fbpx Erasmus+ | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Erasmus+

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Autor: 
Magdalena Sawicz

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG

Akcja KA 107 (edycja 2019)

 

 

(w ramach umowy UG z Narodową Agencją Erasmusa nr 2019-1-PL01-KA107-064838)

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedagogiki WNS UG.

2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: ABAI KAZAKH NATIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY/ KAZAKHSTAN

3. Termin wyjazdu: październik 2021

4. Czas trwania wyjazdu: 7 dni. Zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim, nauczyciel akademicki musi zrealizować co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

 

Terminy i zasady rekrutacji

 

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

- dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG – Dyrektor Instytutu Pedagogiki ; przewodnicząca

- mgr Magdalena Sawicz -koordynatorka Programu Erasmus +na WNS

2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem -od 8września do 15września 2021 r.

3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: WNS, pokój A 301, mgr MagdalenaSawicz.

4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 15 września 2021 r.

Lista obejmować będzie wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową.

 

 

 

 

Kryteria stawiane kandydatom

 1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami i prowadzonymi badaniami w obszarze pedagogiki.
 2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
 3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
 4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 5. Udokumentowane zaangażowanie w dotychczasową współpracę z partnerem i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
 6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 września 2021 roku, 14:06

ERASMUS+

 

Kontakt na Wydziale Nauk Społecznych

mgr Magdalena Sawicz

tel. 58 523 4547

email: magdalena.sawicz@ug.edu.pl

wns.international@ug.edu.pl

 

 

 

Chcesz studiować  za granicą?
Oto co trzeba zrobić krok po kroku:
 

Rekrutacja ERASMUS+ 2021/2022 - wyjazdy w celu studiowania (SMS) KA 131

Do 5 marca 2021 zostanie wybrana grupa studentów, którzy w roku akademickim 2021/22 wyjadą do wybranego kraju w ramach programu Erasmus+.
KTO MOŻE WYJECHAĆ:
 
O wyjazd mogą ubiegać się studenci zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.
 
Możliwe są wyjazdy tylko do tych uczelni, z którymi dany kierunek studiów ma podpisane umowy
międzyinstytucjonalne na rok 2021/2022. Wykaz umów KA103 biorących udział w najbliższej rekrutacji jest dostępny na stronie:
 
 
              
O wyjazd nie mogą ubiegać się:
 • studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I i II poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich;
 • studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów III stopnia;
 • studenci, którzy w poprzednich latach bez podania ważnej przyczyny zrezygnowali z wyjazdu po zakończonym procesie nominacji do uczelni partnerskich (sytuacje nie uznane jako działanie siły wyższej);
 • studenci posiadający dług kredytowy ECTS;
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów I stopnia, mogą realizować wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.
 
Studenci, których mobilność miałaby nastąpić na ostatnim roku studiów II, III stopnia lub na ostatnim roku jednolitych studiów magisterskich, mogą aplikować o wyjazd wyłącznie w semestrze zimowym ostatniego roku. Nie mogą zatem ubiegać się o wyjazd w semestrze letnim lub wyjazd całoroczny. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.           
Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą warunkowo przystąpić do rekrutacji, ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim.
W ramach modułu mobilność-studia nieuprawniony jest wyjazd, którego celem byłaby wyłącznie praca badawcza (w tym zajęcia laboratoryjne lub gromadzenie materiałów do pracy dyplomowej).
Wszyscy zakwalifikowani studenci mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów
 (Learning Agreement ).
 
 
 
 
Program PO WER: dodatkowe wsparcie finansowe dla studentów w trudnej sytuacji materialnej:
Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą
otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne
odpowiadające kwocie około 200 €. Środki na ten cel (w całości, tj. podstawowe stypendium Erasmus+ i  dodatkowe stypendium socjalne) wypłacane są w złotówkach z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie,
w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków
Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.
Uwaga: Brak kopii decyzji o przyznaniu świadczenia socjalnego przy formularzu kandydata, który w
Formularzy Stypendysty zaznaczył, że „otrzymuje stypendium socjalne”, będzie powodował automatyczne zakwalifikowanie go jako stypendysty bez dodatku. Prosimy zatem o zwrócenie szczególnej uwagi na
kompletność załączników, bowiem część ubiegłorocznych protokołów wykazywała w tym względzie braki lub nieścisłości (np. decyzja o świadczeniu socjalnym była w momencie rekrutacji nieważna).
 
Kwestię płatności za studia studenta studiów zaocznych wytypowanego na wyjazd ERASMUSA+ rozstrzyga Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia za pośrednictwem Dziekana wydziału;
 
 
Od 4 lutego  2021 rozpoczynamy proces rekrutacji!
 
