Aktualności

SEA-EU: International STudent STartup Competition!

PL

SEA-EU ogłasza drugą edycję konkursu International STudent STartup Competition!

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorczych studentów do udziału w międzynarodowej inicjatywie wspierającej startupy studenckie. Wybrane zespoły będą miały możliwość zaprezentowania swoich projektów przedstawicielom świata biznesu, a najlepsze z nich powalczą o tytuł „Best University Startup 2022” i prawo do prezentacji na prestiżowym Wolves Summit 2022.

Co zrobić by dołączyć do konkursu?

Zainteresowane drużyny powinny zgłosić się do pierwszego etapu mającego wyłonić reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego na czerwcowy finał STup organizowany w Chorwacji.

Warunkiem zgłoszenia jest:

 • obecność w zespole minimum 2 studentów Uniwersytetu Gdańskiego
 • zgodność z definicją startupu (regulamin art.3)
 • spełnienie warunków własności intelektualnej projektu (regulamin art.9)
 • tematyka startupu pasująca do kategorii:
 • Cyber Security
 • AgriTech, Food and Bioeconomics
 • Transportation and Mobility
 • Energy and Environmental Sustainability
 • Robotics and Data/AI
 • Blue Economy
 • Education
 • FinTech
 • Tourism
 • Health and Quality of Life

Jak wygląda I etap?

Zgłoszenia do 19.04

Do 19 kwietnia liderzy zespołów spełniających kryteria proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie krótkiej prezentacji opisującej projekt (pitch deck). W imieniu zespołu rejestracji dokonuje lider. Formularz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc-wJs4q5_wtEnKUlAWoIVZBUM0syMUxUSVBLUUxIS0M3Q09WQTU0WDBGQi4u

Warsztaty 25.04

Po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń, zespoły spełniające kryteria zostaną zaproszone na warsztaty, których celem będzie wsparcie zespołów w przygotowaniu prezentacji inwestorskiej (pitch desk) oraz samego wystąpienia.  Po warsztatach drużyny będą miały dwa tygodnie na dopracowanie swoich prezentacji przed wyborem reprezentantów UG.

Warsztaty wyposażą uczestników w praktyczną wiedzę na temat:

 • jak przygotować poprawnie prezentację, która będzie tłem do 5 minutowego wystąpienia,
 • jakie pytania zadaje jury podczas wystąpień,
 • jak zachowywać się na scenie, by wypaść wiarygodnie i profesjonalnie,
 • jak zbudować prezentację, która zostaje w pamięci odbiorców.

Wybór reprezentantów 9.05

9 maja odbędzie się finałowa prezentacja przed jury. Eksperci ocenią cel projektu, jego innowacyjność, potencjał rynkowy, model przychodów oraz plan rozwoju biznesu i ewaluacji. Podczas wydarzenia zostaną wybrane zespoły, które będą reprezentować Uniwersytet Gdański w Splicie.

Trening reprezentantów do 17.06

Przed udziałem w finale STup w Chorwacji, reprezentanci UG przejdą szereg szkoleń pod okiem ekspertów.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie http://www.stup.efst.hr/. Koniecznie zapoznajcie się także z regulaminem konkursu http://www.stup.efst.hr/wp-content/uploads/2022/01/STup-2022-regulations.pdf.

 

ENG

SEA-EU announces the second edition of the STudent STartup Competition!

We invite all entrepreneurial students to participate in an international initiative supporting student startups. Selected teams will have the opportunity to present their projects to representatives of the business world, and the best of them will compete for the title of „Best University Startup 2022” and the right to present at the prestigious Wolves Summit 2022.

How to apply?

Interested teams should apply for the first stage, which is to select representatives of the University of Gdansk for the Stup final organised in Croatia in June.

The prerequisite for application is:

 • The presence of at least 2 students from the University of Gdansk in the team
 • The compliance with the definition of a startup (rules of procedures art.3)
 • That the intellectual property conditions of the project must be met (rules of procedures art.9)
 • A startup theme that fits the category:
 • Cyber Security
 • AgriTech, Food and Bioeconomics
 • Transportation and Mobility
 • Energy and Environmental Sustainability
 • Robotics and Data/AI
 • Blue Economy
 • Education
 • FinTech
 • Tourism
 • Health and Quality of Life

What does the first stage look like?

