Procedury związane z przygotowaniem wniosków projektowych i baza dokumentów

Procedury związane z przygotowaniem wniosków projektowych:

 1. Zgłoszenie planowanego projektu do Biura Projektów WNS UG w celu uzyskania wsparcia w procedowaniu aplikacji oraz w celu zarejestrowania wniosku na potrzeby sprawozdawczości.
   
 2. Uzyskanie w terminie do 10 dni roboczych przed ostatecznym terminem złożenia wniosku rekomendacji Komitetu Sterującego ds. Projektów UG, Rekomendacja jest wymagana odpowiednio: Regulaminem Zarządzania Projektami Naukowymi UG lub Regulaminem Zarządzania Projektami Rozwojowymi UG.
   
 3. Rekomendacja Komitetu Sterującego ds. Projektów UGjest wymagana dla:
 • projektów naukowych tj. konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki , Program Horyzont Europa / konkursy Komisji Europejskiej, Programy Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Programy Ministerstwa Edukacji I Nauki, Program Nawa – Polskie Powroty, których budżet przekracza 3 000 000,00 zł, które wymagają przeprowadzenia audytu zewnętrznego, wniesienia wkładu własnego finansowanego przez UG, lub finansowania kosztów niekwalifikowalnych;
 • projektów rozwojowych tj. konkursów ogłaszanych przez Programy Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej I Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa , Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Programy Narodowego Centrum Badań I Rozwoju, Fundusze Strukturalne, Erasmus + i innych;

W celu uzyskania rekomendacji Komitetu Sterującego ds. Projektów UG należy złożyć w Biurze Projektów:

 • Zgodę na przetwarzanie danych;
 • Kartę Projektu (formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1 do Regulaminu) - kartę podpisuje Kierownik Projektu, Dziekan Wydziału, w przypadku jednostek pozawydziałowych Kierownik jednostki organizacyjnej, w przypadku, kiedy Projekt będzie realizowany w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, zgodę na realizację przypisanych zadań powinni wyrazić Kierownicy jednostek, w ramach których zadanie ma być realizowane;
 • Oświadczenie dotyczące źródła finansowania, wkładu własnego i kosztów niekwalifikowalnych (załącznik nr 2 do Regulaminu)

 


Archiwizacja dokumentacji projektowej

Do obowiązków kierownika projektu należy archiwizowanie dokumentacji projektowej. Instrukcje i wzory potrzebnych dokumentów można pobrać poniżej:

 


Dokumenty do pobrania:

dla projektów naukowych:

https://ug.edu.pl/nauka/badania-naukowe/biuro-projektow-naukowych

 

dla projektów rozwojowych:

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/16633/files/instrukcja_przygotowywania_projektow_12072018.pdf

https://ug.edu.pl/nauka_ug/biuro_projektow_rozwojowych/wzory_dokumentow

 

Biuro Projektów pomaga przy wypełnieniu Karty Projektu i załączników.

Decyzję o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu przez UG do Projektu podejmuje Rektor po zapoznaniu się z opinią Komitetu Sterującego. Obecnie ze względu na pandemię COVID – 19 akceptacja Komitetu Sterującego procedowana jest w trybie zdalnym.

 

Schemat współpracy Kierownika Projektu z Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi do pobrania:

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/16633/files/bzpr_sposob_postepowania_zmieniony.pdf

 


Baza dokumentów:

 

Projekty naukowe – dane jednostki do OSF

https://ug.edu.pl/strona/96361/dane_ug

https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/96361/files/dane_jednostki_osf_ii_01022021.pdf

 

Projekty naukowe –zarządzenia, instrukcje i wzory dokumentów do pobrania:

https://bip.ug.edu.pl/sites/default/files/nodes/akty_normatywne/85758/files/zal_14r19_tj_regulamin_projekty_naukowe.pdf

 

Projekty rozwojowe – zarządzenia, instrukcje i wzory dokumentów do pobrania:

https://ug.edu.pl/nauka_ug/biuro_projektow_rozwojowych/wzory_dokumentow

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/84480/zarzadzenie_nr_76r18_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_12_lipca_2018_roku_w_sprawie_zmiany

 

Zasady wykorzystania kosztów pośrednich w projektach badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/102487/zarzadzenie_nr_47r21_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_18_marca_2021_roku_w_sprawie_zasad_wykorzystania_kosztow_posrednich_w_projektach

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych z załącznikami (wzory dokumentów):

https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/102891/zarzadzenie_nr_51r21_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_30_marca_2021_roku_w_sprawie_regulaminu_udzielania_zamowien_publicznych_w_uniwersytecie

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Kwiecień 2021 - 15:35; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 30. Marzec 2022 - 11:36; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz