fbpx Otwieranie przewodów doktorskich | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Otwieranie przewodów doktorskich

Otwieranie przewodów doktorskich

Przebieg przewodu doktorskiego
w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Naukowa Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii i socjologii

Podstawy prawne:

Ustawa z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym z późniejszymi zmianami

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U poz. 261)

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Instytutowi Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia z dnia 24.11.2014r.

Decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu Instytutowi Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia z dnia 15.12.2014r.

Uchwała Rady Naukowej IFSiD z dn. 14 grudnia 2017r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przewodu doktorskiego w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (aktualizowane na bieżąco zgodnie z obowiązującymi ustawami RP, rozporządzeniami MNiSW, a także postanowieniami Senatu i Rektora UG)

Uwaga: Jeśli w trakcie przewodu zmieniają się przepisy dotyczące przewodów doktorskich, to przewody otwarte są prowadzone zgodnie z przepisami, na podstawie których zostały wszczęte.

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym, art. 13 (fragmenty)

·         Rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać, że kandydat posiada ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej, oraz nabył umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.

·         Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych.

·         Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy.

·         Rozprawa może być przygotowana w języku obcym.

Wszczęcie przewodu doktorskiego

1.      Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w składa w Sekretariacie IFSiD, pok.S437 (Wydział Nauk Społecznych, Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk ) wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Przewodniczącego Rady Naukowej IFSiD.

Kandydat do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego załącza:

·           poświadczoną kopię dyplomu magistra,

·           propozycję tematu i rozwiniętą koncepcję rozprawy doktorskiej, ze wskazaniem filozofii lub socjologii jako dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski (dokument w wersji papierowej i elektronicznej, przesłany na adres sekretariatu IFSiD);

·           Propozycję osoby promotora i ewentualnie drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego wraz z uzasadnieniem;

·           Wykaz publikacji naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;

·           Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej.

·           oświadczenie o zobowiązaniu się do sfinansowania kosztów związanych z przewodem doktorskim, bądź jednostkę zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego w przypadku osoby niebędącej pracownikiem lub doktorantem IFSiD WNS Uniwersytetu Gdańskiego.

·           kandydat może dołączyć także:

 a) kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, zwalniającego z egzaminu doktorskiego z języka obcego ( Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora).

 b) wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

·           Kwestionariusz osobowy

·           CV

Uwagi:

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

W przypadku kandydata, który nie jest pracownikiem /doktorantem Instytutu, należy określić warunki pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego np. w formie umowy dwustronnej. Na mocy ustawy przewód może zostać opłacony przez kandydata do stopnia naukowego, inną osobę prywatną lub też przez firmę zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego;

1.      Rada Naukowa IFSiD powołuje Komisję doktorską i jej przewodniczącego.

2.      Komisja doktorska wyznacza termin spotkania z kandydatem i jego opiekunem naukowym. Na spotkaniu kandydat przedstawia koncepcję i propozycję tematu rozprawy doktorskiej. Zadaniem komisji jest sprawdzenie, czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Naukową IFSiD uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o wysokim zaawansowaniu prac, które pozwalają na wszczęcie przewodu doktorskiego. Jeśli wg Komisji konspekt i/lub temat wymagają uzupełnienia lub poprawienia, konspekt zostaje zwrócony Kandydatowi z odpowiednimi uwagami i po poprawieniu, w określonym przez Komisję terminie, może być ponownie złożony w sekretariacie IFSiD.

3.      Rada Naukowa na wniosek Komisji doktorskiej podejmuje uchwałę o:

- wszczęciu przewodu doktorskiego,

- przyjęciu tematu rozprawy

- powołaniu promotora, drugiego promotora w przypadku rozprawy interdyscyplinarnej i promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie.

Uwaga: Zmiana tematu rozprawy może nastąpić na wniosek doktoranta w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu.

Rozprawa doktorska

4.      Złożenie rozprawy doktorskiej

Kandydat składa w sekretariacie IFSiD:

·         rozprawę doktorską w pięciu egzemplarzach w formie papierowej oraz w formie elektronicznej [na płycie CD, zapisanej w formacie Microsoft Word (.Doc) i Adobe Acrobat (.PDF)].

·         Streszczenie rozprawy doktorskiej;         w formie papierowej w języku polskim i angielskim, w formie elektronicznej [na płycie CD zapisanej w formacie Microsoft Word (.Doc) i Adobe Acrobat (.PDF)].