Applications submitted by 19.04

By April 19, leaders of the teams which meet the criteria are asked to complete an application form and attach a short presentation describing the project. Registration is done by the leader on behalf of the team.

Application form

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7FC5suMenU2sXk3Z214Lc-wJs4q5_wtEnKUlAWoIVZBUM0syMUxUSVBLUUxIS0M3Q09WQTU0WDBGQi4u

Workshops 25.04

After verifying all the applications, teams meeting the criteria will be invited to workshops focused on supporting the teams in preparing the investor presentation (pitch desk) and the speech itself. After the workshops, the teams will have two weeks to refine their presentations before UG representatives are selected.

Workshops will provide participants with practical knowledge of:

 • How to properly prepare a presentation that will be the background for a five-minute speech,
 • What questions jury asks during a speech,
 • How to behave on stage to appear credible and professional,
 • How to create a presentation that stays in the audience’s memory.

Representatives selection 9.05

On May 9, the final presentation to the jury will take place. Experts will evaluate the project’s objective, innovation, market potential, revenue model, business development and tracking. During the event, teams will be selected to represent the University of Gdansk in Split.

Representatives training until 17.06

Before participating in the Stup final in Croatia, the UG representatives will undergo a series of training sessions under the guidance of experts.

 

More detailed information can be found athttp://www.stup.efst.hr/. Please also read the terms and conditions of the competition http://www.stup.efst.hr/wp-content/uploads/2022/01/STup-2022-regulations.pdf.

 

STup - grafika

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 09:27; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Kwiecień 2022 - 09:33; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 - informacja Rady Państw Morza Bałtyckiego

Uprzejmie informuję, że Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego opublikował informację o planowanym naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2022 (Project Support Facility, PSF, https://cbss.org/psf/latest-project-call/).

PSF został utworzony przez państwa członkowskie RPMB w 2012 r. w celu współfinansowania projektów rozwijających i wzmacniających współpracę w regionie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem rocznym w wysokości 330 tys. euro. Wnioski będzie można składać na specjalnym formularzu od 14 lutego do 31 marca 2022 r. Przewidziany jest tylko jeden nabór.

Skrót z zasad ubiegania się o środki przedstawiono w następujący sposób:

 • Projects must involve partners from at least three CBSS Member States including a lead partner; 
 • The maximum amount of co-financing granted is 65 000 euros;
 • The project proposals may be initiated by individuals, groups, organizations, institutions, associations and companies in the CBSS Member states, as well as members of CBSS Expert Groups and CBSS Networks; 
 • The granted projects should have the potential to become a basis for a network, partnership or cooperation model that would become viable beyond the duration of the project life itself.  

Edycja PSF 2022

PSF ma w 2022 r. wspierać wdrażanie przyjętej w 2021 r. Deklaracji Wileńskiej II oraz istotnych części deklaracji młodych pn. Youth Vision Statement Beyond 2030 (na wskazanej stronie internetowej znajdują się linki do ww. dokumentów). W 2022 r. finansowanie będą mogły otrzymać projekty innowacyjne, zorientowane na przyszłość oraz inkluzywne, odnoszące się do trzech długofalowych priorytetów RPMB (bezpieczny i stabilny region; zrównoważony i dobrze prosperujący region; tożsamość regionalna), oraz dotyczące:

- zwiększenia poziomu opieki zdrowotnej populacji poprzez promocję informacji o powszechnym dostępie do darmowych szczepionek, a także przez przeciwdziałanie niepewności w zakresie szczepień, którego podstawą jest dezinformacja, niewłaściwe zrozumienie lub brak dowodów naukowych dot. korzyści oraz zagrożeń zw. ze szczepieniami i innymi środkami zapobiegania chorobom; promocji współpracy, która wspiera szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczne, zwiększa odporność i redukuje podatność na zagrożenia. Mowa jest tutaj o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu, katastrofami naturalnymi i wywołanymi przez człowieka, jak również przestępczością przeciwko ludziom, w tym dzieciom i młodzieży;

- wzmocnienia zdolności młodych ludzi do budowania zielonej przedsiębiorczości („Green Entrepreneurship”), m.in. poprzez pomoc i zachęcanie ludzi, w tym młodych, do tworzenia własnych „zielonych” biznesów. Dodatkowym atutem będzie wymiana wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy państwami RMB; redukcji ilości odpadów i promocji zrównoważonej konsumpcji;

