INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE | Wydział Nauk Społecznych

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

KURS KOLONIJNY 2017
(Kurs na Wychowawcę Wypoczynku)
 
Jednostką prowadzącą kurs jest Instytut Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.
Absolwent Kursu na Wychowawcę Wypoczynku uzyskuje uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu oraz zaświadczenie o odbyciu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zaświadczenie potwierdza uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia oraz wymaganych punktów ECTS.
 
Czas trwania kursu:
36 godzin, realizowanych podczas zajęć stacjonarnych, zorganizowanych od poniedziałku do czwartku.
 
Koszt: 200 zł
 
Wpłaty należy dokonywać na konto: 59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 dopisek Kurs kolonijny S02517
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 01 maja 2017
 
Termin: 15.05 – 18.05. 2017
Godziny do ustalenia w zależności od zapotrzebowania grupy (dopołudniowe i/lub popołudniowe)
 
Wymagania wstępne:
Warunkiem przyjęcia na kurs jest pełnoletniość i posiadanie wykształcenia średniego.
 
Zasady rekrutacji:
Rekrutację ogłasza i prowadzi Instytut Pedagogiki.
Podania o przyjęcie na kurs prosimy przynosić osobiście do sekretariatu Instytutu Pedagogiki pokój A 418 w godzinach 10.00-14.00 od wtorku do piątku lub listownie na adres:
 
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytutu Pedagogiki
ul. Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Z dopiskiem „kurs na wychowawcę wypoczynku”
 
Do podania należy dołączyć kopię ostatniego dyplomu/ świadectwa maturalnego oraz dowód wpłaty za kurs, proszę podać dokładne dane kontaktowe.
 
 
Kadra dydaktyczna prowadzące zajęcia w ramach kursu:
Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Gdańskiego, oraz praktycy w zakresie dramy i teatru/aktorstwa
 
Nazwisko i imię
Kwalifikacje
Realizowany przedmiot
dr Adela Kożyczkowska
Pedagog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w metodyce pracy opiekuńczo-wychowawczej.
1) Potrzeby rozwojowe i psychospołeczne dzieci i młodzieży.
2) Planowanie pracy edukacyjnej
dr Iwona Lindyberg
Pedagog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w badaniu i projektowaniu warunków pracy wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością.
1) Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością
Mgr Damian Garlicki
Ratownik medyczny, magister. Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Czynny ratownik medyczny.
1) Profilaktyka zagrożeń zdrowia i życia w czasie wypoczynku. Pierwsza pomoc przedmedyczna
Dr Mariusz Brodnicki
Pedagog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w historii ogólnej i historii wychowania. Ma doświadczenia w zakresie wykorzystania historii, kultury lokalnej w realizacji programów edukacyjnych.  
1) Spotkania z kulturą, historią i tradycją. Wakacje w mieście.
 
prof. UG dr hab. Grażyna Penkowska
Pedagog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w badaniu edukacyjnych i społecznych aspektów funkcjonowania mediów elektronicznych
1) Media elektroniczne
dr Anna Nitecka-Walerych
Absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Instruktor piłki nożnej i piłki koszykowej,
posiadaczka specjalnej karty pływackiej - żółty czepek. Instruktorka  
Nordic Walking. Posiada patent żeglarza jachtowego.
Pedagog. Pracownik Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką kultury fizycznej i sporku w edukacji.
1) Zajęcia sportowe
2) Skauting, trekking, survival. Wakacje z naturą
 
Mgr Gracjana Chrostowska
Nauczyciel języka angielskiego. Kulturoznawca. Wykorzystuje metody innowacyjne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Studiów podyplomowych z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego i z zakresu arteterapii.
1) Zajęcia artystyczne
2) Zabawa jako potrzeba rozwojowa. Gry i zabawy dziecięce
 
 
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 4 kwietnia 2017 roku, 10:00