fbpx Praktyki na filozofii | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki na filozofii | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki na filozofii

Regulamin praktyk
 
Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego
 
Kierunek: filozofia
 
§1
Podstawy prawne
1. Ustawa „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27.07.2005 r.
2. Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie
wzorcowych efektów kształcenia (Dz.U. 253, poz. 1521), zał. nr 2 wzorcowe efekty kształcenia dla studiów filozoficznych.
3. Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia UG w sprawie realizacji studenckich praktyk zawodowych z dnia 10.09.2008.
 
§2
Postanowienia ogólne
 
1. Praktyki stanowią integralną część procesu kształcenia studentów i podlegają zaliczeniu. Praktyki są bezpośrednio powiązane z planem studiów. Za odbyte praktyki studentowi przysługują punkty ECTS. Prorektor ds. Kształcenia UG zawiera pisemne Porozumienia o przeprowadzeniu studenckich zawodowych pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a zakładami pracy.
2. Dyrektor IFSiD WNS UG wyznacza, a Prorektor ds. Kształcenia UG powołuje nauczyciela akademickiego - kierownika praktyk zawodowych. Do obowiązków kierownika studenckich praktyk zawodowych należy:
a) ustalenie miejsca i programu praktyk oraz nadzór nad ich realizacją;
b) wystawianie studentowi skierowania na praktykę;
c) rozliczanie praktyk na podstawie Dziennika praktyk podpisanego przez opiekuna praktyki z ramienia zakładu pracy w którym student odbywał praktykę i wpisywanie do indeksu zaliczenia praktyki;
d) sporządzenie imiennej listy studentów podlegających ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas praktyki i przedłożenie jej w Samodzielnej Sekcji ds. Ubezpieczeń UG 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk;
e) sporządzenie imiennej listy studentów uprawnionych do otrzymania diety z tytułu odbywania praktyki w okresie wakacyjnym poza miejscem stałego zamieszkania i przedłożenie Dziekanowi najpóźniej do 1 miesiąca po zakończeniu praktyki;
f) sporządzenie imiennej listy studentów uprawnionych do zamieszkania w Domu Studenckim w okresie wakacji i przedłożenie jej prorektorowi ds. studenckich;
g) nawiązywanie kontaktów z zakładami pracy i instytucjami w sprawie przyjęcia studentów na praktyki;
h) kierownik praktyk otrzymuje za swoją pracę wynagrodzenie.
2. Zgodnie ze standardami nauczania i planami studiów na kierunku filozofia ustala się, że studenckie praktyki zawodowe:
(a) dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
(b) obejmują różne formy i trwają 3 tygodnie (60 godzin),
(c) student jest zobowiązany zaliczyć praktykę do końca IV semestru studiów w dowolnym terminie
(d) student może zaproponować miejsce i termin odbywania praktyki
(e) student może ubiegać się o zaliczenie praktyk jeżeli:
- przedstawi na druku otrzymanym od kierownika praktyk zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku związanym z kierunkiem studiów w okresie nie wcześniejszym niż rok przed rozpoczęciem studiów, w wymiarze wymaganej praktyki, czyli 3 tygodnie (60 godzin). Zaświadczenie takie musi być opatrzone pieczątką zakładu pracy i podpisem dyrektora lub kierownika działu w którym student pracował
- jest osobą pracującą zawodowo. Decyzję w sprawie możliwości zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje kierownik praktyk na podstawie opinii przełożonego studenta lub pisemnego oświadczenia studenta opisujących charakter pracy, którą student wykonuje.
(f) student może zostać zwolniony z obowiązku odbywania praktyk z powodu wysokiego stopnia niepełnosprawności potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności. Decyzję o zwolnienie z praktyk podejmuje kierownik praktyk w porozumieniu z Dyrektorem IFSiD.
3. Praktyki dla studentów IFSiD UG na kierunku Filozofia na specjalności społeczno-etycznej, kulturowo-estetycznej, teoretycznej mogą odbywać się w następujących placówkach:
(a) instytucje samorządowo-administracyjne, np. urzędy pracy, urzędy miejskie, biura poselskie, agendy itp.;
(b) instytucje kultury, np. muzea, galerie, biblioteki itp.;
(c) instytucje naukowo-badawcze, np. PAN, UG itp.;
(d) wszelkie instytucje pożytku publicznego, fundacje itp.;
(e) studenci mogą odbywać praktyki uczestnicząc w badaniach naukowych prowadzonych przez poszczególnych pracowników naukowych Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa.
 
§3
Cele praktyk
 
1. Celem praktyk realizowanych na kierunku Filozofia jest:
(a) przygotowanie studentów do pracy w różnych instytucjach i poznanie specyfiki pracy tych instytucji,
(b) wykształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej (zdobytej w czasie studiów) w praktyce,
(c) poznanie rynku pracy, poznanie zasad funkcjonowania i organizacji instytucji, urzędów i innych zakładów,
(d) nawiązanie kontaktów zawodowych.
 
§4
Postanowienia końcowe
 
1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem i kwestiach spornych decyzję podejmuje Dyrektor IFSiD lub Dziekan ds. kształcenia WNS.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu sporządzone będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2012 roku
 
 

 

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 15 listopada 2017 roku, 10:23