Stypendia Free-mover w ramach CEEPUS | Wydział Nauk Społecznych

Stypendia Free-mover w ramach CEEPUS

Polskie Biuro CEEPUS ogłasza nabór na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS. Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, poza mobilnościami w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS (www.ceepus.info)
 
Do aplikacji należy dołączyć:
  • zgodę z instytucji przyjmującej (na formularzu „Letter of Acceptance”)
  • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej (na formularzu „Letter of Recommendation”)
  • zaświadczenie z uczelni delegującej, potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”)
  • krótki opis – plan) pracy badawczej, która ma być zrealizowana podczas stypendium (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).
Minimalny okres pobytu:
  • studenci 3 miesiące;
  • studenci doktoranci i nauczyciele akademiccy 1 miesiąc.
 
Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego roku akademickiego studentom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.
 
Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu poprzez stronę internetową www.ceepus.info
 
Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium, w przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez odpowiednie krajowe Biuro CEEPUS nadające stypendium.
 
Wszelkie szczegółowe informacje oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Centralnego Biura CEEPUS (www.ceepus.info) oraz na stronie Polskiego Biura CEEPUS (www.nawa.gov.pl)
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 października 2018 roku, 10:27