Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą | Wydział Nauk Społecznych

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

Rektorat
Jana Bażyńskiego 8
pok. 401- 403, 507-511, 201-203, 207
80-309 Gdańsk
Symbol: 
R610

Zadania

 1. Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą koordynuje szereg działań realizowanych w obszarze nauki i umiędzynarodowienia. Podejmowane działania związane są m. in. z rozwojem kadry naukowej, działalnością wydawniczą i publikacyjną, współpracą międzynarodową, organizacją wyjazdów zagranicznych, wymianą studentów i kadry naukowej, promocją międzynarodową. Do zadań Biura należy także inicjowanie nowych projektów, podtrzymywanie kontaktów z innymi jednostkami naukowymi w kraju i za granicą oraz sprawozdawczość w podległym zakresie.
 2. Strukturę Biura Nauki tworzą:
 1. Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych,
 2. Sekcja Współpracy Międzynarodowej (International Office),
 3. Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów.
 1. Sekcja Rozwoju Kadr i Badań Naukowych:
 1. Koordynuje prace związane z rozwojem kadry naukowej w zakresie formalności związanych z przygotowaniem wniosków o nadanie stopni naukowych albo tytułu naukowego, interpretacji prawnej przepisów związanych z awansem naukowym, konsultacji z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów, indeksami cytowań oraz innymi danymi bibliometrycznymi, a także: przygotowaniem dyplomów doktora i doktora habilitowanego, dyplomu doktora honoris causa oraz udzielaniem przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą stypendiów i urlopów naukowych.
 2. Obsługuje system POL-on i wprowadza dane w obszarze „stopnie i tytuły naukowe, czasopisma naukowe, patenty i wdrożenia” Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi i koordynuje działania związane z wnioskowaniem o przyznanie środków na działalność statutową oraz projekty badawcze dla młodych naukowców.
 3. Prowadzi bieżący monitoring i analitykę osiągnięć naukowo-badawczych pracowników Uczelni.
 4. Koordynuje proces składania wniosków o nagrody naukowe m.in. Nagrody Ministra, Nagrody Prezesa Rady Ministrów i inne.
 5. Koordynuje udział Uczelni w konsultacjach społecznych nowych aktów prawnych w obszarze nauki.
 6. Współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w procesie gromadzenia i przekazywania danych niezbędnych do pozycjonowania UG w rankingach.
 7. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi przy wprowadzaniu danych niezbędnych do parametryzacji.
 8. Współpracuje z Biblioteką UG w zakresie administrowania bazą publikacji naukowych.
 9. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w zakresie działalności wydawniczej czasopism naukowych.
 10. Uczestniczy w przygotowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących badań naukowych oraz stopni i tytułów naukowych.
 11. Prowadzi stronę internetową poświęconą zadaniom realizowanym przez Sekcję.
 12. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Komisji ds. Nauki oraz Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Współpracy Międzynarodowej.
 13. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi i koordynuje działania związane z wnioskowaniem o przyznanie środków na działalność badawczą obejmującą dużą infrastrukturę badawczą.
 14. Współpracuje z Centrum Transferu Technologii w zakresie komercjalizacji wyników badań.
 15. Współpracuje z Parkami Naukowo-Technologicznymi w Polsce i za granicą.
 1. Sekcja Współpracy Międzynarodowej (International Office):
 1. Realizuje działania związane z inicjowaniem i koordynowaniem współpracy naukowej UG z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym.
 2. Przygotowuje porozumienia o współpracy naukowej UG z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym.
 3. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi w tworzeniu bazy zagranicznych ośrodków naukowych, w których mogą być realizowane projekty badawcze oraz staże naukowe a także wspomaga je w przygotowaniu umów w zakresie dwustronnej współpracy naukowej.
 4. Wydaje anglojęzyczny periodyk pn. UG International Cooperation Newsletter.
 5. Ewidencjonuje dokumentację związaną z umowami i porozumieniami o współpracy naukowej zawieranymi przez Uczelnię z ośrodkami nauki za granicą.
