INFORMACJE | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJE

VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy”
VI Ogólnopolska Konferencja Bałtycka „Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy”

 
Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i Instytut Bałtycki zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Europa Bałtycka w nowym środowisku politycznym Europy ”, szóstą z cyklu „Gdańskich Konferencji Bałtyckich”, która odbędzie się 13 kwietnia 2018 roku w budynku Wydziału Nauk Społecznych UG.
Motywem przewodnim, który łączy wszystkie konferencje odbywające się  w ramach cyklu, jest pojęcie "Europy Bałtyckiej" wprowadzone do debaty naukowej jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku przez profesorów Uniwersytetu Gdańskiego Jerzego ZaleskiegoCzesława Wojewódkę.
Organizatorzy sympozjum chcieliby, aby wystąpienia prelegentów stały się głosami w toczącej się w świecie nauki dyskusji nad tożsamością regionu oraz znaczeniem kierunku bałtyckiego dla szerszych projektów politycznych realizowanych w polskiej polityce zagranicznej i – szerzej - europejskiej przestrzeni kulturowej.
„Gdańskie Konferencje Bałtyckie” mają charakter interdyscyplinarny. Ich celem jest wielowymiarowa prezentacja problemów i wyzwań, przed którymi stoi region Europy Bałtyckiej. Podczas cyklicznych sympozjów prelegenci poruszają różnorodne zagadnienia – od rozważań natury kulturoznawczej i cywilizacyjnej, przez tematykę bezpieczeństwa regionalnego, aż po problemy integracji gospodarczej i politycznej.  Szerokie spektrum problemów poruszanych podczas konferencji oddaje wieloaspektowość dylematów dotyczących roli, którą region Morza Bałtyckiego i tworzące go podmioty odgrywają w kontynentalnych projektach integracyjnych i dynamicznie zmieniającej się strukturze ładu międzynarodowego.
Tematem przewodnim konferencji będzie:
  1. Bezpieczeństwo w regionie w kontekście polityki Rosji,
  2. Problematyka związana z migracjami do państw regionu,
  3. Brexit , a pozycja państw regionu w Unii Europejskiej,
  4. Stanowisko państw regionu wobec nurtów integracji / dezintegracji w Unii Europejskiej,
  5. Inicjatywa Partnerstwa Wschodniego i jej znaczenie dla państw regionu.

 
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Uniwersytetu Gdańskiego:
Nr konta 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 w tytule wpłaty prosimy o podanie nazwiska i subkonta konferencji K 706-18.
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz dokonywanie wpłat na konferencję do 18 marca 2018 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 złotych. W ramach tej opłaty zapewniony jest komplet materiałów, obiad w restauracji, uroczysta kolacja oraz możliwość opublikowania referatu w jednym z czasopism wydawanych przez Instytut Politologii.
 
Komitet Organizacyjny: 
 
Dr hab. Andrzej Kubka ,prof.UG 
Kierownik Naukowy Konferencji 
 
Sekretarze konferencji: 
Dr Joanna Rosłon-Żmuda
Dr Joanna Leska-Ślęzak
Dr Beata Słobodzian
 
Komitet Naukowy:
Dr hab. Tadeusz Dmochowski,prof.UG
Prof.dr hab. Andrzej Gąsiorowski
Dr hab. Andrzej Kubka, prof. UG
Prof.dr hab. Jacek Tebinka
 
Kontakt z organizatorami:
 
Instytut Politologii UG, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, tel./fax 58 523 41 41,
 
dr Joanna Rosłon-Żmuda, Instytut Politologii UG, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, tel. 501 248 365, e-mail: jroslon-zmuda@o2.pl
 

 

ZałącznikWielkość
Plik karta_zgloszeniowa_2018.docx14.75 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 grudnia 2017 roku, 11:48