umożliwia aktywny udział w tzw. "życiu studenckim", udział w spotkaniach z ciekawymi gośćmi z Polski i zagranicy, naukę działania w organizacjach społecznych, pomoc przy organizacji przeróżnych przedsięwziąć organizowanych przez władze Instytutu.

 
Klub Wymiany Myśli Politycznej CONVERTUM to studenckie koło naukowe zajmujące się profesjonalną debatą jak i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kraju i świata. Do celów statutowych koła należy propagowanie merytorycznej debaty jako ważnego elementu życia publicznego, rozszerzenie postawy obywatelskiej wśród studentów, a także edukacja obywatelska. Opiekunami koła są: dr Wojciech Grabowski i dr Michał Kubiak.
KWMP Convertum działa od 2013 roku i mimo tak krótkiego okresu czasu może poszczycić się zaangażowaniem na wielu płaszczyznach.
25 kwietnia 2013 zorganizowało pierwsze spotkanie z cyklu "Dyskusje o państwie". Tematyka dotyczyła różnych koncepcji systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Uczestnicy mieli okazję nie tylko powiększyć swoją wiedzę, a również sprawdzić w praktyce swoje umiejętności debatanckie w formie Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej.
28 maja 2013 zorganizowało "Debatę akademicką", podczas której zaproszeni wykładowcy Instytutu Politologii mieli okazję dyskutować nad znaczeniem wartości i przekonań w polityce. Spotkanie odbyło się w konwencji debaty brytyjskiej, a w skład drużyn weszli następujący pracownicy naukowi Instytutu Politologii:
dr Jarosław Och, dr Barbara Kijewska, dr Krzysztof Piekarski, prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski, dr Wojciech Grabowski, dr Przemysław Sieradzan.
17 stycznia 2014 roku zorganizowało debatę zatytułowaną "Polska Razem - czyli z kim?". Swoją wizję państwa zaprezentowali zaproszeni goście: poseł Jarosław Gowin, profesor Krystyna Iglicka-Okólska i poseł Przemysław Wipler.
21 lutego 2014 roku zorganizowało debatę "Perspektywy Młodego Pokolenia", która poruszała problematykę bezrobocia, emigracji zarobkowej i umów cywilnoprawnych. Prelegentami byli: Krzysztof Bosak, Grzegorz Ilnicki i Paweł Gruza.
Jednocześnie prowadzi również liczne spotkania poświęcone rozwojowi praktycznych umiejętności debatanckich w tym również otwarte warsztaty z trenerami takimi jak Marcin Kolago, Michał Fulara i Konrad Kiljan.
Członkowie KWMP Convertum uczestniczą w ogólnopolskich turniejach debatanckich w charakterze zarówno zawodników, jak i sędziów. Podczas turnieju "Warszawa debatuje", który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie, drużyna składająca się z członków koła przeszła do półfinału, w którym jako I Opozycja zajęła III miejsce.
Więcej informacji na temat działalności Koła Naukowego KWMP Convertum znaleźć można na stronie internetowej http://www.convertum.pl.

 
Koło Naukowe Geopolityki Uniwersytetu Gdańskiego powstało 28 listopada 2012 roku. Funkcjonuje przy Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest organizacją studencką o charakterze naukowym. Opiekunem naukowym Koła jest prof. UG, dr hab. Jakub Potulski.
Celem działalności KN Geopolityki jest zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką szeroko pojętej geopolityki oraz upowszechnienie problematyki związanej z tą dyscypliną naukową, a także działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu geopolityki mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów w tym zakresie. Do celów statutowych Koła należy również promocja Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz integracja środowiska studentów tego Instytutu, jak i innych ośrodków naukowych zajmujących się geopolityką.
KN Geopolityki swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, warsztatach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie geopolitycznej problematyki oraz opracowywanie materiałów związanych z tematyką geopolityki, a także prowadzenie działalności wydawniczej. By jak najlepiej wywiązywać się z wymienionych celów statutowych Koło zawiązuje współpracę z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami i organizacjami realizującymi tożsame z KN Geopolityki cele statutowe.

Więcej inforamcji na stronach:

 


 

Międzywydziałowe " Koło Integracji Europy Środkowo Wschodniej" nieformalnie istnieje na UG od jesieni 2005. Zarejestrowaliśmy się w lutym 2006. Jesteśmy grupą osób z kilku wydziałów naszej uczelni, a swoja siedzibę mamy przy Instytucie Politologii.. W krótkim czasie naszego istnienia udało się nam zorganizować trzydniową imprezę kulturalną w Trójmieście pt. "Białoruś-reaktywacja" , dwie konferencje a nasi członkowie brali udział w manifestacji białoruskiej opozycji . Od października ruszamy z dalsza działalnością, w planach mamy m.in. :szereg konferencji poświeconych problematyce białoruskiej, spotkania z gośćmi zza wschodniej granicy a także odwiedziny naszych białoruskich przyjaciół na ich ziemi. Silnie współpracujemy z innymi kołami działającymi na UG, szczególnie wspomnieć należy o Kole Miłośników Wschodu. Od października ruszy także nasza strona internetowa.
Poniżej fragment naszego Statutu, który w skrócie opisuje nasza działalność (zapraszam do lektury):
Celem Koła jest prowadzenie działalności społecznej, kulturalno-oświatowej, informacyjnej na rzecz:

 • integracji środowisk naukowych, samorządowych, twórczych, wspólnot narodowych i religijnych oraz organizacji pozarządowych
 • szerzenia i ochrony praw i zasad demokratycznych
 • kształtowania prawdziwego obrazu państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Oraz:

 • promocja dorobku kulturalnego
 • wymiana doświadczeń sportowych.


Cele Koła są realizowane przez:

 • nawiązania współpracy na poziomie edukacyjnym
 • organizowanie i wspieranie konferencji, sympozjów naukowych, seminariów, szkoleń, warsztatów , spotkań, oraz innych form służących określonym celom
 • współdziałanie z mediami, władzami oświatowymi oraz samorządami RP na rzecz szerzenia fachowej wiedzy o państwach Europy Środkowej i Wschodniej, kształtowania obrazu mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem problemów regionalnych; współdziałanie z władzami państw Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz szerzenia wiedzy o Polsce
 • działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, organizacjami społecznymi , instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych
 • inicjowanie ruchu artystycznego i literackiego
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

Praca członków Koła ma wymiar społeczny.

Jesteśmy otwarci na nowych członków, inicjatywy i pomysły!!!
 Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego - link: www.nzsug.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Rafał Chyła
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 września 2014 roku, 14:07