Psychologia, specjalność psychoseksuologia

Opis kierunku

Studia na kierunku Psychologia wyposażają absolwenta w  nowoczesną wiedzę psychologiczną, która pozwoli mu podjąć pracę w charakterze psychologia i/lub wybrać rodzaj dalszego kształcenia w zakresie psychologii stosowanej.  Absolwent psychologii zna i rozumie podstawowe mechanizmy rządzące zachowaniami ludzi - jednostek i grup społecznych oraz jednostkowe i społeczne determinanty tych zachowań; rozróżnia psychologiczną wiedzą naukową od potocznej; zna i rozumie podstawowe teorie psychologiczne i umie je zastosować do wyjaśniania zachowań ludzi i/ lub procesów psychologicznych – wie jakie prawidłowości rządzą tymi zachowaniami; potrafi przewidywać zachowania ludzi w określonych sytuacjach psychologicznych; posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach rozwoju człowieka; wie jakie mechanizmy rządzą zmianami zachowania; posiada wystarczającą wiedzę o zachowaniu w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych; posiada podstawową wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej; wie, że wnioskowanie o zachowaniach innych ludzi musi być poprzedzone rzetelnymi badaniami psychologicznymi; umie wykonać takie badania, zaprojektować je lub odwołać się do już istniejących; umie sprawozdać wyniki swoich badań; zna kodeks etyczny psychologa i stosuje jego zasady [m.in. respektuje prawa drugiego człowieka do prywatności, poufności, samostanowienia i autonomii]; ma świadomość swego systemu wartości, przekonań, potrzeb i ograniczeń – wie, jaki jest ich wpływ na wykonywaną przez siebie pracę.

Specjalności na kierunku

Osoba, która ukończy studia o specjalności Psychoseksuologia na kierunku Psychologia posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu psychologii rozwojowej, poznawczej, społecznej, klinicznej i sądowej, a także z zakresu psychologii płci i seksualności, psychofizjologii seksualnej, seksuologii rozwojowej, społecznej, kulturowej i klinicznej. Złożą się one na możliwie obszerny i pogłębiony obraz rozwoju i uwarunkowań ludzkiej seksualności oraz pogłębione rozumienie mechanizmów powstawania problemów i zakłóceń seksualności, zarówno w skali indywidualnej, jak i społeczno-kulturowej (w tym dysfunkcji seksualnych, kompulsywnych zachowań seksualnych, dysforii płci, cierpienia na tle nieakceptowanej społecznie seksualności lub tożsamości seksualnej, przemocy seksualnej, przestępczości seksualnej itp.). Absolwent ma świadomość różnorodności ekspresji seksualnej i płciowej wśród ludzi i rozumie jej uwarunkowania (miłość, role płciowe, tożsamość seksualna i płciowa, monogamiczność, niemonogamiczność, związki i relacje partnerskie, niewierność itp.). Orientuje się w modelach relacji seksualnych realizowanych przez ludzi i rozumie ich uwarunkowania oraz kontekst społeczno-kulturowy. Potrafi krytycznie i refleksyjnie integrować i wykorzystywać wiedzę na temat biologicznych, psychologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań seksualności. Posiada także podstawowe kompetencje diagnostyczne, ugruntowane zarówno w znajomości obowiązujących edycji medycznych systemów klasyfikacyjnych ICD i DSM, jak również najnowszych krytycznych nurtów w zakresie seksuologii, które wytyczają ścieżki dalszego rozwoju tej dziedziny ku coraz głębszemu rozumieniu i coraz skuteczniejszej profilaktyce i terapii problemów płci i zakłóceń seksualności człowieka. Osoba kończąca ten kierunek i specjalność posiada również podstawowe kompetencje merytoryczne do zaplanowania adekwatnej terapii seksualnej, podjęcia i prowadzenia edukacji seksualnej, jak również jest przygotowana do projektowania programów edukacji seksualnej dostosowanych do potrzeb poszczególnych populacji docelowych. Rozumiejąc uwarunkowania problemów i zakłóceń seksualności tak w mikro-, jak i w makroskali, ma przygotowanie do planowania programów profilaktyki (pierwotnej, wtórnej i trzeciorzędowej) problemów płci i seksualności człowieka. Absolwent zna i rozumie cele, aspekty etyczne oraz standardy formalne i merytoryczne sporządzania opinii psychologiczno-seksuologicznych dla organów wymiaru sprawiedliwości, placówek medycznych, edukacyjno-wychowawczych i pomocowych. Orientuje się w obowiązujących uregulowaniach prawnych związanych z pracą seksuologów oraz edukatorów seksualnych. Rozumiejąc ograniczenia etyczne, metodologiczne, psychospołeczne i kulturowe prowadzenia badań nad seksualnością, potrafi refleksyjnie odnieść się do aktualnego stanu wiedzy naukowej i zachować krytycyzm w tych obszarach, w których są do tego naukowe podstawy, rozpoznać mity seksualne. Rozumie uwarunkowania etyczne terapii seksualnej oraz edukacji seksualnej.

