STUDIA DOKTORANCKIE | Wydział Nauk Społecznych

STUDIA DOKTORANCKIE

baner STUDIA DOKTORANCKIE

Zapraszamy na studia doktoranckie!

Zapraszamy do aplikowania na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG.

Socjologiczne Studia Doktoranckie

4-letnie studia stacjonarne,  bezpłatne

Program studiów, oprócz seminariów doktorskich, obejmuje blok przedmiotów teoretycznych i metodologicznych, filozofię, fakultatywne wykłady monograficzne, zajęcia przygotowujące do samodzielnego organizowania pracy naukowej i prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych, a także doskonalenie umiejętności pisania i referowania w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego punktowane będą: publikacje naukowe i popularno-naukowe kandydata, referaty wygłoszone na konferencjach, inne formy działalności naukowo-badawczej oraz rozmowa kwalifikacyjna, w czasie, której kandydat przedstawi tezy swojej pracy magisterskiej, wykaże się orientacją w socjologii oraz omówi projekt swoich przyszłych badań.  

WYMAGANIA WSTĘPNE

· ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie

· znajomość języka angielskiego na poziomie B1

WYMAGANE DOKUMENTY

1. 3-stronicowy projekt przyszłej rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres e-mail: ifis@ug.edu.pl

2. Egzemplarz pracy magisterskiej, na podstawie której kandydat uzyskał tytuł magistra w wersji elektronicznej i opinia promotora

3. Życiorys, z uwzględnieniem aktywności naukowej, kulturalnej i organizacyjnej (publikacje naukowe, wystawy, działalność popularyzatorska, edukacyjna);

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra;

5. Powiększone kopie obu stron dowodu osobistego, poświadczone za zgodność z oryginałem;

6. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm × 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy;

7. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy (dostępne pod adresem:   http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji);    

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 4 września - 15 września 2017 r.

Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, ul. Bażyńskiego 4, pok. S 437

budynek Wydziału Nauk Społecznych UG

Rejestracja w systemie IRK: 4 września – 15 września 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 września 2017 r. od godz. 10.00, w pok. S 436, w tym samym budynku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kryteriów kwalifikacji i przebiegu studiów na stronie internetowej  IFSiD WNS UG:

http://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_trzeciego_stopnia/47036/socjologiczne_studia_doktoranckie


 

Studia Doktoranckie z Filozofii

4-letnie studia stacjonarne, bezpłatne

Program studiów obejmuje seminaria doktoranckie, wykłady monograficzne w obszarze filozofii oraz zajęcia przygotowujące do samodzielnego organizowania pracy naukowej i prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych, a także zajęcia  doskonalące umiejętności pisania i referowania w języku angielskim.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego punktowane są: publikacje naukowe i popularno-naukowe kandydata, referaty wygłoszone na konferencjach naukowych, inne formy działalności naukowo-badawczej oraz rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kandydat przedstawi tezy swojej pracy magisterskiej, wykaże się orientacją w filozofii oraz omówi projekt swoich przyszłych badań.  

WYMAGANIA WSTĘPNE

· Ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie (doktorant, który nie ukończył studiów filozoficznych I lub II stopnia zobowiązany jest do zaliczenia egzaminów z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej z poziomu studiów filozoficznych I stopnia;

· Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

WYMAGANE DOKUMENTY

1. 3-stronicowy projekt przyszłej rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres e-mail: ifis@ug.edu.pl);

2. Egzemplarz pracy magisterskiej, na podstawie której kandydat uzyskał tytuł magistra w wersji elektronicznej i opinia promotora;

3. Życiorys, z uwzględnieniem aktywności naukowej, kulturalnej i organizacyjnej (publikacje naukowe, wystawy, działalność popularyzatorska, edukacyjna);

4. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra;

5. Powiększone kopie obu stron dowodu osobistego, poświadczone za zgodność z oryginałem;

6. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm × 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy;

7. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy (dostępne pod adresem:   http://www.ug.edu.pl/pl/info_dla_dokt/?tpl=warunki_rekrutacji).    

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 1 czerwca - 15 września 2017 r.

Sekretariat Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, ul. Bażyńskiego 4, pok. S 437

budynek Wydziału Nauk Społecznych UG

Rejestracja w systemie IRK: 20 czerwca – 15 września 2017 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 18 września 2017 r. od godz. 10.00, w pok. S 523, w tym samym budynku.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi kryteriów kwalifikacji i przebiegu studiów na stronie internetowej IFSiD WNS UG: http://ug.du.pl/oferta_ksztalcenia/studia_trzeciego_stopnia/47146/studia_doktoranckie_z_filozofii                 

 

 

Kontakt  w sprawie studiów doktoranckich:

Bożena Lewaniak-Tobis

+48 58 523 45 15

pn-pt 10.00-15.00

e-mail: ifis@ug.edu.pl

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 czerwca 2017 roku, 11:03