Rada Instytutu | Wydział Nauk Społecznych

Rada Instytutu

Regulamin Rady Instytutu Pedagogiki

zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Społecznych UG

w dniu 14 czerwca 2012 roku

§ 1

 1. Rada Instytutu jest stałym, nierozwiązywalnym organem realizującym samorządność Instytutu. Przewodniczącym Rady z urzędu jest Dyrektor Instytutu. Zastępcami przewodniczącego Rady Instytutu są osoby wskazane przez Dyrektora po zaopiniowaniu przez pozostałych pracowników Instytutu.
 2. W skład Rady Instytutu wchodzą:
 1. dyrektor Instytutu;
 2. zastępcy Dyrektora;
 3. profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu;
 4. Kierownicy Zakładów zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu;
 5. jeden przedstawiciel kierowników studiów podyplomowych wskazany przez kierowników studiów podyplomowych realizowanych w Instytucie Pedagogiki;
 6. wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu, stanowiący do 15% składu Rady;
 7. wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów, stanowiący nie więcej niż 15% składu Rady.
 1. Skład Rady Instytutu uzupełniany jest o członków wybieralnych w ciągu dwóch (2) miesięcy od początku nowej kadencji lub powstania wakatu.
 2. W posiedzeniach Rady Instytutu z głosem doradczym mogą uczestniczyć osoby wskazane przez Dyrektora Instytutu.

§ 2

 1. Do kompetencji Rady Instytutu  należy wyrażanie opinii w szczególności w sprawach:
 1. kierunków działalności naukowo-badawczej;
 2. działalności dydaktycznej, w tym prowadzonych przez Instytut kierunków i specjalności, programów i planów zajęć, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych i dokształcających;
 3. działalności organizacyjnej;
 4. pozyskiwania funduszy europejskich i innych wspierających działalność naukową i wydawniczą, wymianę międzynarodową kadry i studentów;
 5. organizowanie konferencji, seminariów i sesji naukowych;
 6. działalności kół naukowych;
 7. opiniowania wniosków Dyrektora w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień i stypendiów.

§ 3

 

 1. Posiedzenie zwyczajne Rady Instytutu zwołuje przewodniczący, nie rzadziej niż dwa (2) razy w semestrze, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć dydaktycznych.
 2. Posiedzenia nadzwyczajne są zwoływane na wniosek co najmniej 1/3 stałych członków Rady.
 3. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia zwyczajnego wraz z proponowanym programem posiedzenia rozsyłane są przez sekretariat Instytutu co najmniej na tydzień przed proponowanym terminem.
 4. Rada przedstawia swoje stanowisko w omawianej sprawie w drodze głosowania na ogólnie przyjętych w Uniwersytecie Gdańskim zasadach. Posiedzenia Rady są protokołowane, a przyjęcie protokołu jest przegłosowane na kolejnym posiedzeniu Rady Instytutu – większością głosów.

§ 4

 1. Szczegółowy regulamin uchwala Rada Instytutu 2/3 głosów wszystkich członków Rady, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału Nauk Społecznych.

§ 5

 1. Do wszystkich kwestii nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy zawarte w statucie UG a odnoszące się do posiedzeń Senatu i Rady Wydziału.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 września 2014 roku, 13:48