fbpx Organizacje studenckie | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Organizacje studenckie

Organizacje studenckie

 

Koło Naukowe "BAŁKANIKA"

Opiekunowe Koła: dr Tomasz Lenkiewicz, mgr Kornel Bielawski, mgr Dominik Bień.

 


Koło Naukowe "SZTUKA WŁADZY" działające w Instytucie Politologii zostało założone  8 czerwca 2016r. Opiekunem Koła jest dr Jarosław Och, zaś pomysłodawczyniami jego powstania  były studentki II roku Politologii o specjalizacji ustrojowo- samorządowej i europeistyki.

     Członkowie Koła skupiają swe zainteresowania wokół szeroko rozumianej problematyki politologicznej i sfery dyplomacji, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ustrojowych i samorządowych. W peregrynacjach naukowych Koło skupia się nie tylko na teorii i praktyce działalności instytucji publicznych, działalności struktur administracyjnych i partyjnych w Polsce, ale także na dociekliwości badawczej koncentrującej się wokół mechanizmów poznawczych polityki międzynarodowej, w szczególności instytucji polityczno-prawnych  Unii Europejskiej.

      Dla członków Koła “Sztuka Władzy” szczególnie interesujące i inspirujące wydają się być procesy implementacji politycznej związane ze sprawowaniem władzy. W celu zrozumienia zasad rządzących światem polityki i władzy Koło podejmuje również działania o charakterze praktycznym, szczególnie istotne w tym względzie wydają się wyjazdy studyjne do instytucji politycznych Polski i Unii Europejskich.

      Zainteresowania członków Koła koncentrują się ponadto wokół kwestii  debatanckich, w szczególności zaś wokół kreowania zainteresowania studentów sztuką debaty oksfordzkiej oraz organizowanie debat w przestrzeni Instytutu Politologii.

       Integralną formą aktywności Koła są również   konferencje  studenckich Kół Naukowych, organizowane wokół tematów  związanych z  zainteresowaniami naukowymi członków  Koła.

       W ramach działań popularyzatorskich  Koło zamierza również zapraszać polityków, których wiedza praktyczna i doświadczenie polityczne wzbogaciłoby posiadaną przez studentów wiedzę teoretyczną. Celem Koła jest również  podejmowanie działań zmierzających do wzrostu zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką polityki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak również praktycznym.


Klub Wymiany Myśli Politycznej CONVERTUM to studenckie koło naukowe zajmujące się profesjonalną debatą jak i najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi kraju i świata. Do celów statutowych koła należy propagowanie merytorycznej debaty jako ważnego elementu życia publicznego, rozszerzenie postawy obywatelskiej wśród studentów, a także edukacja obywatelska. Opiekunami koła są: dr Wojciech Grabowski i dr hab. Michał Kubiak prof. UG.  KWMP Convertum działa od 2013 roku i mimo tak krótkiego okresu czasu może poszczycić się zaangażowaniem na wielu płaszczyznach.
25 kwietnia 2013 zorganizowało pierwsze spotkanie z cyklu "Dyskusje o państwie". Tematyka dotyczyła różnych koncepcji systemów podatkowych w Polsce i na świecie. Uczestnicy mieli okazję nie tylko powiększyć swoją wiedzę, a również sprawdzić w praktyce swoje umiejętności debatanckie w formie Brytyjskiej Debaty Parlamentarnej.
28 maja 2013 zorganizowało "Debatę akademicką", podczas której zaproszeni wykładowcy Instytutu Politologii mieli okazję dyskutować nad znaczeniem wartości i przekonań w polityce. Spotkanie odbyło się w konwencji debaty brytyjskiej, a w skład drużyn weszli następujący pracownicy naukowi Instytutu Politologii:
dr Jarosław Och, dr Barbara Kijewska, dr Krzysztof Piekarski, prof. UG, dr hab. Rafał Ożarowski, dr Wojciech Grabowski, dr Przemysław Sieradzan.
17 stycznia 2014 roku zorganizowało debatę zatytułowaną "Polska Razem - czyli z kim?". Swoją wizję państwa zaprezentowali zaproszeni goście: poseł Jarosław Gowin, profesor Krystyna Iglicka-Okólska i poseł Przemysław Wipler.
21 lutego 2014 roku zorganizowało debatę "Perspektywy Młodego Pokolenia", która poruszała problematykę bezrobocia, emigracji zarobkowej i umów cywilnoprawnych. Prelegentami byli: Krzysztof Bosak, Grzegorz Ilnicki i Paweł Gruza.
Jednocześnie prowadzi również liczne spotkania poświęcone rozwojowi praktycznych umiejętności debatanckich w tym również otwarte warsztaty z trenerami takimi jak Marcin Kolago, Michał Fulara i Konrad Kiljan.
Członkowie KWMP Convertum uczestniczą w ogólnopolskich turniejach debatanckich w charakterze zarówno zawodników, jak i sędziów. Podczas turnieju "Warszawa debatuje", który odbył się w dniach 15-16 czerwca 2013 roku w Warszawie, drużyna składająca się z członków koła przeszła do półfinału, w którym jako I Opozycja zajęła III miejsce.