- innowacyjnych i inkluzywnych pomysłów dot. udziału młodych ludzi w kształtowaniu oraz zachowaniu regionalnej tożsamości na szczeblu lokalnym; wzmacniania dumy i uznania dla wspólnego dziedzictwa i tożsamości, współpracy regionalnej i międzynarodowej, oraz przeciwdziałania sytuacjom, w których szczególnie dzieci i młodzi ludzie są angażowani w działalność izolacjonistyczną, szowinistyczną czy przestępczą; współpracy pomiędzy aktorami lokalnymi, władzami oraz instytucjami szkolnictwa wyższego w zakresie prowadzenia badań na tematy ekonomiczne, związane ze środowiskiem naturalnym i społeczne dotyczące regionu.

Więcej informacji znajduje się na podanej powyżej stronie internetowej.

Przed aplikowaniem prosimy o zapoznanie się z zasadami konkursu na: https://cbss.org/wp-content/uploads/2020/06/PSF-Manual-2020-2022.pdf

W przypadku pytań uprzejma prośba o bezpośredni kontakt z sekretariatem RPMB (Jekaterina Popova, psf@cbss.org).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 11. luty 2022 - 10:44; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: piątek, 11. luty 2022 - 10:44; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 31 grudnia 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków

Minister Edukacji i Nauki w dniu 31.12.2021 r. wydał komunikat o ustanowieniu programu pod nazwą „Perły nauki” i naborze wniosków.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

W ramach programu można zgłaszać projekty, których czas realizacji nie jest dłuższy niż 48 miesięcy, a koszty (dla projektów z dziedziny nauk humanistycznych, z dziedziny nauk społecznych, z dziedziny nauk teologicznych albo z dziedziny sztuki) nie przekracza 200 000 zł.

 

Szczegółowa treść komunikatu, zawiarająca m. in. warunki uczestnictwa w programie oraz szczegóły dotyczące finansowania, jest do pobrania poniżej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Styczeń 2022 - 08:40; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 4. Styczeń 2022 - 08:47; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Oferty grantów i stypendiów EURAXESS dla doktorantów i pracowników nauki - LISTOPAD 2021

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki - LISTOPAD 2021

Programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu.

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

Budapeszt (CEU) – stypendia Funduszu Wyszehradzkiego na pobyty badawcze w Open Society Archives
Termin: 15 listopada 2021

Niemcy – stypendia DAAD na pobyty badawcze dla doktorantów i pracowników nauki z różnych dziedzin
Termin: 15 listopada (dla większości programów)

USA (Luizjana) - Dianne Woest Fellowship in the Arts and Humanities dla badaczy (w tym doktorantów) z dziedzin kulturoznawstwa i historii związanych z Luizjaną oraz regionem Zatoki Meksykańskiej (the Gulf South).
Termin: 15 listopada 2021

USA - stypendia Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, w tym doktorantów, z każdej dziedziny nauki
Termin: 15 listopada 2021

Francja – stypendia na pobyt badawczy dla doktorantów lub naukowców po doktoracie
Termin: 22 listopada 2021

Irlandia – program stypendialny DevelopMed (MSCA Cofund) dla naukowców po doktoracie w obszarze onkologii precyzyjnej
Termin: 30 listopada 2021

Granty Interwencyjne NAWA – wsparcie współpracy międzynarodowej lub mobilności naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze
Termin: 30 listopada 2021

USA – Fulbright Schuman Program – granty na badania (przed-)doktorskie, tematyka dotycząca Europy, Unii Europejskiej i/lub stosunków USA-UE; Fulbright Visiting Scholar Program - granty na badania po doktoracie lub wykłady z tematyki stosunków USA-UE, polityki UE lub instytucji UE.
Termin: 1 grudnia 2021

Dowolny kraj – NAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

Konkursy NCN: Preludium Bis na projekty badawcze realizowane przez doktorantów, Opus na projekty badawcze otwarty dla wszystkich naukowców, Sonata na projekty badawcze realizowane przez osoby po doktoracie
Termin: 15 grudnia 2021

Różne kraje – oferta wyjazdowa NAWA (wymiana osobowa) naukowców i studentów
Termin: 20 grudnia 2021

