fbpx Zasady dyplomowania | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania

Autor: 
Agnieszka Orzechowicz-Trochowska
Tryb postępowania przy egzaminach dyplomowych, obowiązujący w Instytucie Filozofii, Socjologii
i Dziennikarstwa:
 
 
Obowiązki promotora:
1.      Promotor dostarcza do sekretariatu Instytutu, nie później niż semestr przed planowanym egzaminem dyplomowym, temat pracy dyplomowej studenta (na ustalonym wzorze oświadczenia), który trafi na Radę Instytutu.
2.      2 tygodnie przed obroną promotor zgłasza Dyrekcji proponowanych dwóch recenzentów pracy.
3.      Dyrekcja zatwierdza recenzenta.
4.      Promotor zatwierdza – podpisuje wydrukowaną pracę oraz płytę CD z pracą dyplomanta, którą student składa w dziekanacie.
5.      Promotor, ustala w sekretariacie Instytutu lub bezpośrednio u Dyrektorów ds. dydaktycznych danego kierunku termin egzaminu dyplomowego i przekazuje wiadomość recenzentowi i dyplomantowi.
 
Obowiązki studenta:
1.      Studenci zobowiązani są do złożenia w Dziekanacie WNS na minimum 2 tygodnie przed terminem obrony:
·        Indeksu (z uzupełnionymi wszystkimi wpisami) – dotyczy studentów ostatniego roku studiów.
·        Egzemplarza pracy dyplomowej z pisemną akceptacją promotora na stronie tytułowej. Wersja pracy dla dziekanatu powinna być drukowana dwustronnie oraz powinna być zbindowana.
·        Każda praca powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (na końcu pracy). Oświadczenie do pobrania na stronie.
·        Wersję elektroniczną pracy na płycie CD (tylko płyty CD-R lub CD-RW). Płyta musi być podpisana przez promotora oraz powinna być w kopercie papierowej. Płyta powinna zawierać 3 elementy: 1) plik pracy w formacie *.doc (np. program Word lub OpenOffice Writer) 2) streszczenie przygotowane w formacie *.xml 3) praca dyplomowa w formacie *.pdf.
·        4 fotografie w formacie 4,5 cm x 6,5 cm.
 
2.      Studenci, którzy chcą otrzymać dyplom oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, składają w dziekanacie oświadczenie, uiszczają dodatkową opłatę oraz dostarczają pierwszą stronę pracy dyplomowej z tematem w języku polskim i angielskim, zatwierdzonym przez promotora.
Dodatkowe osiągnięcia studenta, które mają być zamieszczone w suplemencie, winny być potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem także przetłumaczonym na język angielski w przypadku chęci otrzymania dyplomu w wersji angielskiej.
3.      Po egzaminie student zobowiązany jest:
·        Rozliczyć się z Uczelnią na podstawie karty obiegowej
·        Dokonać opłaty za dyplom
4.      Studenci zobowiązani są do odbioru karty obiegowej z dziekanatu przy składaniu indeksu.
 
Obowiązki sekretariatu:
1.      Wyliczenie średniej ocen uzyskanych w toku studiów oraz przygotowanie dokumentacji do obrony: protokołu magisterskiego/ licencjackiego, zaświadczenia o uzyskaniu tytułu magistra dla studenta.
2.      Prowadzenie terminarza obron mających się odbyć w czerwcu i we wrześniu – w wyznaczonych, zblokowanych terminach (np. 5 dni obron z filozofii, 5 dni z socjologii)
3.      Opracowanie dokumentów po obronie i przekazanie ich do dziekanatu
 
Obowiązki dziekanatu:
1.      Przekazanie do sekretariatu informacji o zaliczeniu przez dyplomanta wszystkich semestrów w toku studiów oraz wszelkich niezbędnych dokumentów do egzaminu dyplomowego (np. indeks papierowy)
2.      Przesłanie wersji elektronicznej pracy do biblioteki w celu sprawdzenia jej przez system antyplagiatowy. 
 
Procedura antyplagiatowa w IFSiD
1.      Seminarzyści składają wydrukowane prace dyplomowe (1 egz.) i płyty promotorowi, a po zatwierdzeniu- podpisaniu przez promotora dostarczają je do dziekanatu.
2.      Dziekanat przesyła złożoną przez studenta wersję elektroniczną pracy dyplomowej do sprawdzenia do biblioteki.
3.      Dalszy tok postępowania reguluje Załącznik nr 5* do Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych UG (http://wns.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-wns/37649/files/zalacznik_nr_5_procedura_procesu_dyplomowania_z_formularzem_4_i_5.docx)

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 czerwca 2016 roku, 8:24