·         Opinię promotora, zawierającą charakterystykę i ocenę pracy doktorskiej.

·         Pisemną zgodę kandydata na udostępnienie rozprawy poświadczoną jego podpisem (1 egzemplarz pracy doktorskiej z dołączoną zgodą zostaje udostępniony do wglądu w czytelni Biblioteki IFSiD UG).

·         Oświadczenie o zgodności formy elektronicznej pracy doktorskiej z wersją papierową

5.      W przypadku, gdy rozprawę stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada promotorowi oświadczenia wszystkich współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

6.      Promotor składa do Rady Naukowej wniosek o powołanie recenzentów.

Wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji egzaminacyjnych

7.       Rada Naukowa IFSiD wyznacza co najmniej dwóch recenzentów w głosowaniu tajnym. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w ośrodku, którego pracownikiem jest kandydat ani członkami Rady Naukowej IFSiD. Recenzentami nie mogą być osoby, co do których zachodzą wątpliwości co do ich bezstronności.

8.      Recenzenci przygotowują w ciągu 2 miesięcy recenzje, które zawierają szczegółowo uzasadnioną ocenę spełniania przez rozprawę doktorską warunków określonych w Ustawie i przesyłają je do sekretariatu IFSiD (w uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony o 1 miesiąc). Recenzja może zawierać wnioski dotyczące uzupełnienia lub poprawy rozprawy. Uzupełnioną lub poprawioną rozprawę kieruje się do ponownej oceny przez tych samych recenzentów, którzy w ciągu miesiąca wyrażają opinię na temat spełniania przez nią warunków ustawowych. W sytuacji, kiedy otrzymane recenzje nie pozwalają komisji na jednoznaczną ocenę rozprawy, przewodniczący komisji może odesłać recenzje do poprawy, a Rada Naukowa na wniosek komisji może powołać dodatkowego recenzenta.

9.      Rada Naukowa IFSiD wyznacza skład komisji ds. egzaminów doktorskich z:

·         dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej w tym promotora, drugiego promotora lub kopromotora,

·         dyscypliny dodatkowej - w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa, albo stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej,

·         języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w szkole wyższej, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

(Komisję wyznacza się w przypadku gdy osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nie posiada certyfikatu potwierdzającego znajomość języka wg załącznika)

Udostępnienie rozprawy do wglądu oraz publikacja streszczeń i recenzji

10.  Sekretariat IFSiD niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich recenzji przesyła w formie elektronicznej streszczenie i recenzje rozprawy do Centralnej Komisji ds. Nadawania Stopni i Tytułów Naukowych.

11.  Rozprawa doktorska zostaje udostępniona do wglądu w bibliotece UG, a recenzje i streszczenia rozprawy zamieszczone na stronie internetowej IFSiD

Egzaminy doktorskie

12.  Kandydat zdaje egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, dodatkowej i języka obcego w terminach ustalonych przez przewodniczącego Rady Naukowej w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnych. Kandydat otrzymuje od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wykaz zagadnień egzaminacyjnych, uzgodniony z członkami komisji. Wymóg ten nie dotyczy egzaminu z języka obcego. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich Rada Naukowa może na wniosek kandydata wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu i nie więcej niż raz.

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi zgodnie ze skalą obowiązującą na studiach doktoranckich. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię.

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony

13.  Po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora i recenzjami oraz po zdaniu przez kandydata wszystkich egzaminów komisja podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy doktorskiej i dopuszczeniu jej do publicznej obrony oraz wyznacza termin obrony. Komisja może też sformułować wniosek o nieprzyjęciu rozprawy doktorskiej. Przedstawia wówczas sprawę wraz z pisemnym uzasadnieniem Radzie Naukowej, która podejmuje uchwałę w tej sprawie.

14.  Informacja o terminie i miejscu obrony zostaje udostępniona innym jednostkom organizacyjnym uprawnionym do nadawania stopnia doktora w zakresie filozofii lub socjologii (odpowiednio) i umieszczona na stronie IFSiD najpóźniej 10 dni przed przeprowadzeniem obrony. Ogłoszenie zawiera też informację o miejscu złożenia rozprawy doktorskiej, a także dostępności recenzji i streszczenia rozprawy na stronie IFSiD.

