fbpx Badania naukowe | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Badania naukowe

Projekty badawcze młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

2017  

mgr Krystyna  Bembennek:  Człowiek działający i doznający-filozofia człowieka Paula Ricoeura

mgr Magdalena Iwanowska: Wybrane predykatory dobrostanu u nastoletnich użytkowników mediów społecznościowych/etap badań pilotażowych 

mgr Joanna Krukowska: Smak i praktyki jedzenia w relacjach społecznych, poszukiwanie zróżnicowań klasowo-regionalnych 

mgr Dobrosław Mańkowski: Związek sportowy. Socjologiczne badanie organizacji na  przykładzie Polskiego Związku Hokeja na lodzie

dr Paweł Pijas: Analiza krytyczna metody genealogicznej

 mgr Łukasz Remisiewicz: Łańcuchowa teoria nierówności edukacyjnych

 mgr Joanna Szkudlarek: Teoria podmiotowości Wilfreda Ruprechta Biona na tle wcześniejszych psychoanalitycznych teorii nurtu relacji z obiektem

mgr Piotr Zbieranek: Demokratyczna kultura(?) Empiryczny model procesu formułowania i realizacji polityk publicznych w zakresie kultury

mgr Aleksandra Żukowska: Metafora multimedialna jako komunikat perswazyjny na przykładzie projektowania i odbioru plakatu społecznego

2016

dr Karolina Ciechorska-Kulesza: Tożsamość a przestrzeń w warunkach niestabilnych granic. Przypadek byłego województwa elbląskiego

dr Krzysztof  Stachura: Uczestnictwo w kulturze – międzynarodowy przegląd badań i analiz

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 lutego 2018 roku, 13:13

Pracownicy IFSiD realizują następujące projekty badawcze:

Wybrane projekty badawcze realizowane przez socjologów

2015 – 2020    Gniazdo gryfa. Słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 0001/NPRH4/H1a/2015). Kierownik projektu:    C.Obracht-Prondzyński

2014 – 2019    Historia Kaszubów w dziejach Pomorza. Grant Instytutu Kaszubskiego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr 11H 13 0277 83). Jeden z trzech głównych wykonawców:  C.Obracht-Prondzyński

2013 - 2017    Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne – Warsztaty analizy dyskursu, projekt 0114/NPRH2/H11/81/2013, kierownik M.Czyżewski UŁ, główni wykonawcy  A.Horolets, D.Rancew-Sikora

2016    Gdańszczanin 50 plus – od diagnozy do programu. Badania i konsultacje z gdańskimi seniorami w ramach projektu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku (w działanie zaangażowani studenci socjologii). Opieka K.Ciechorska-Kulesza

2016    Stypendium Fulbrighta na Stony Brook University, NY (USA), A.Kłonkowska

2016    Nowe stare dzielnice Przymorze, Zaspa i Żabianka oczami mieszkańców” realizowany we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej przez studentów IFSiD. Opieka K.Ciechorska-Kulesza

2016    Szkolenie dla studentów socjologii UG oraz promocja lokalnego wolontariatu we współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Opieka K.Ciechorska-Kulesza

2016    Forum Młodych „Boję się, szukam, mam nadzieję” – projekt Europejskiego Centrum Solidarności skierowany do uczniów szkół średnich: konferencja i debaty, A.Bachórz

2015 – 2016   Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna, MKiDN Obserwatorium kultury (05803/15), Instytut Kultury Miejskiej, IFSiD, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, projekt realizowany przez zespół:  A.Bachórz, K.Ciechorska-Kulesza,  S.Czarnecki, J. Knera, L. Michałowski, C.Obracht-Prondzyński, K. Stachura, P. Zbieranek

2015 – 2016   An unprecedented civilizing process? Social evaluation of "Supporters United" fan project in Poland. UEFA Research Grant programme, R.Kossakowski

2015 – 2016   Program stypendialny Uppsala, Swedish Collegium for Advanced Study (Szwecja),       M.Kaczmarczyk

2015 – 2016   URBACT Change!, koordynacja M.Chabior, udział studentów w badaniach Domów Sąsiedzkich pod opieką A.Bachórz

2015    IRIS, International Research Institute of Stavanger, project w ramach PAR Migration: Barnevernet Norweski Urząd Ochrony Dzieci, M.Gajewska, M.Żadkowska

2015    Społeczne uwarunkowania wyników egzaminacyjnych studentów socjologii. Grant dla młodych naukowców 538-7106-B896-15, B.Mika

2015    Re-edycja Ja online – jak młodzi ludzie korzystają z nowych technologii komunikacyjnych.          Grant dla młodych naukowców 538-7119-B898-15, K.Stachura

2015    UHD University Houston (USA) Program Uniwersytet jutra,  M.Gajewska

2015    Trajektorie sukcesu artystycznego. Strategie adaptacji artystów w polu kultury, MKiDN Obserwatorium Kultury. Program realizowany w partnerstwie międzysektorowym przez Fundację Ośrodek Badań i Analiz Społecznych, Instytut Kultury Miejskiej i Fundację Jutro,   A.Bachórz, K.Stachura, M.Bokiniec, T.Grabowski, J.Knera, N.Brylowska

2015    Kompetencje dzieci przewlekle chorych na astmę i cukrzycę, Univ. Strasburg, Univ. Alessandria, UW, UG. Projekt przygotowawczy do programu Horyzont 2020, M.Gajewska. J.Mianowski

2015     Klubokawiarnie z kulturą. Przypadek Gdańska we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku – studenci socjologii UG, opieka naukowa K.Ciechorska-Kulesza

