Erasmus+ | Wydział Nauk Społecznych

ERASMUS - praktyki dla studentów

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 lipca 2018 roku, 14:10

INTERNATIONAL STUDENTS - incoming students

ZałącznikWielkość
Plik Erasmus courses 2018/201972.65 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 kwietnia 2018 roku, 8:35

Erasmus+ dla UG

konkurs

W ostatnich dniach Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyjęła do realizacji złożony przez Uniwersytet Gdański wniosek o mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w konkursie roku 2017 (tzw. akcja KA107-2017) w ramach programu Erasmus+. UG otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie 98 565 EURna realizację 34 mobilności.

Do tzw. krajów partnerskich zalicza się ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwia zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i przeznaczając fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

W projekcie roku 2017 będą uczestniczyły zarówno jednostki doświadczone w realizacji współpracy z krajami partnerskimi (w projektach lat 2015 i 2016), jak i debiutujące w tej roli:

 • Instytut Pedagogiki będzie kontynuował owocną współpracę z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie (12 mobilności w roku akademickim 2016/17: studenci rosyjscy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni). Dołączy do niego Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydziału Filologicznego, który do tej pory współpracował z RUDN w ramach umów dwustronnych. Ponadto Instytut Pedagogiki podejmie bliższą współpracę z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Ramy Erasmusa nada swojej współpracy także Wydział Prawa i Administracji, rozwijający już wcześniej kontakty naukowe z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. M. Dostojewskiego 
 • współpracę z Ekwadorem i Japonią podejmie Wydział Chemii. Uczelniami partnerskimi mają być: Escuela Politécnica Nacional (Quito) oraz Universidad de las Fuerzas Armadas (Sangolquí ), z którymi wcześniej podpisano porozumienia dwustronne. Współpracującą placówką japońską będzie Hokkaido University 
 • wspólne działania mobilnościowe z serbskim Uniwersytetem w Nowym Sadzie będzie kontynuowała Katedra Slawistyki (9 mobilności w latach akademickich 2016-17 oraz 2017-18 – studenci obu uczelni i pracownicy naukowo-dydaktyczni) 
 • Instytut Geografii kontynuuje kooperację z uczelniami ukraińskimi: w projekcie roku 2017 będzie to National University of Civil Protection of Ukraine z Charkowa.

Na stronie (Z)realizowane w UG projekty współpracy Erasmus+ z krajami partnerskimi można przeczytać o projektach współpracy z krajami partnerskimi, które już zostały zrealizowane w ramach dofinansowania uzyskanego przez UG w konkursie roku 2015 lub pozostają w fazie realizacji (konkurs roku 2016). 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 sierpnia 2017 roku, 12:35

SM ERASMUS - wyjazdy studentów

ZałącznikWielkość
Plik Rekrutacja 2018/2019192.92 KB
Microsoft Office document icon Formularz75 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 lutego 2018 roku, 12:56

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
Akcja KA 107 (edycja 2017)

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedagogiki WNS UG
2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, w ramach umowy Erasmus+ oraz umowy dwustronnej
3. Termin wyjazdu: kwiecień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2017)
4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 

Terminy i zasady rekrutacji

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
dr hab. Justyna Siemionow, Wicedyrektor IP ds. naukowych, przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
mgr Magdalena Sawicz, Koordynator Programu Erasmus w IP, Sekretarz
2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do RUDN: od 21 maja do 15 czerwca 2018 r.
3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 404, mgr Magdalena Sawicz
4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 20 czerwca 2018 r.
Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową
5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku rosyjskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szeroko rozumianego dzieciństwa, edukacji szkolnej i przedszkolnej, systemów szkolnictwa oraz kształcenia nauczycieli, zwłaszcza wczesnej edukacji.
2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów RUDN (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z RUDN i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.
ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat1.75 MB
PDF icon Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie226.84 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 maja 2018 roku, 12:07

Wymiana zagraniczna (ERASMUS+)

Program ERASMUS+ to program mobilności studentów, doktorantów i pracowników naukowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, kontynuując tradycje programu ERASMUS, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego celem jest rozwijanie umiejętności uczestników oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także modernizacja systemów edukacji i wsparcia młodzieży.

W ramach programu studenci, doktoranci i pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki do instytucji, działających we wszystkich krajach uczestniczących w programie: 28 państw członkowskich, państw EFTA/EOG, oraz państw kandydujących do UE.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od stopnia, trybu i poziomu studiów.

 

Myślisz, że ERASMUS+ nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Moście?
To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się
na ERASMUS, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się
o miejsce z oferty MOST.

 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 października 2014 roku, 12:31

TM ERASMUS - wyjazdy nauczycieli

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2016/2017

Zachęcamy do wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus Teachers’ Mobility.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Pedagogiki znajduje się poniżej na stronie:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

1.    Do 3 listopada 2016 r. należy dostarczyć swoje zgłoszenie do koordynatora Programu Erasmus+:

Mgr Magdaleny Sawicz wnsms@ug.edu.pl

zawierające wybór uczelni, proponowany program zajęć dydaktycznych oraz dokumenty: „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” i „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.

2.    Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów na wyjazd będzie podjęta na poziomie Wydziału w pierwszej połowie listopada.

Zasady wymiany i rekrutacja

 • Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa komisja rekrutacyjna Erasmusa. Koordynator wydziałowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę„E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.
 • Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.


Decyzja o wyjeździe podejmowana jest według następujących kryteriów:

 1. stopień zaangażowania w realizację wyjazdu – należy złożyć podpisany „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” (skan)
 2. krótkie umotywowanie korzyści jakie z wyjazdu posiadać będzie Instytut/Wydział
 3. nowe doświadczenie naukowe – preferowane będą osoby, które najwyżej raz korzystały z TM Erasmus
 4. prowadzenie zajęć w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG)
 5. bezpośrednie zaangażowanie w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 14:33