Przedmioty kierunkowe

Psychologia rozwoju człowieka, wstęp do psychologii społecznej, biologiczne podstawy funkcjonowania organizmu, psychologia różnic indywidualnych, psychologia osobowości, psychologia emocji i motywacji, psychologia procesów poznawczych, diagnostyka psychologiczna, psychopatologia, etyka zawodu psychologa, poznawcza psychologia społeczne, podstawy statystyki dla psychologów, psychometria, historia seksuologii, metodologia badań w psychoseksuologii, rozwój płci somatycznej i tożsamości płciowej, psychofizjologia seksualna, opiniowanie seksuologiczne oraz seksuologia kliniczna i sądowa.

Atuty kierunku

Specjalność Psychoseksuologia ma na celu przygotowanie absolwentów do świadczenia etycznej i zgodnej ze współczesnym stanem wiedzy naukowej pracy pomocowej z ludźmi doświadczającymi trudności związanych z płcią lub seksualnością, do projektowania programów lub prowadzenia merytorycznej i etycznej edukacji i reedukacji seksualnej na rzecz różnorodnych populacji docelowych, jak również do podejmowania działań prewencyjnych wobec przestępczości seksualnej oraz prowadzenia resocjalizacji osób, które dopuściły się przestępstw seksualnych.

Studenci kierunku Psychologii specjalność Psychoseksuologia podczas ostatniego roku studiów mają ponadto możliwość realizacji przygotowania pedagogicznego; mogą realizować swoje pasje i zainteresowania naukowe poprzez aktywną działalność w kołach naukowych, a także uczestniczyć w programach wymiany studentów w ramach programu Erasmus i MOST. Współpraca z szerokim gronem praktyków umożliwia studentom budowanie szerokiego zakresu kompetencji praktycznych, podejmowania współpracy z firmami, organizacjami i stowarzyszenia a także realizować praktyki edukacyjno – zawodowe.

 

Perspektywy zatrudnienia

Miejscem pracy dla absolwentów specjalności Psychoseksuologia na kierunku Psychologia są gabinety i poradnie psychologiczne, rodzinne i małżeńskie, poradnie zdrowia psychicznego, placówki resocjalizacyjne, ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, kliniki oraz instytucje medyczne, ośrodki terapeutyczne i wsparcia kryzysowego, ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz szkoły specjalne i integracyjne, organizacje pozarządowe, firmy, organizacje, instytucje i placówki świadczące usługi psychoedukacyjne, rozwojowe, wsparcia, a także ośrodki badawcze i eksperckie zajmujące się sprawami płci i seksualności.  Po uzyskaniu przygotowania pedagogicznego Absolwent może podjąć pracę w placówkach wychowawczych, oświatowych i edukacyjnych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 19. Maj 2016 - 10:47; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski Ostatnia zmiana: niedziela, 25. Marzec 2018 - 08:16; osoba wprowadzająca: Jarosław Jurkowski