Europa – Starting Grants Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców 2-7 lat po doktoracie.
Termin: 13 stycznia 2022

Włochy – stypendia Fundacji Bogliasco dla humanistów i artystów
Termin: 15 stycznia 2022

Holandia, Włochy - bezpłatny dostęp do laboratoriów EMMA i ELSA Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC)
Termin: 16 stycznia i 1 lutego 2022

Instytut Uniwersytecki we Florencji – studia doktoranckie w dziedzinach: ekonomia, historia i cywilizacja, prawo, nauki polityczne i społeczne
Termin: 31 stycznia 2022

Nagroda im. A. Rojszczaka przyznawana przez Klub Stypendystów FNP młodym doktorom do 5 lat po doktoracie
Termin: 31 stycznia 2022

USA – Program BioLAB 2022-23 – roczny staż w czterech amerykańskich instytucjach naukowych dla studentów/doktorantów nauk biologicznych/medycznych z pasją do badań naukowych
Termin: 1 lutego 2022

Turcja – stypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Różne kraje – EMBO Postdoctoral Fellowships dla naukowców po doktoracie oraz Core Facility Fellowships – stypendia na wymianę i szkolenie specjalistów zajmujących się aparaturą badawczą
Termin: aplikacje przyjmowane przez cały rok

Brazylia (São Paulo) – Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Niemcy – stypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej dziedziny
Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.

Stypendia na przyjazd do Polski:

Program NAWA „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”
Termin: 30 listopada 2021

NCN - POLONEZ Bis – 2-letnie stypendia przyjazdowe dla naukowców po doktoracie lub z co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny i kraju na świecie.
Termin: 15 grudnia 2021

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 17. Listopad 2021 - 12:30; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 17. Listopad 2021 - 12:35; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Szkolenia dla wnioskodawców w projektach NCN 12-15 października

Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia on-line pt. „Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców”.

Szkolenia odbędą się w dniach:


12.10.2021, godzina 10:00 – 13:00

Panel NZ – Nauki o Życiu

Rejestracja na spotkanie na adres e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel NZ”


14.10.2021, godz. 10:00 – 13:00

Panel HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Rejestracja na spotkanie na adres e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel HS”


15.10.2021, godz. 10:00 – 13:00

Panel ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

Rejestracja na spotkanie na adres e’mail: projektynaukowe@ug.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: „Rejestracja szkolenie NCN – Panel ST”


Ilość miejsc na szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Załącznik Rozmiar
Szczegółowe informacje i program szkoleń 797.92 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 7. Październik 2021 - 12:59; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Październik 2021 - 12:59; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Oferty grantów i stypendiów EURAXESS dla doktorantów i pracowników nauki - LIPIEC 2021

Oferty grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki

LIPIEC 2021

programy są podlinkowane – kliknij w nazwę, aby przejść do strony programu

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać

 

Portugalia program NAWA finansujący bilateralną mobilność naukowców realizujących wspólne projekty pomiędzy Polską a Portugalią
Termin: 16 lipca 2021

Węgry (Central European University)stypendia Institute for Advanced Study dla osób po doktoracie, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 25 sierpnia 2021

Włochy (Rzym) - stypendia podoktorskie EMBL-IIT z dziedzin: neurologia, epigenetyka, genomika, nanotechnologia.
Termin: 31 sierpnia 2021

Europa ERC Advanced Grant – badacze każdej dziedziny ze znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich 10 latach
Termin: 31 sierpnia 2021

Szwajcaria (Zurych)ETH Zurich Postdoctoral Fellowships
Termin: 1 września 2021

Niemcy stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska
Termin: 5 września 2021

USA (Harvard University)Harvard Radcliffe Fellowship Program dla naukowców, artystów
Terminy: 9 września 2021: nauki humanistyczne, społeczne i sztuka,
30 września 2021: nauki ścisłe, inżynieryjne, matematyka.