2014 – 2016    Projekt: Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii / Leisure practices and perception of nature. Polish tourists and migrants in Iceland, nr FSS/2013/IIC/W/0025 w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, działanie Wymiana Instytucjonalna, współpraca między Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Islandzkim, A.Bachórz, A.Horolets, D.Rancew-Sikora,K.Ciechorska-Kulesza, M.Gajewska, studentki M.Ziółkowska, D.Cherek

2014 – 2016    Wspólny Pokój Gdańsk. Ku miejskim „modi co-vivendi”, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, badania i działania naukowe oraz artystyczne, zadanie publiczne nr RWB-W/1299/BPK/90/U-W.BIEŻ./2014/MM. Kierownik M.Mendel, wykonawcy L.Michałowski, D.Rancew-Sikora

2014 – 2015    Seminaria naukowe poświęcone pracy z tekstem teoretycznym z udziałem studentów, prowadzenie, M.Kaczmarczyk

2014    University of Illinois at Urbana-Champaign (USA) Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, A.Horolets

2014    Grant badawczy Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Niemcy), M.Kaczmarczyk

2014    Domy Kultury Plus – Inicjatywy Lokalne 2014. Diagnoza potrzeb kulturalnych gminy Nowy Dwór Gdański Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Opieka  K.Ciechorska-Kulesza

2013 – 2014    Spotkania ze Światem – projekty Nadbałtyckiego Centrum Kultury, (np. w 2016 konferencja: Świat Cyganów Problemy Romów (A, Bachórz, C. Obracht-Prondzyński), udział w Radzie Programowej, C.Obracht-Pondzyński

2013 – 2016    Polsko-norweski projekt Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG w ramach programu Polsko-Norweska. Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. M. Żadkowska, N.Kossakowska-Berezecka, M.Gajewska, K.Stachura, R.Kossakowski, M.Dębski,  A.Kierończyk, M. Herzberg

2013 – 2014    Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa MKiDN Obserwatorium Kultury (08828/13). Projekt realizowany w międzysektorowym partnerstwie przez: Instytut Kultury Miejskiej, IFSiD, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Projekt  realizowany przez zespół A.Bachórz,  K.Ciechorska-Kulesza, S.Czarnecki, M.Grabowska, J.Knera, L.Michałowski,  C.Obracht-Prondzyński, K.Stachura, S.Szultka,  P.Zbieranek

2012 – 2015    Honorowy członek zespołu badawczego „Centre for Transnational and Trancultural Studies” na Uniwersytecie Wolverhampton (Wlk. Brytania), A.Horolets

od 2013    Środowe spotkania - seminaria naukowe z udziałem gości z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, otwarte dla studentów

 

 

Granty Narodowego Centrum Nauki (realizowane w latach  2017 - 2021)

Pragmatyczna i epistemiczna wartość informacji. Aspekty teorio-decyzyjne, probabilistyczne oraz empiryczne – nazwa konkursu: SONATA 13

Kierownik projektu: dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz

 

Pojęciowe, formalne i praktyczne aspekty kryminologicznych i prawniczych zastosowań narzędzi probabilistycznych - nazwa konkursu: SONATA BIS

Kierownik projektu: dr hab. Rafał Urbaniak, prof.nadzwyczajny

Granty Narodowego Centrum Nauki (realizowane w 2014 r.)

Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem? Dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót (dr Natasza Szutta)

Intuicje moralne a problem moralnej niezgody (dr Artur Szutta)

Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu (dr Martyna Koszkało)

Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla (dr Witold Płotka)

Proces cywilizowania jako zmienna wyjaśniająca rozwój partycypacji obywatelskiej w Polsce. Interpretacja teorii Norberta Eliasa w kontekście polskiej demokracji lokalnej (dr Arkadiusz Peisert)

Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy w fenomenologii (dr Witold Płotka)

Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (dr Radosław Kossakowski)

A więc siedzisz w domu? Etnograficzne studium odpłatnej pracy domowej wykonywanej na zasadach telepracy (Wykonawstwo Działania Pomorskiego dr Magdalena Żadkowska)

Projekty badawcze finansowane ze środków UG przeznaczonych na rozwój naukowy młodych naukowców (środki finansowe przyznane w 2013 r.):

Rosja w tekście i doświadczeniu. Współczesne polskie relacje podróżnicze w perspektywie postkolonialnej (dr Agata Bachórz);

Narracyjne oblicze antropologii filozoficznej Paula Ricouera (mgr Krystyna Bembennek);

Humor w perspektywie moralnej (dr Monika Bokiniec);

Strategia i treści konstruowania regionu przez lokalnych liderów. Przypadek Żuław i Mierzei Wiślanej (mgr Karolina Ciechorska-Kulesza);

Społeczne reprezentacje, translacje i negocjacje ryzyka w narracjach o porodach (dr Magdalena Gajewska);

Zjawisko transpłciowości w perspektywie rodzin i bliskich osób transpłciowych (dr Anna Kłonkowska);

Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania (dr Radosław Kossakowski);

Postawy obywatelskie w Europie Środkowej z perspektywy procesu cywilizowania Norberta Eliasa (dr Arkadiusz Peisert);

Nowe media i technologie tożsamości. Lifestreaming jako praktyka społeczno-kulturowa (dr Krzysztof Stachura).

 

Międzynarodowy projekt badawczy

Pol-Nor/202343/62/2013, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality- Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families (dr Magdalena Żadkowska)

www.migrationnavigator.org

 

Międzynarodowy projekt badawczy

Praktyki czasu wolnego i percepcja natury. Polscy turyści i migranci w Islandii. Numer projektu FSS/2013/IIC/W/0025. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (dr Agata Bachórz)

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 23 lutego 2018 roku, 14:32