fbpx Ogłoszenia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Ogłoszenia

Termin odbioru decyzji stypendialnych

Ze względu na nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, nie będą publikowane listy osób którym przyznano stypendia.

Decyzje stypendialne należy odebrać do 23.11.2018 r w pokoju D 309, p. Joanna Walczyk. Decyzja będą wydawane wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu czyli wt, śr i pt godz. 10-14.
Nieodebrane decyzje zostaną wysłane na adres zameldowania doktoranta.

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 16 listopada 2018 roku, 8:11

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 dla starszych roczników

Szanowni Państwo,

W związku z niewypełnieniem limitu przyznania stypendium doktoranckiego minimum 50 % doktorantów, ogłasza się dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów 2 - 4 roku. Termin składania wniosków upływa 9.11.2018 r, miejsce składania wniosków - pokój D 309, p. Joanna Walczyk.

Proszę pamiętać by do wniosków dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem ksero indeksu z potwierdzeniem zaliczenia roku oraz podpisaną klauzulę informacyjną RODO.

Wzór wniosku oraz kryteria znajdą Państwo na poniższej stronie:

https://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 października 2018 roku, 9:50

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2017/18 doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii

W związku z pismem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie niespełnienia ustawowego wymogu  przyznania stypendiów doktoranckich 50 % przyjętym doktorantom pierwszego roku Studiów Doktoranckich z Zakresu Pedagogiki oraz Studiów Doktoranckich Psychologii w roku akademickim 2017/18, JM Rektor zadecydował o powtórzeniu naboru wniosków. Na kierunku Psychologia jest możliwe przyznanie 1 dodatkowego stypendium, na kierunku Pedagogika – 3 stypendiów.

Doktoranci 1 roku w/w studiów którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego w październiku 2017 r, mogą złożyć wniosek do dnia 21.09.2018 r w pokoju D 309  - p. Joanna Walczyk.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię listy rankingowej z postępowania rekrutacyjnego. Listy rankingowe można uzyskać  w Instytucie Pedagogiki p. A -404 u Pani Anny Wlazło ( doktoranci pedagogiki) i w Dziekanacie p. S- 403 u Pani Ewy Wójtowicz (doktoranci psychologii).

ZałącznikWielkość
Plik Wzór wniosku18.81 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 17 września 2018 roku, 9:31

Wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów w czerwcu

W czerwcu zostanie wypłacona podwójna wypłata stypendiów socjalnych, specjalnych i dla najlepszych doktorantów (z wyrównaniem za lipiec) oraz jednorazowy dodatek w kwocie 500 zł na osobę (niezależnie od ilości pobieranych stypendiów).

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 czerwca 2018 roku, 12:04

Doktoranci 3 r. Filozofii i Socjologii z rekrutacji zimowej – przyznane stypendia

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne, specjalne, dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ.

Listy dotyczące poszczególnych rodzajów stypendiów znajdują się w osobnych zakładkach. Decyzje stypendialne zostaną wysłane do Państwa listem poleconym.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 8:00

Terminy składania wniosków stypendialnych dla doktorantów 2 r Filozofii i Socjologii z rekrutacji przeprowadzonej w semestrze zimowym

Autor: 
Joanna Walczyk

Terminy składania wniosków na trzeci rok studiów:
stypendia socjalne, specjalne i zapomogi – 6.03.2018 r.
stypendia dla najlepszych doktorantów, doktoranckie i projakościowe – 28.02.2018 r
Wnioski proszę składać  w pokoju S 408 wyłącznie w godzinach pracy dziekanatu.

Regulaminy poszczególnych stypendiów, tabele z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone (do każdego wniosku osobno):

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem 2 roku studiów

- opinia promotora

- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta

Wszystkie wykazane we wniosku osiągnięcia należy udokumentować w sposób wskazany w kryteriach dla poszczególnych stypendiów.

Do wniosku o stypendium specjalne należy dołączyć:

- ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

Do wniosku o stypendium socjalne proszę dołączyć:

- dokumenty potwierdzające aktualny dochód zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie i linku "Zasady ustalania i obliczania dochodu w rodzinie doktoranta"

- oświadczenie-tabelka o dochodzie -wypełnione przez wszystkich członków rodziny doktoranta wymienionych we wniosku


Ważne! Z uwagi na krótki okres na opracowanie wniosków przez Komisje Wydziałowe oraz przekazanie ich do Rektoratu - proszę nie zostawiać składania wniosków na ostatnią chwilę gdyż nie będzie czasu na uzupełnienie ewentualnych braków w dokumentach. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 11:54

Stypendia dla najlepszych doktorantów dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia dla najlepszych doktorantów znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 6 lutego 2018 roku, 8:29

Stypendia dla najlepszych doktorantów na semestr letni 2017/18

Autor: 
Joanna Walczyk

Doktoranci którzy nie składali jeszcze wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akadem. 2017/18, mogą złożyć wnioski na semestr letni do dnia 16.02.2018 r.  (w oparciu o osiągnięcia za rok akademicki 2016/17) w pokoju S-408 w godzinach pracy dziekanatu. 
Regulamin oraz tabelę z kryteriami oraz wzory wniosków i formularzy znajdą Państwo na poniższej stronie:
http://wns.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/stypendia_0

Do wniosków za osiągnięcia naukowe muszą być dołączone :

- ksero indeksu z potwierdzonym przez dziekanat (Pani Anna Zawadzka) zaliczeniem poprzedniego roku studiów
- opinia promotora
- wypełniona i podliczona tabelka sumaryczna osiągnięć doktoranta
- załączniki określone w kryteriach, potwierdzające wskazane we wniosku osiągnięcia
- dla doktorantów 1 roku- ksero  tabeli rankingowej z postępowania rekrutacyjnego

Nabór wniosków nie dotyczy  osób które złożyły już wnioski w październiku 2017 r – te osoby będą miały przedłużone stypendium w oparciu o dotychczasowy wniosek oraz doktorantów z Socjologii i Filozofii, którzy w tym semestrze kończą 2 rok studiów - termin składania wniosków na 3 rokstudiów zostanie podany w osobnym ogłoszeniu.

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 9:36

Stypendia doktoranckie i projakościowe dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia doktoranckie i projakościowe znajduje się TUTAJ. W lutym świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 29 stycznia 2018 roku, 9:17

Stypendia socjalne i specjalne dla doktorantów Politologii przeniesionych na Socjologiczne Studia Doktoranckie

Autor: 
Joanna Walczyk

Szanowni Państwo,

Lista osób którym przyznano stypendia socjalne i specjalne znajduje się TUTAJW styczniu świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od października. Po odbiór decyzji stypendialnych proszę się zgłaszać od 17.01.2018 do 26.01.2018. do pokoju S-408.

Lista osób którym przyznano stypendium dla najlepszych doktorantów zostanie opublikowana w terminie późniejszym po decyzji JM Rektora w tej sprawie.

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 11 stycznia 2018 roku, 14:15