 6. Prowadzi ewidencję zgłoszonych wniosków oraz wydatków związanych z finansowaniem wymiany osobowej i realizacją projektów naukowych w zakresie dwustronnej współpracy naukowej wynikającej z umów międzynarodowych, koordynowanej przez MNiSW.
 7. Prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi za granicę pracowników i doktorantów w ramach programów i projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 8. Prowadzi sprawy związane z wyjazdami służbowymi za granicę oraz każdy rodzaj wykonawcy a także z przyjazdami zaproszonych gości zagranicznych w ramach programów i projektów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych.
 9. Udostępnia informacje o stypendiach zagranicznych, możliwościach i warunkach wyjazdu oraz sporządza kosztorysy wyjazdów.
 10. Weryfikuje i wysyła dokumenty dotyczące stypendiów i staży naukowych dla pracowników w ramach ofert Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
 11. Prowadzi sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MNiSW.
 12. Zapewnia wsparcie organizacyjne zagranicznym studentom, doktorantom oraz naukowcom, którzy podejmują w Uczelni studia, realizują programy badawcze, stypendia, pobyty studyjne i inne, w szczególności w zakresie:
 1. prowadzenia spraw organizacyjnych i administracyjnych w obrębie Uczelni;
 2. zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, przedłużania wiz, ubezpieczeń zdrowotnych oraz zakwaterowania;
 3. umów i rozliczeń finansowych, wpłat czesnego oraz spraw podatkowych;
 4. kursów języka polskiego;
 5. w innych sprawach wynikających z bieżącego funkcjonowania zagranicznych studentów, doktorantów i naukowców w Uczelni.
 1. Prowadzi działania promocyjne w Polsce i za granicą we współpracy z Sekcją Marketingu i Sekcją Wymiany Zagranicznej Studentów.
 2. Współuczestniczy w tworzeniu materiałów promocyjnych w języku obcym.
 3. Organizuje wyjazdy na Międzynarodowe Targi Edukacyjne oraz konferencje związane z procesem umiędzynarodowienia Uczelni.
 4. Prowadzi stronę internetową w wersji polskiej i angielskiej poświęconą zadaniom realizowanym przez Sekcję.
 5. Opracowuje regulaminy, zarządzenia, zasady i wytyczne oraz przygotowuje sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.
 1. Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów:
 1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe, związane z wymianą studentów.
 2. Koordynuje Program Erasmus Plus poprzez:
 1. aktualizowanie informacji o Programie,
 2. opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
 3. aktywne zabieganie o zawieranie umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
 4. opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
 5. organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych,
 6. podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
 8. organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
 9. rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.
 1. Prowadzi rekrutację kandydatów planujących podjąć studia pierwszego lub drugiego stopnia na zasadzie odpłatności oraz obsługę studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE.
 2. Udziela zagranicznym kandydatom szczegółowych informacji o aktualnej ofercie edukacyjnej, procedury rekrutacyjnej i wizowej oraz spraw socjalno-bytowych związanych z pobytem w Polsce.
 3. Współdziała z wydziałami przy opracowywaniu oferty edukacyjnej i szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów.
 4. Prowadzi aktywne działania w zakresie nawiązywania kontaktów z zagranicznymi podmiotami świadczącymi usługi rekrutacyjne oraz uczelniami i szkołami średnimi w celu pozyskiwania kandydatów na studia.
 5. Utrzymuje kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi w krajach znajdujących się w obszarze zainteresowań Uniwersytetu oraz instytucjami państwowymi zajmującymi się obcokrajowcami przebywającymi w Polsce.
 6. Monitoruje proces nostryfikacji zagranicznych świadectw maturalnych (współpracując w tym zakresie z Kuratorium Oświaty) oraz proces nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych.
 7. Prowadzi stronę internetową (w wersji polskiej i angielskiej) poświęconą zadaniom realizowanym przez Sekcję.
 8. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.