Konkursy NCN: Sonata Bis na projekty badawcze dla osób od 5 do 12 lat po doktoracie; Maestro – dla doświadczonych naukowców na realizację pionierskich badań, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy
Termin: 15 września 2021

Kanada Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin
Termin: 22 września 2021

USA (Nowy Jork)międzynarodowe stypendia w Dorothy and Lewis B. Cullman Center for Scholars and Writers
Termin: 24 września 2021

Włochy (EUI) stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego Fernand Braudel Senior Fellowships dla badaczy o międzynarodowej renomie
Termin: 30 września 2021

Wybrany kraj - NCN konkurs Miniatura na realizację pojedynczego działania służącego przygotowaniu projektu badawczego np.: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego, wyjazdu konsultacyjnego.
Termin: 30 września 2021

Europa stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie
Termin: 30 września 2021

Różne krajestypendia Boehringer Ingelheim Fonds dla doktorantów biomedycyny
Termin: 1 października 2021

Wybrany krajMarie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) – granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców po doktoracie, wszystkie dziedziny nauki.
Termin: 12 października 2021

Belgia (Walonia)stypendia BEWARE dla osób po doktoracie lub z 4-letnim doświadczeniem badawczym z dowolnej dziedziny.
Termin: 15 października 2021

Włochy (EUI) – stypendia European University Institute: Max Weber Fellowships - do 5 lat po doktoracie, termin: 18 października 2021 oraz
Jean Monnet Fellowships – powyżej 5 lat po doktoracie, termin: 25 października 2021

Islandia Snorri Sturluson Fellowships – stypendia dla badaczy nauk humanistycznych na naukę języka islandzkiego, zdobywanie wiedzy o kulturze i społeczeństwie Islandii
Termin: 31 października 2021

Dowolny krajNAWA Preludium Bis 1 – zagraniczne staże doktorskie dla beneficjentów grantu NCN Preludium Bis 1
Nabór ciągły do 10 grudnia 2024

Turcjastypendia na badania, wykłady, konferencje dla naukowców po doktoracie lub z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Różne kraje EMBOstypendia krótkoterminowe dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Dowolny krajstypendia EMBO dla naukowców po doktoracie
Termin: aplikacje przyjmowane 2 razy w roku. Drugi piątek lutego i drugi piątek sierpnia

Brazylia (São Paulo)Visitting Researcher Program dla naukowców po doktoracie.
Termin: aplikacje przyjmowane non-stop

Niemcystypendia Fundacji Humboldta dla naukowców po doktoracie z każdej dziedziny
Termin: non-stop. Komisja zbiera się 3 razy w roku: w marcu, czerwcu i listopadzie.

Stypendia na przyjazd do Polski:

NAWA – Polskie Powroty – umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom po doktoracie powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych Termin: 29 lipca 2021

Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (Horyzont Europa) – dla naukowców do 8 lat po doktoracie, z dowolnego kraju świata i każdej dziedziny badań.
Termin: 12 października 2021

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PAN – stypendia dla osób po doktoracie i profesorów, z całego świata, nauki społeczno-humanistyczne
Termin: 31 października 2020

Załącznik Rozmiar
07-granty-i-stypendia-lipiec-2021.pdf 330.28 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Lipiec 2021 - 14:01; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 5. Lipiec 2021 - 14:01; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Oferty grantów i stypendiów EURAXESS dla doktorantów i pracowników nauki - CZERWIEC 2021

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą grantów i stypendiów EURAXESS.

Z powodu epidemii koronawirusa terminy mogą ulegać zmianom – polecamy sprawdzać.

 

Polska – Nagrody Naukowe „Polityki” dla młodych naukowców z dziedzin nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, o życiu i technicznych
Termin: 13 czerwca 2021

Konkursy NCN: OPUS dla naukowców na każdym etapie kariery; PRELUDIUM dla naukowców nieposiadających stopnia doktora
Termin: 15 czerwca 2021

Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College dla doktorantów i osób po doktoracie
Termin: 15 czerwca 2021

Wlk. Brytania - Newton International Fellowships – dla osób po doktoracie, nauki przyrodnicze, społeczne i humanistyczne
Termin: 16 czerwca 2021

NCN i NCBR – konkurs TANGO na projekty dot. komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych
Termin: nabór w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 z podziałem na rundy

Włochy (Ca’ Foscari University of Venice) – stypendia MSCA COFUND dla naukowców po doktoracie
Termin: 30 czerwca 2021

Japonia – 2022 Research Fellowship Program dla naukowców po doktoracie do 49 r.ż., nauki przyrodnicze, inżynieryjne, medyczne
Termin: 30 czerwca 2021

