fbpx Wczesna edukacja – studia I stopnia | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Wczesna edukacja – studia I stopnia

Wczesna edukacja – studia I stopnia

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

 

Wczesna edukacja z językiem angielskim; Wczesna edukacja z logopedią; Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną.

 

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 Modele wczesnej edukacji, pedagogika przedszkolna z metodyką, pedagogika wczesnoszkolna z metodyką, teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy diagnozy i poznawania wychowanka i ucznia, komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w edukacji, kierowanie klasą szkolną, dziecięce filozofowanie

Dla specjalności:

Wczesna edukacja  z językiem angielskim: poza nauką języka angielskiego dodatkowo są realizowane przedmioty anglojęzyczne;

Wczesna edukacja z logopedią: wprowadzenie do logopedii, kształtowanie się i rozwój mowy dziecka, metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną: diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych, terapia specyficznych trudności w uczeniu się/ zaburzeń emocjonalnych i socjoterapia.

 

ATUTY KIERUNKU

 Absolwent kierunku uzyskuje nauczycielskie kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w przedszkolu i klasach początkowych oraz umożliwiające podjęcie studiów podyplomowych, dających uprawnienia do nauczania dodatkowego przedmiotu.

Oferowane moduły przedmiotów do wyboru umożliwiają nabycie dodatkowych umiejętności (logopedycznych) lub kwalifikacji (terapeuty dla dzieci i uczniów szkół podstawowych lub nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach początkowych).

Zakład Badań nad Dzieciństwem i Szkołą, sprawujący opiekę nad kierunkiem, współpracuje ściśle ze środowiskiem praktyków, placówkami alternatywnymi i jednostkami doskonalenia nauczycieli. Jego pracownicy przygotowali ofertę studiów w taki sposób, by wspierała umiejętność podejmowania działań innowacyjnych na rzecz zmiany we wczesnej edukacji.

Aktywni studenci mają szansę uczestniczenia w badaniach naukowych realizowanych pod kierunkiem pracowników na poziomie pozwalającym na publikowanie ich wyników w czasopismach naukowych i metodycznych oraz naukowych pracach zbiorowych. W Instytucie wydawany jest też naukowy kwartalnik „Problemy Wczesnej Edukacji” / Issues in Early Education, w którym nasi studenci, prowadzący prace badawcze, publikują swoje artykuły obok autorów z całego świata.

 

Studenci mogą pogłębiać wiedzę ogólną i specjalnościową uczestnicząc w:

  • pracach studenckich kół naukowych działających w Instytucie Pedagogiki i na Wydziale Nauk Społecznych;
  • programach wymiany międzynarodowej (ERASMUS+) oraz międzyuczelnianej w Polsce (MOST);
  • praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych;
  • działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego;
  • działaniach samorządu studenckiego;
  • we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. 

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Wszyscy absolwenci zdobywają:

  • przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje nauczycielskie, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli;
  • przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela i prowadzenia wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

 

Wczesna edukacja  z językiem angielskim: daje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach początkowych;

Wczesna edukacja z logopedią: daje wiedzę i umiejętności w zakresie nauczycielskiego rozpoznawania trudności logopedycznych, przeciwdziałania im i korygowania w zakresie zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej;

Wczesna edukacja z terapią pedagogiczną: daje kwalifikacje terapeuty pedagogicznego w zakresie przedszkola i szkoły podstawowej.
 

Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 15 kwietnia 2014 roku, 12:08