Zapraszamy od 4 lutego 2021 do przesyłania  formularzy podań wyjazdowych
 
Etapy rekrutacji krok po kroku:
 
4 lutego- 5 marca - wybór uczelni zagranicznej i wysłanie formularza wyjazdowego, który będzie dostępny na stronie internetowej Wydziału - zakładka Erasmus.
 
W pierwszym tygodniu  marca - rozmowa kwalifikacyjna
Terminy rozmów są ostateczne i niezmienne. Wzięcie udziału w rozmowie jest obowiązkowym etapem rekrutacji!
Jeśli macie certyfikaty językowe, prosimy o przygotowanie na rozmowę celem weryfikacji biegłości znajomości językowej.
 
Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji do programu Erasmus+:
 
 1. Aktualne studia na jednym z  kierunków WNS;
 2. Średnia ocen ze studiów (w przypadku I-go roku - semestr);
 3. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej;
 4. Pozytywna ocena aktywności społecznej kandydata, potwierdzonej w rozmowie –  (koła naukowe, wolontariat, itp.);
 5. Deklaracja wspieranie programu Erasmus + podczas wyjazdu i po powrocie do kraju.
Po ogłoszeniu listy osób przyjętych skontaktuje się z Wami Biuro Wymiany Zagranicznej Erasmus w Rektoracie.
Za merytoryczną stronę wyjazdu odpowiedzialny jest Koordynator wydziałowy/Opiekun umowy bilateralnej/ Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych na danym kierunku.
Przed wyjazdem każdy student zobowiązany jest wypełnić pod jego opieką formularza
Learning Agreement(uzgodnienie programu, który będzie realizowany w uczelni goszczącej) i uzyskać na nim podpisy : Koordynatora Wydziałowego oraz Dziekana/Prodziekana Wydziału
Program w "LA" musi zakładać zdobycie 30 kredytów ECTS na semestr lub 60 na rok.
Niektóre uczelnie wymagają od kandydatów formularza Transcript of Records  (spis dotychczasowych zaliczeń i egzaminów), który należy wypełnić samodzielnie i przedłożyć do potwierdzenia w dziekanacie/instytucie.
 
 
Kwoty miesięcznych stypendiów
 • Wyjazdy na studia do krajów programu (KA103) w ramach Erasmus+ 2021/2022
 
                Narodowa Agencja Programu Erasmus+ do dnia dzisiejszego nie określiła stawek stypendialnych, które będą obowiązywały w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2021-2022. Poglądowo, poniżej przedstawiona jest tabela ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku akademickim 2020/2021 według poszczególnych grup krajów docelowych:
 
 
Kraje programu należące do danej grupy
 
Miesięczna stawka stypendium E+
 
Miesięczna stawka stypendium POWER
Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja
520
 
3069  PLN
Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
500
 
2984 PLN
Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
450
2771 PLN
 
 
 
Na chwilę obecną nie można zagwarantować, że środki alokowane przez Narodową Agencję na rok akademicki 2021/2022 pozwolą sfinansować wszystkie zatwierdzone w protokołach mobilności w pełnym planowanym czasie. W przypadku otrzymania niedostatecznych środków UG przyjmuje zasadę skracania czasu finansowania. Oznacza to, że przy zbyt niskim budżecie na mobilność studentów w pierwszym etapie ograniczeniu ulega dofinansowanie planowanych wyjazdów całorocznych – finansowany jest jedynie semestr mobilności. W ten sposób kandydaci z dołu list głównych nie są skreślani, a uczelnia zachowuje pełną liczbę mobilności, wynikającą z wszystkich protokołów. W drugiej kolejności skróceniu ulega czas semestralnego finansowania mobilności (np. z maksymalnie 5 do 4 miesięcy).
 
Ze względu na opóźnienia Komisji Europejskiej w zakresie ogłoszenia regulacji dotyczących działania Programu Erasmus+ w pierwszym roku nowej perspektywy (2021-2027), przy jednoczesnym braku możliwości opóźnienia terminu rekrutacji, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ zastrzega sobie możliwość uzupełniania warunków rekrutacji 2021-2022 w późniejszym terminie. Może to nastąpić nie później niż w przeciągu 7 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ informacji o wysokości środków finansowanych przeznaczonych na realizację umowy finansowej 2021 KA 131, która zostanie zawarta między Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim.

 

Z pozdrowieniami

mgr Magdalena Sawicz


 

 

2021

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 lutego 2021 roku, 10:46

ERASMUS - praktyki dla studentów

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 lipca 2018 roku, 14:10

INTERNATIONAL STUDENTS - incoming students

ZałącznikWielkość
Plik Erasmus courses 2018/201972.65 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 kwietnia 2018 roku, 8:35

Erasmus+ dla UG

konkurs

W ostatnich dniach Narodowa Agencja Programu Erasmus+ przyjęła do realizacji złożony przez Uniwersytet Gdański wniosek o mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w konkursie roku 2017 (tzw. akcja KA107-2017) w ramach programu Erasmus+. UG otrzyma dofinansowanie w maksymalnej kwocie 98 565 EURna realizację 34 mobilności.

Do tzw. krajów partnerskich zalicza się ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwia zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i przeznaczając fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

W projekcie roku 2017 będą uczestniczyły zarówno jednostki doświadczone w realizacji współpracy z krajami partnerskimi (w projektach lat 2015 i 2016), jak i debiutujące w tej roli:

 • Instytut Pedagogiki będzie kontynuował owocną współpracę z Rosyjskim Uniwersytetem Przyjaźni Narodów w Moskwie (12 mobilności w roku akademickim 2016/17: studenci rosyjscy oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni obu uczelni). Dołączy do niego Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydziału Filologicznego, który do tej pory współpracował z RUDN w ramach umów dwustronnych. Ponadto Instytut Pedagogiki podejmie bliższą współpracę z Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Pedagogicznym. Ramy Erasmusa nada swojej współpracy także Wydział Prawa i Administracji, rozwijający już wcześniej kontakty naukowe z Omskim Państwowym Uniwersytetem im. F. M. Dostojewskiego 
 • współpracę z Ekwadorem i Japonią podejmie Wydział Chemii. Uczelniami partnerskimi mają być: Escuela Politécnica Nacional (Quito) oraz Universidad de las Fuerzas Armadas (Sangolquí ), z którymi wcześniej podpisano porozumienia dwustronne. Współpracującą placówką japońską będzie Hokkaido University 
 • wspólne działania mobilnościowe z serbskim Uniwersytetem w Nowym Sadzie będzie kontynuowała Katedra Slawistyki (9 mobilności w latach akademickich 2016-17 oraz 2017-18 – studenci obu uczelni i pracownicy naukowo-dydaktyczni) 
 • Instytut Geografii kontynuuje kooperację z uczelniami ukraińskimi: w projekcie roku 2017 będzie to National University of Civil Protection of Ukraine z Charkowa.

Na stronie (Z)realizowane w UG projekty współpracy Erasmus+ z krajami partnerskimi można przeczytać o projektach współpracy z krajami partnerskimi, które już zostały zrealizowane w ramach dofinansowania uzyskanego przez UG w konkursie roku 2015 lub pozostają w fazie realizacji (konkurs roku 2016). 

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 7 sierpnia 2017 roku, 12:35

SM ERASMUS - wyjazdy studentów

ZałącznikWielkość
Plik Rekrutacja 2018/2019192.92 KB
Microsoft Office document icon Formularz75 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 lutego 2018 roku, 12:56

Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie

Autor: 
Maria Szczepska-Pustkowska

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych UG
Akcja KA 107 (edycja 2017)

1. Uprawnieni do udziału w rekrutacji: nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie Pedagogiki WNS UG
2. Miejsce realizacji mobilności pracowników naukowo-dydaktycznych: Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów w Moskwie, w ramach umowy Erasmus+ oraz umowy dwustronnej
3. Termin wyjazdu: kwiecień 2019 r. (zakończenie najpóźniej do 30 kwietnia 2017)
4. Czas trwania wyjazdu: 5 dni roboczych + 2 dni na przejazd, zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
5. Kwota dofinansowania wyjazdu: określona w warunkach umowy pomiędzy Narodową Agencją Programu Erasmus+ a Uniwersytetem Gdańskim
 

Terminy i zasady rekrutacji

1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
dr hab. Justyna Siemionow, Wicedyrektor IP ds. naukowych, przewodnicząca
prof. zw. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą
mgr Magdalena Sawicz, Koordynator Programu Erasmus w IP, Sekretarz
2. Termin składania aplikacji przez pracowników naukowo-dydaktycznych zainteresowanych wyjazdem do RUDN: od 21 maja do 15 czerwca 2018 r.
3. Miejsce składania dokumentacji, zgodnej z określonymi niżej kryteriami: pokój A 404, mgr Magdalena Sawicz
4. Termin ogłoszenia wyników pracy komisji kwalifikacyjnej: 20 czerwca 2018 r.
Lista obejmuje wykaz osób zakwalifikowanych na listę główną oraz zakwalifikowanych na listę rezerwową
5. Z postępowania kwalifikacyjnego sporządza sią protokół, zgodnie z zasadami obowiązującymi w UG (pismo Prorektora ds. Nauki z dnia 5 maja 2016 r.)

