fbpx Zasady 2014-2015 | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zasady 2014-2015

2014-2015

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODBYWANIA OBOWIĄZKOWYCH PRAKTYK DZIENNIKARSKICH NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Zasady dla studentów odbywających obowiązkowe praktyki dziennikarskie od dnia 1 października 2014 roku

Informacje ogólne

Zgodnie z planem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia każdy student kierunku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego jest zobowiązany do odbycia praktyki dziennikarskiej w wymiarze 6 tygodni (180 godzin) w trakcie trwania studiów (od I do VI semestru włącznie).

 

Miejsce i czas odbywania praktyki dziennikarskiej podlega następującym zasadom:

  • można odbywać praktyki dziennikarskie w dowolnym czasie studiów, począwszy od trwania I do VI semestru włącznie (zarówno w trakcie trwanie roku akademickiego, jak i w przerwach semestralnych);

  • należy jednak zwrócić uwagę na dobór merytoryczny miejsca odbywania praktyki dziennikarskiej, które musi być związane z wykonywaniem zadań charakterystycznych dla studiowanego kierunku; oznacza to wybór „Zakładów Pracy” związanych z funkcjonowaniem mass mediów (prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi, itp.), komunikowaniem społecznym, masowym, czy też PR, marketingiem, reklamą (w razie wątpliwości należy zwrócić się z pytaniem do kierunkowego opiekuna praktyk);

  • można sobie dowolnie planować układ miejsca i czasu odbywania praktyki dziennikarskiej, to znaczy w jednym „Zakładzie Pracy” można odbyć cały 6. tygodniowy okres praktyki, jak zarówno można go dzielić na odcinki czasowe krótsze – ale zawsze w takim razie - należy dopełnić poniżej wymienionych trzech kroków administracyjnych.

W każdym przypadku zaliczeniowy wpis z obowiązkowej praktyki dziennikarskiej będzie dokonany w VI semestrze studiów.

 

Aby móc formalnie przystąpić do odbywania praktyki aplikujący o nią student musi wcześniej dopełnić następujące wymagania administracyjne (zwane krokami):

  1.  dostarczyć do kierunkowego opiekuna praktyk wypełnione i podpisane w dwóch egzemplarzach (przez Zakład Pracy i odpowiedniego dla stacjonarnych/niestacjonarnych Prodziekana WNS) „Porozumienie na czas określony/nieokreślony (w większości wypadków będzie to „Porozumienie” na czas określony) w sprawie prowadzenia praktyk obowiązkowych

  2.  uzyskać na ich podstawie skierowanie na obowiązkowe praktyki dziennikarskie od kierunkowego opiekuna praktyk (dane potrzebne do wystawienia skierowania: nazwa i adres Zakładu Pracy; termin odbywania praktyki/ilość godzin odbywanej praktyki);

  3.  podać kierunkowemu opiekunowi praktyk dziennikarskich wybrane dane personalne (miejsce i datę urodzenia, nr PESEL) potrzebne do zgłoszenia praktykanta obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW (koszty ubezpieczenia pokrywa Uczelnia; jednakże ubezpieczenie działa tylko w okresie nie dłuższym niż 6 tygodni łącznie).

Brak wypełnienia powyższych (trzech) administracyjnych wymagań będzie skutkować (może skutkować – w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach decyzję o zaliczeniu praktyki bez wypełnienia „trzech kroków administracyjnych” podejmują osoby – Pełnomocnicy Rektora UG na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna posiadający tzw. uprawnienia kierunkowego opiekuna praktyk) nie uzyskaniem zaliczenia obowiązkowych praktyk dziennikarskich, czyli w konsekwencji nie spełnieniem wymagań umożliwiających ukończenie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Gdańskiego!

Formalnym potwierdzeniem odbytej praktyki dziennikarskiej – na podstawie której dokonuje się zaliczeniowego wpisu - jest wypełniona przez miejscowego opiekuna praktyki (w tzw. „Zakładzie Pracy”, w którym odbywana jest praktyka) „Opinia o praktyce dziennikarskiej”, która m.in. musi posiadać czytelny podpis opiekuna praktyki i właściwą dla miejsca odbywania praktyki służbową pieczęć. Ostateczną weryfikację poprawności formalnego wypełnienia zawartości „Opinii o praktyce dziennikarskiej” dokonuje kierunkowy opiekun praktyki dziennikarskiej. Każda wypełniona „Opinia o praktyce dziennikarskiej” musi być dostarczona w dwóch egzemplarzach kierunkowemu opiekunowi praktyk dziennikarskich.

 

Dokumenty do pobrania:

Porozumienie na czas nieokreślony

Porozumienie na czas określony

Opinia o praktyce dziennikarskiej

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 9 listopada 2016 roku, 11:45