fbpx O nas | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

O nas

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa kształci i prowadzi badania naukowe z zakresu trzech dziedzin nauki: filozofii, socjologii, nauki o mediach (dziennikarstwo i komunikacja społeczna). Filozofia i Socjologia funkcjonują w strukturze Uniwersytetu Gdańskiego od roku 1970, a Dziennikarstwo jako młodsza dyscyplina od roku 2006.

W ramach Instytutu prowadzone są wszystkie trzy typy studiów: licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Grono pracowników stanowią wybitni naukowcy i dydaktycy legitymujący się uznanym dorobkiem międzynarodowym i krajowym.

 Kadra:

 • profesorowie zwyczajni (4)
 • profesorowie nadzwyczajni (19)
 • adiunkci (52)
 • asystenci (4)

 

FILOZOFIA

Studia filozoficzne to najciekawsza z przygód intelektualnych, która dla wielu studentów może stanowić wartościowe uzupełnienie już posiadanego wykształcenia.

Podczas zajęć pracownicy uczą studentów analizy zagadnień filozoficznych, formułowania własnych - popartych argumentacją - stanowisk, a także refleksji nad problemami ludzkiej egzystencji. Wykładowcy przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu kultury logicznej oraz dziejów filozofii, doskonalą rozumienie zjawisk społecznych oraz kulturowych.

Kształcenie obejmuje najciekawsze działy filozofii: ontologię, epistemologię, etykę i bioetykę, estetykę, filozofię religii, filozofię człowieka, filozofię polityki oraz kultury. Wszystkie z tych zagadnień przedstawiane są przez pełnych pasji i życzliwości specjalistów otwartych na nowoczesny dialog oraz współpracę. Pracownicy IFSiD realizują liczne projekty  krajowe i zagraniczne, organizują ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje, z sukcesem prowadzą seminaria naukowe oraz spotkania, w których uczestniczą wykładowcy z całego świata. Na wszystkie z tych wydarzeń zapraszani są studenci, którzy mogą nie tylko brać czynny udział w pracach zespołów, ale realizować studia za granicą w ramach współpracy ERASMUS oraz na uczelniach polskich w ramach programu MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Studia filozoficzne oferują możliwość zdobycia umiejętności przydatnych w wielu zawodach. Absolwenci filozofii posiadają ogólne humanistyczne, jak i logiczno-analityczne wykształcenie, charakteryzują się szerokimi horyzontami myślenia, nie zamykają się w wąsko ograniczonej specjalności, są przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych i prywatnych. Dzięki specyfice kształcenia osoby kończące studia posiadają umiejętność szybkiego, a zarazem krytycznego przyswajania wiedzy, analizy skomplikowanych informacji, stawiania tez i formułowania właściwych argumentów. W sytuacji, gdy rynek pracy szybko się zmienia te umiejętności są bardzo cenne (bezcenne). Absolwenci studiów filozoficznych pracują jako analitycy informacji w różnych branżach, animatorzy kultury, krytycy sztuki, nauczyciele filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie (po uzupełnieniu wiedzy pedagogicznej), a także pracownicy mediów oraz rzecznicy prasowi.

SPECJALNOŚCI

W ramach studiów pierwszego stopnia funkcjonują trzy specjalności:

 • kulturowo-estetyczna,
 • teoretyczna,
 • społeczno-etyczna.

 

SOCJOLOGIA

Studiowanie socjologii jest fascynujące ze względu na to, że odsłania ona mnóstwo tajemnic o regułach życia codziennego, działaniu instytucji, mechanizmach władzy, życia publicznego oraz pokazuje wszechobecność i różnorodność kultury.

Studenci uczą się teorii wyjaśniających, jak toczy się życie społeczne, dowiadują się, jak projektować i przeprowadzać badania społeczne, uzyskują głęboką, krytyczną wiedzę o zmianach, jakim podlega współczesny, zglobalizowany świat. Zajęcia na socjologii prowadzi młoda, zaangażowana, życzliwa studentom kadra, ucząca otwartości, dialogu i partnerstwa. Część zajęć ma charakter warsztatowy i umożliwia prowadzenie własnych projektów badawczych lub społecznych, które wyrastają z doświadczeń i zainteresowań. Studenci, jeśli mają taką wolę, mogą też brać udział w badaniach naukowych prowadzonych przez gdańskich socjologów i ciekawych projektach międzynarodowych, angażować się w działania lokalne oraz uczestniczyć w pracach kół i towarzystw naukowych. W ramach programu Erasmus mogą część studiów odbyć zagranicą, a na innych polskich uczelniach – w ramach programu MOST.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci socjologii znajdują pracę w ośrodkach badań społecznych, instytucjach publicznych, samorządowych, instytucjach kultury, dziennikarstwie, organizacjach pozarządowych i biznesie. Wiedza, jaką dysponują, daje im możliwość podejmowania wielu zadań związanych z rozwojem i organizacją kultury, nauczaniem kompetencji społecznych, animacją środowisk lokalnych, doradztwem w biznesie i polityce, badaniami społecznymi i rynkowymi.

SPECJALNOŚCI I MODUŁY NA KIERUNKU

I stopień studiów (specjalności)

 1. Antropologia i socjologia kultury
 2. Socjologia życia publicznego.

II stopień studiów (moduły)

 1. Animacja kultury
 2. Problemy rynku pracy
 3. Problemy społeczne
 4. Sociology of Everyday Life
 5. Socjologia miasta
 6. Analiza społeczna i przetwarzanie danych

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to kierunek dedykowany studentom, którzy interesują się mediami, komunikacją publiczną, wizerunkową i społeczną. To miejsce gdzie przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy łączy się z praktyką, pasją odkrywania oraz ambicją współtworzenia rzeczywistości.

Dzięki wyspecjalizowanej kadrze (zarówno praktykom jak i teoretykom) studenci co roku mają możliwość wzięcia udziału w projektach naukowych i rynkowych. Naszą chlubą są Osoby, które już w czasie studiów mają za sobą pierwsze zawodowe sukcesy doceniane na rynku pracy, a także  potwierdzające efektywność i atrakcyjność starań wkładanych w proces kształcenia na gdańskim dziennikarstwie. Studenci wszystkich typów studiów (licencjat, studia magisterskie, podyplomowe) poznają tu specyfikę współczesnych mediów, sposobów ich oddziaływania, zdobywają praktyczne umiejętności projektowania kampanii informacyjnych i reklamowych, doskonalą techniki wystąpień publicznych oraz zgłębiają tajniki przygotowywania wielu form komunikacji. Do dyspozycji studentów jest wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt studio radiowe, atelier fotograficzne i pracownia dziennikarstwa on-line. W ramach kierunku działają koła naukowe realizujące projekty we współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami pożytku publicznego, a także studenckie radio Mors oraz czasopismo CDN... 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętnościom studenci dziennikarstwa przygotowani są do podejmowania trudnych wyzwań i wykonywania zawodu dziennikarza prasowego, telewizyjnego, radiowego, internetowego. Nasi absolwenci wielokrotnie pełnią rolę rzeczników prasowych, ekspertów public relations, promocji czy reklamy, a także specjalistów ds. komunikacji społecznej, nowych mediów lub w zakresie komunikacji wizualnej.        

SPECJALNOŚCI

W ramach studiów drugiego stopnia funkcjonują dwie specjalności:

 1. Reklama i public relations
 2. Fotografia medialna i reklamowa

 

 

 

                                                                                                                                                                 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 10 stycznia 2017 roku, 13:37