Cywilizacja i Polityka | Wydział Nauk Społecznych

Cywilizacja i Polityka

http://cywilizacjaipolityka.pl/resources/html/cms/MAINPAGE

 

"Cywilizacja i Polityka" jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Instytucie Politologii. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. Wyzwaniem poznawczym jest wskazywanie na znaczenie teorii w rozpoznawaniu rzeczywistości społeczno-politycznej, wskazywanie na ujawniające się zależności między objaśnianiem refleksyjnym rzeczywistości kulturowo-cywilizacyjnej a badaniami wąskofaktograficznymi. W prezentacji zagadnień dotyczących życia politycznego zwraca się uwagę na: odchodzenie od badań wąskotematycznych, niszowych na rzecz ujęć teoretycznych, refleksji syntezującej zjawiska i procesy polityczne. Odchodzi się od ładu instytucjonalnego na rzecz tzw. problematyki miękkiej tj. kultury, mentalności, mitów, stereotypów, świadomości współczesnych przemian kulturowych. Zwraca się uwagę na ujęcia zjawisk i procesów ładzie interpretacyjnym, psychologii polityki, studia przypadku itp.

W założeniu poznawczym jest dostarczanie studiów i materiałów uwzględniających:
1. Kwestie pojęciowe,
2. Porządkujące faktografię,
3. Interpretujące zjawiska i procesy rzeczywistości kulurowo-cywilizacyjnej, a w tym społeczno-polityczne,
4. Ukazujące projekcje, wizje, scenariusze przyszłości.

W ładzie faktograficznym dąży się do ukazywania polityki jako rzeczywistości zorientowanej na zdobywanie, sprawowanie i utrzymywanie polityki, a przy tym dąży się do ujmowania tej rzeczywistości w długim horyzoncie czasowym w odniesieniach systemowych (ekonomicznym, politycznym, kulturalnym, globalnym, lokalnym itp.)

Czasopismo jest przede wszystkim zorientowane na prezentację ustaleń badawczych, pracowników Instytutu Politologii, pracowników Wydziału Nauk Społecznych - jest też otwarte na publikowanie studiów i materiałów wszystkich pracowników naukowych różnych środowisk akademickich kraju i zagranicy. Dotąd ukazało się 9 numerów zeszytów (1 w roku).

Informacje dla Autorów:

 •objętość artykułu powinna wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (12-15 stron) i nie powinna przekraczać 30 stron.

 • tekst należy przygotować w formacie .doc , .docx lub rtf, czcionką 12 Times New Roman z odstępami 1,5 wiersza.
 • przypisy umieszczone na dole każdej strony tekstu (tzw. przypisy dolne), które powinny być przygotowane w następujący sposób:
- [monografie]: A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych,Gdańsk 1998, s.55.
- [prace pod redakcją]: Współczesne problemy świata islamu,(red.) M. J. Malinowski, R. Ożarowski, Gdańsk 2007, s.44.

- [artykuły]: A. Chodubski, Wektory przemian cywilizacyjnych a kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego, "Gdańskie Studia Międzynarodowe" 2010, vol.8, nr1-2, s.9.

Przy cytowaniu źródeł internetowych koniecznie należy podać datę wejścia na stronę, z której pochodzi cytat lub informacja!
• do tekstu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim orazkrótką informację o autorze wraz z adresem e-mail.
• artykuły należy dostarczać w formie elektronicznej na adres e-mail: joanna.leskas@gmail.com
•artykuły, które nie będą spełniały powyższych wymagań nie będą przyjmowane do druku.
• redakcja czyni również starania, aby przeciwdziałać przypadkom ghostwritng, które są przykładem nierzetelności naukowej. Należy zatem
pamiętać, że każdy autor, który przyczynił się do powstania opracowania(np. w wyniku napisania fragmentu pracy, bądź jej sprawdzenia pod kątem uwag i sugestii) powinien być wymieniony wraz z podaniem jego afiliacji jako współautor bądź w podziękowaniach na pierwszej stronie tekstu.

 

Procedura recenzji

Artykuły naukowe poddawane są procedurze recenzji, w której uczestniczy co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, pochodzących spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/autorów artykułu naukowego.

Procedura recenzji przeprowadzana jest zgodnie z zasadą double-blind review process, co oznacza, że autor/autorzy artykułu naukowego i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

W szczególnych przypadkach recenzent zobowiązany jest do podpisania deklaracji o braku konfliktu interesów – oświadczenia, że nie występują żadne bezpośrednie relacje osobiste, tj. pokrewieństwo, związek małżeński czy też relacje zawodowe albo współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

Procedura recenzji kończy się przygotowaniem przez recenzenta recenzji, która zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta o warunkach dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji albo do jego odrzucenia. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie będą ujawniane.

 

Kryteria kwalifikowania artykułów

Redakcja czasopisma przyjmuje tylko oryginalne artykuły o charakterze naukowym w języku polskim i angielskim. Artykuły, które nie spełniają tego wymogu zostaną odrzucone przez redakcję przed skierowaniem artykułu do recenzji.

Artykuły, które naruszają prawa autorskie osób trzecich nie będą akceptowane przez redakcję i zostaną odrzucone przed skierowaniem artykułu do recenzji.

Przy dopuszczeniu artykułu naukowego do publikacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Zgodność i poprawność wniosków z prezentowanym wywodem w artykule.
  2. Zgodność tytułu i streszczenia z tematyką artykułu.
  3. Poprawność stosowanych przez autora/autorów metod badawczych.
  4. Poprawność przypisów i aktualność prezentowanego w artykule stanu wiedzy.
  5. Poprawność układu artykułu, stosowanego języka, stylu i terminologii.
  6. Poprawność językowa w streszczeniu w języku angielskim.
  7. Poprawność załączonych rysunków i tabel.

 

Kontakt

Informacje na temat terminów składania artykułów oraz preferowanej tematyki uzyskać można u sekretarza redakcji:
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

Sekretarz Redakcji: dr Joanna Leska-Ślęzak
e-mail: joanna.leskas@gmail.com

Cywilizacja i polityka (wersja elektroniczna)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Natalia Czajkowska
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 30 lipca 2018 roku, 14:23