Gdańskie Studia Międzynarodowe | Wydział Nauk Społecznych

Gdańskie Studia Międzynarodowe

http://gsm-journal.pl

 

Historia

Gdańskie Studia Międzynarodowe (cyt. dalej GSM) są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy numer ukazał się w 1998 roku, a jego redaktorem naczelnym został prof. dr hab. Marek J. Malinowski. Wydawcą było wówczas toruńskie wydawnictwo "Adam Marszałek".

Ze względu na kłopoty finansowe istniejącej jeszcze wtedy Katedry Stosunków Międzynarodowych na kolejny numer pisma przyszło Nam czekać kilka lat. W 2002 roku ukazała się drugi numer GSM, który został wydany przez warszawskie wydawnictwo naukowe "Askon". Łącznie we współpracy z wydawnictwem "Askon" ukazało się sześć numerów GSM, które w latach 2003-2004 miały charakter półrocznika.

W 2007 roku ponownie zostaliśmy zmuszeni do zmiany wydawnictwa i od tamtego czasu wszystkie dotychczasowe woluminy GSM ukazują się w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 roku redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski, zaś sekretarzem redakcji dr Rafał Ożarowski, który funkcję tę pełni od 2002 roku. W roku 2013 funkcję redaktora naczelnego objął prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski, sekretarzem redakcji został dr Przemysław Sieradzan. Obecnie czasopismo ukazuje się raz w roku w formie dwóch numerów łączonych.
 

 

 

Gdańskie Studia Międzynarodowe: Woluminy

 

Informacje dla Autorów

 • objętość artykułu powinna wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (20-21 stron) i nie powinna przekraczać 30 stron.
 • tekst należy przygotować w formacie .doc , .docx lub rtf, czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 wiersza.
 • przypisy umieszczone na dole każdej strony tekstu (tzw. przypisy dolne), które powinny być przygotowane w następujący sposób:

          - [monografie]: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1998, s.55.
          - [prace pod redakcją]: Współczesne problemy świata islamu, (red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Gdańsk 2007, s.44.
          - [artykuły]: A. Chodubski, Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2010, vol.8, nr1-2, s.9.

Przy cytowaniu źródeł internetowych koniecznie należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi cytat lub informacja!

 • do tekstu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim oraz krótką informację o autorze wraz z adresem e-mail.
 • artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: polps@ug.edu.pl
 • artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie będą przyjmowane do druku.
 • jednocześnie informujemy, że od vol.10/2012 wszelkie artykuły będą recenzowane według modelu double-blind review process, w którym autorzy i recenzenci nie będą znali swoich tożsamości, a jedynie w każdym woluminie pisma zostanie zamieszczona lista recenzentów współpracujących.
 • redakcja czyni również starania, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritng, które są przykładem nierzetelności naukowej. Należy zatem pamiętać, że każdy autor, który przyczynił się do powstania opracowania (np. w wyniku napisania fragmentu pracy, bądź jej sprawdzenia pod kątem uwag i sugestii) powinien być wymieniony wraz z podaniem jego afiliacji jako współautor bądź w podziękowaniach na pierwszej stronie tekstu.
   

Procedura recenzji

Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzji, w której uczestniczy co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów artykułu naukowego.

Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, co oznacza, że autor/autorzy artykułu naukowego i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

W szczególnych przypadkach recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów – oświadczenia, że nie występują żadne bezpośrednie relacje osobiste, tj. pokrewieństwo, związek małżeński czy też relacje zawodowe albo współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

Procedura recenzji kończy się przygotowaniem przez recenzenta recenzji, która zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji albo do jego odrzucenia.

 

Kryteria kwalifikowania artykułów

Redakcja czasopisma przyjmuje tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły, które nie spełniają tego wymogu zostaną odrzucone przez redakcję przed skierowaniem artykułu do recenzji.

Artykuły, które naruszają prawa autorskie osób trzecich nie będą akceptowane przez redakcję i zostaną odrzucone przed skierowaniem artykułu do recenzji.

Przy dopuszczeniu artykułu naukowego do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność i poprawność wniosków z prezentowanym wywodem w artykule.
 2. Zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu.
 3. Poprawność stosowanych przez autora/autorów metod badawczych.
 4. Poprawność przypisów i aktualność prezentowanego w artykule stanu wiedzy.
 5. Poprawność układu artykułu, stosowanego języka, stylu i terminologii.
 6. Poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim.
 7. Poprawność załączonych rysunków i tabel.

 

Kontakt

Redakcja "Gdańskich Studiów Międzynarodowych"
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Redaktor Naczelny: prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski
Sekretarz Redakcji: mgr Kornel Bielawski
e-mail: kornel.bielawski@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 lipca 2018 roku, 14:24