Kryteria stawiane kandydatom

1. Zainteresowania naukowe, potwierdzone publikacjami (także w języku rosyjskim) i prowadzonymi badaniami w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień szeroko rozumianego dzieciństwa, edukacji szkolnej i przedszkolnej, systemów szkolnictwa oraz kształcenia nauczycieli, zwłaszcza wczesnej edukacji.
2. Przedstawienie wstępnej koncepcji zajęć dydaktycznych dla studentów RUDN (8 godz.), uwzględniających specyfikę kształcenia uniwersytetu przyjmującego.
3. Posiadanie (co najmniej) stopnia naukowego doktora.
4. Znajomość języka rosyjskiego lub języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
5. Udokumentowane zaangażowane w dotychczasową współpracę z RUDN i realizację działań w ramach Programu Erasmus+.
6. Zadeklarowanie popularyzowania w środowisku akademickim międzynarodowej współpracy naukowej między uniwersytetami partnerskimi.
ZałącznikWielkość
PDF icon Plakat1.75 MB
PDF icon Rekrutacja do programu Erasmus+/STA Kraje Partnerskie226.84 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 maja 2018 roku, 12:07

Wymiana zagraniczna (ERASMUS+)

Program ERASMUS+ to program mobilności studentów, doktorantów i pracowników naukowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 roku, kontynuując tradycje programu ERASMUS, działającego w latach 2007-2013 w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Jego celem jest rozwijanie umiejętności uczestników oraz zwiększenie ich szans na rynku pracy, a także modernizacja systemów edukacji i wsparcia młodzieży.

W ramach programu studenci, doktoranci i pracownicy naukowi mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki do instytucji, działających we wszystkich krajach uczestniczących w programie: 28 państw członkowskich, państw EFTA/EOG, oraz państw kandydujących do UE.

Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od stopnia, trybu i poziomu studiów.

 

Myślisz, że ERASMUS+ nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Moście?
To żadna przeszkoda!
Zasada działa też w drugą stronę – fakt, że wybierzesz się
na ERASMUS, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się
o miejsce z oferty MOST.

 
 
 
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 października 2014 roku, 12:31

TM ERASMUS - wyjazdy nauczycieli

Autor: 
Magdalena Sawicz

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2016/2017

Zachęcamy do wyjazdów do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus Teachers’ Mobility.

Lista uczelni partnerskich Instytutu Pedagogiki znajduje się poniżej na stronie:
http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

1.    Do 3 listopada 2016 r. należy dostarczyć swoje zgłoszenie do koordynatora Programu Erasmus+:

Mgr Magdaleny Sawicz wnsms@ug.edu.pl

zawierające wybór uczelni, proponowany program zajęć dydaktycznych oraz dokumenty: „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” i „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.

2.    Decyzję w sprawie kwalifikacji kandydatów na wyjazd będzie podjęta na poziomie Wydziału w pierwszej połowie listopada.

Zasady wymiany i rekrutacja

 • Za wytypowanie nauczycieli akademickich odpowiedzialna jest wydziałowa komisja rekrutacyjna Erasmusa. Koordynator wydziałowy merytorycznie nadzoruje wyjazd, podpisując przygotowany przez wyjeżdżającego wykładowcę„E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” oraz „E+ Wniosek o dofinansowanie wyjazdu STA”.
 • Wytypowani nauczyciele akademiccy postępują zgodnie z wytycznymi przekazanymi koordynatorom wydziałowym przez BWZS.


Decyzja o wyjeździe podejmowana jest według następujących kryteriów:

 1. stopień zaangażowania w realizację wyjazdu – należy złożyć podpisany „E+ Staff Mobility for Teaching - Agreement” (skan)
 2. krótkie umotywowanie korzyści jakie z wyjazdu posiadać będzie Instytut/Wydział
 3. nowe doświadczenie naukowe – preferowane będą osoby, które najwyżej raz korzystały z TM Erasmus
 4. prowadzenie zajęć w językach obcych (zwłaszcza jeśli stanowią one część oferty dydaktycznej dla studentów zagranicznych w UG)
 5. bezpośrednie zaangażowanie w realizację działań ERASMUS-owych na wydziałach (np. rekrutacja studentów, opieka merytoryczna nad studentami przyjezdnymi)
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 października 2016 roku, 14:33