Granty badawcze i stypendia Fundacji Nutricia dla młodych i doświadczonych badaczy z zakresu żywienia człowieka
Termin: 30 czerwca 2021

Portugalia – program NAWA finansujący bilateralną mobilność naukowców realizujących wspólne projekty pomiędzy Polską a Portugalią
Termin: 16 lipca 2021

Europa – ERC Advanced Grant – badacze każdej dziedziny ze znaczącym dorobkiem naukowym w ostatnich 10 latach
Termin: 31 sierpnia 2021

Szwajcaria (Zurych) – ETH Zurich Postdoctoral Fellowships
Termin: 1 września 2021

Niemcy – stypendia DBU dla absolwentów szkół wyższych i doktorantów z różnych dziedzin nauki związanych z ochroną środowiska
Termin: 5 września 2021

Kanada – Banting Postdoctoral Fellowships – stypendia z różnych dziedzin
Termin: 22 września 2021

 

Załącznik Rozmiar
Granty i stypendia - czerwiec 2021 (pdf) 324.29 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 9. Czerwiec 2021 - 10:52; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 9. Czerwiec 2021 - 10:52; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz

Aktualności

Wspólne projekty badawcze NAWA

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami współpracy bilateralnej w ramach wspólnych projektów badawczych NAWA. Aktualnie otwarte są nabory wniosków dotyczących współpracy badawczej z Portugalią, Słowacją, Francją i Niemcami. Szczegóły na stronie internetowej NAWA:
 
 
 
 
 
Osoby zainteresowane ww. tematem zapraszamy do kontaktu:
 
Jolana Mrozek
tel.: 58 523 43 07 lub wew. 43 07
e-mail: jolanta.mrozek@ug.edu.pl
 

Nowe granty NCN dla pracowników Wydziału Nauk Społecznych

 

Z radością informujemy, że projekt "Polityczne uwarunkowania transformacji energetycznej w Polsce w latach 2004-2020", którego kierownikiem jest dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG z Instytutu Politologii WNS UG uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM BIS Narodowego Centrum Nauki.

Projekt uzyskał najwyższą liczbę punktów w konkursie i znalazł się na pierwszej pozycji listy rankingowej panelu HS5 konkursu NCN PRELUDIUM BIS 2.

 

Dofinansowanie otrzymał również projekt NCN SONATA dr Pawła Atroszko z Instytutu Psychologii WNS pt. "Rola czynników makro, mezo i mikro w uzależnieniu od pracy i w związanych z nim problemach zdrowotnych" realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Śląskim. Kierownikiem tego projektu jest dr Edyta Charzyńska z UŚl.

 


MINIATURA 5 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki ogłosił konkurs MINIATURA 5, do którego mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. 

Nabór wniosków prowadzony jest w okresie od 5 maja do 30 września 2021 r. Sugerowane jest możliwie jak najwcześniejsze składanie wniosków. 

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej NCN: 

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura5

 

OFERTY GRANTÓW I STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKI MAJ 2021 

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/05_granty_i_stypendia_maj_2021_0.pdf 

 

ZMIANA LOKALIZACJI BIURA PROJEKTÓW NA WNS

Od dnia 11.05.2021 Biuro Projektów WNS mieści się w pokoju D309.

 


Projekt pracownika WNS

Prof. Justyna Siemionow z Instytutu Pedagogiki UG rozpoczęła realizację projektu "Bridging the Distance" - Joint venture

PARNERZY: The University of Gdansk and Kibbutzim College of Education, Technology and Arts in corporate with the Polish Institute and SparkPro Organization

W projekcie bierze udział grupa 13 studentów z Instytutu Pedagogiki oraz grupa 12 studentów z Izraela. Celem jest wsparcie dobrego samopoczucia studentów w okresie pandemii poprzez umożliwienie kreatywnej współpracy międzynarodowej studentów polskich i izraelskich (stworzenie platformy internetowej, projekt realizowany w formule zdalnej).

Czas trwania 28.04 - 02.06.2021.

O efektach będziemy na bieżąco informować.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 29. Kwiecień 2021 - 14:00; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz Ostatnia zmiana: środa, 26. Maj 2021 - 11:47; osoba wprowadzająca: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz