Rekrutacja dodatkowa - Studia Doktoranckie z Filozofii | Wydział Nauk Społecznych

Rekrutacja dodatkowa - Studia Doktoranckie z Filozofii

Studia Doktoranckie z Filozofii 
na rok akademicki 2017/2018
Rejestracja w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów – „IRK - doktoranci”:
2 października – 9 października 2017
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
2 października – 10 października 2017
 
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, 
Sekretariat IFSiD, pokój S 437,     poniedziałek – piątek w godz. 10.00 – 15.00
 
Termin i miejsce rozmowy kwalifikacyjnej:
 
12 października 2017,  godz. 13.00
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
pokój S 523
 
 
 
WARUNKI REKRUTACJI
WYMAGANIA WSTĘPNE
 • ukończone studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie
 • preferowany kierunek: filozofia (ukończenie kierunku Filozofia nie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia na studia). Doktorant, który nie ukończył studiów filozoficznych I lub II stopnia zobowiązany jest w ciągu dwóch pierwszych lat studiów doktoranckich zaliczyć egzaminy z historii filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej z poziomu studiów I stopnia z filozofii u prowadzących, którzy w danym roku akademickim prowadzą powyższe przedmioty
znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kwestionariusz osobowy
 2. Życiorys, z uwzględnieniem aktywności naukowej, kulturalnej i organizacyjnej (publikacje naukowe, wystawy, działalność popularyzatorska, edukacyjna);
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo zaświadczenie o nadaniu tytułu magistra;
 4. Powiększone kopie obu stron dowodu osobistego, poświadczone za zgodność z oryginałem;
 5. 3 kolorowe fotografie o wymiarach 37 mm × 52 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy;
 6. 3-stronicowy projekt przyszłej rozprawy doktorskiej (w wersji papierowej albo elektronicznej: doc lub pdf, przesłanej na adres e-mail: ifis@ug.edu.pl); 
 7. Egzemplarz pracy magisterskiej, na podstawie której kandydat uzyskał tytuł magistra;
 
 
 
 
 
Załącznik Wielkość
 Druk podania na studia doktoranckie (załącznik 1) 320.36 KB
 Kwestionariusz osobowy dla kandydatów (załącznik 2) 321.41 KB
 
 
 
ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO – PUNKTACJA
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania: 45
Wynik studiów, wpisany na dyplomie ukończenia studiów (max. 15 pkt):
 1. bardzo dobry – 15 pkt;
 2. dobry plus – 13 pkt;
 3. dobry – 9 pkt;
 4. dostateczny plus – 5 pkt;
 5. dostateczny – 1 pkt.
Rozmowa kwalifikacyjna, obejmująca ocenę projektu rozprawy doktorskiej (max. 30 pkt).
Ocenie podlegają następujące elementy:
 
 1. orientacja kandydata w zakresie dyscypliny filozoficznej, której dotyczy projekt rozprawy; znajomość aktualnej literatury przedmiotu.
 2. Znajomość aktualnej literatury przedmiotu
 
Dodatkowe informacje:
 
Bożena Lewaniak-Tobis
Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. S 332
58 523 45 15
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 2 października 2017 roku, 14:40