 


Koło Naukowe GEOPOLITYKI Uniwersytetu Gdańskiego powstało 28 listopada 2012 roku. Funkcjonuje przy Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest organizacją studencką o charakterze naukowym. Opiekunem naukowym Koła jest dr hab. Jakub Potulski, prof. UG. Celem działalności KN Geopolityki jest zrzeszanie studentów zainteresowanych problematyką szeroko pojętej geopolityki oraz upowszechnienie problematyki związanej z tą dyscypliną naukową, a także działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu geopolityki mająca na celu poszerzenie wiedzy studentów w tym zakresie. Do celów statutowych Koła należy również promocja Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz integracja środowiska studentów tego Instytutu, jak i innych ośrodków naukowych zajmujących się geopolityką.
KN Geopolityki swoje cele statutowe realizuje poprzez organizowanie, współorganizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych, zjazdach, warsztatach, spotkaniach, kursach, szkoleniach, wykładach i innych wydarzeniach naukowych, których celem jest poruszanie geopolitycznej problematyki oraz opracowywanie materiałów związanych z tematyką geopolityki, a także prowadzenie działalności wydawniczej. By jak najlepiej wywiązywać się z wymienionych celów statutowych Koło zawiązuje współpracę z innymi kołami naukowymi oraz instytucjami i organizacjami realizującymi tożsame z KN Geopolityki cele statutowe.

Więcej inforamcji na stronach:

 


Międzywydziałowe " KOŁO INTEGRACJI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ" nieformalnie istnieje na UG od jesieni 2005. Zarejestrowaliśmy się w lutym 2006. Jesteśmy grupą osób z kilku wydziałów naszej uczelni, a swoja siedzibę mamy przy Instytucie Politologii.. W krótkim czasie naszego istnienia udało się nam zorganizować trzydniową imprezę kulturalną w Trójmieście pt. "Białoruś-reaktywacja" , dwie konferencje a nasi członkowie brali udział w manifestacji białoruskiej opozycji . Od października ruszamy z dalsza działalnością, w planach mamy m.in. :szereg konferencji poświeconych problematyce białoruskiej, spotkania z gośćmi zza wschodniej granicy a także odwiedziny naszych białoruskich przyjaciół na ich ziemi. Silnie współpracujemy z innymi kołami działającymi na UG, szczególnie wspomnieć należy o Kole Miłośników Wschodu. Od października ruszy także nasza strona internetowa.
Poniżej fragment naszego Statutu, który w skrócie opisuje nasza działalność (zapraszam do lektury):
Celem Koła jest prowadzenie działalności społecznej, kulturalno-oświatowej, informacyjnej na rzecz:

 • integracji środowisk naukowych, samorządowych, twórczych, wspólnot narodowych i religijnych oraz organizacji pozarządowych
 • szerzenia i ochrony praw i zasad demokratycznych
 • kształtowania prawdziwego obrazu państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Oraz:

 • promocja dorobku kulturalnego
 • wymiana doświadczeń sportowych.


Cele Koła są realizowane przez:

 • nawiązania współpracy na poziomie edukacyjnym
 • organizowanie i wspieranie konferencji, sympozjów naukowych, seminariów, szkoleń, warsztatów , spotkań, oraz innych form służących określonym celom
 • współdziałanie z mediami, władzami oświatowymi oraz samorządami RP na rzecz szerzenia fachowej wiedzy o państwach Europy Środkowej i Wschodniej, kształtowania obrazu mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej z uwzględnieniem problemów regionalnych; współdziałanie z władzami państw Europy Środkowej i Wschodniej na rzecz szerzenia wiedzy o Polsce
 • działania służące upowszechnianiu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, działania na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji
 • współpracę z innymi kołami naukowymi, organizacjami studenckimi, organizacjami społecznymi , instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami w zakresie realizacji wspólnych celów statutowych
 • inicjowanie ruchu artystycznego i literackiego
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

Praca członków Koła ma wymiar społeczny.

Jesteśmy otwarci na nowych członków, inicjatywy i pomysły!!!
 Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego - link: www.nzsug.pl

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 lutego 2020 roku, 13:13