Obrona rozprawy doktorskiej

15.  Publiczna obrona pracy doktorskiej odbywająca się na otwartym posiedzeniu Komisji doktorskiej, z udziałem przynajmniej jednego recenzenta i promotora, składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej. Obronę prowadzi przewodniczący Komisji doktorskiej.

a.      Część jawna obejmuje:

                                                              I.      Przedstawienie przez przewodniczącego Komisji doktorskiej przebiegu dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego oraz poinformowanie o spełnianiu przez kandydata warunków wymaganych przepisami o przewodach doktorskich

                                                            II.      Przedstawienie sylwetki naukowej kandydata przez promotora

                                                          III.      Przedstawienie autoreferatu przez kandydata, w którym referuje on główne tezy dysertacji. Podstawą wygłoszonego autoreferatu jest tekst przygotowany na piśmie, który dołącza się do akt przewodu.

                                                          IV.      Przedstawienie recenzji przez recenzentów. W przypadku nieobecności jednego recenzenta przewodniczący Komisji doktorskiej zarządza odczytanie jego recenzji.

                                                            V.      Ustosunkowanie się kandydata do recenzji. Odpowiedź na recenzje powinna zostać przygotowana na piśmie i dołączona do akt przewodu.

                                                          VI.      Otwarcie dyskusji przez przewodniczącego Komisji, podczas której osoby obecne na sali zadają kandydatowi pytania i wygłaszają komentarze dotyczące rozprawy doktorskiej.

                                                        VII.      Udzielenie odpowiedzi przez kandydata na zadane pytania i wygłoszone uwagi i zamknięcie dyskusji przez przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji może zaprosić na część niejawną również osoby, które zadawały pytania w trakcie publicznej dyskusji nad rozprawą; nie mogą one jednak brać udziału w głosowaniach.

 

b.      Część niejawna obejmuje

                                                              I.      Dyskusję, w czasie której członkowie Komisji doktorskiej wraz z recenzentami i promotorem wyrażają opinie na temat odpowiedzi kandydata na swoje uwagi i pytania

                                                            II.      Głosowania tajne nad uchwałą Komisji doktorskiej w sprawie przyjęcia obrony oraz projektem uchwały dla Rady Naukowej IFSiD w sprawie nadania lub odmowie nadania kandydatowi stopnia doktora

 

c.       Powrót części jawnej, na której następuje ogłoszenie wyników głosowania Komisji.

Rozprawa doktorska może być wyróżniona na wniosek jednego z recenzentów. Wniosek o wyróżnienie może być zgłoszony ustnie po przegłosowaniu wniosku Komisji doktorskiej do Rady Naukowej IFSiD w sprawie nadania stopnia doktora i powinien uzyskać akceptację drugiego recenzenta. Rozstrzygnięcie o nadaniu wyróżnienia rozprawie zapada w głosowaniu tajnym i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej dwóch trzecich liczby osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali.

Decyzja Rady Naukowej IFSiD o nadaniu stopnia naukowego doktora jest przekazywana promowanemu doktorowi osobiście lub listownie.

 Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu w języku polskim.

Uwaga: Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Nadanie stopnia doktora i dyplom doktorski

16.  Rada Naukowa IFSiD podejmuje uchwałę w sprawie nadania kandydatowi stopnia doktora (odpowiednio) nauk humanistycznych w zakresie filozofii lub nauk społecznych w zakresie socjologii. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia. Na posiedzenie Rady zapraszani są z prawem udziału w głosowaniach promotor i recenzenci rozprawy. Jeśli Komisja przygotowała wniosek o odmowie nadania kandydatowi stopnia doktora Rada Naukowa głosuje kolejno wniosek o nieprzyjęciu obrony, a następnie (jeśli ten wniosek zostanie odrzucony bezwzględną większością głosów) głosuje wniosek w sprawie nadania stopnia doktora. Zarówno przyjęcie, jak i nieprzyjęcie wniosku zamyka przewód doktorski.

17.  Osoba, której nadano stopień naukowy doktora, wypełnia plik SYNABA i przesyła go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Biura Rozwoju Kadr i Badań Naukowych UG.

Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim, a na jej pisemny wniosek także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski. Wniosek należy złożyć w sekretariacie IFSiD w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały o nadaniu stopnia do Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, za pośrednictwem Dyrektora IFSiD, z podaniem tytułu pracy doktorskiej w języku angielskim zgodnie z podanym w SYNABIE.

 

Wpłaty za dyplom należy dokonać w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego, bądź na numer konta: 59 1240 1271 1111 0010 4368 241580-309, Gdańsk, Bank PeKaO IV O/Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk.

W tytule przelewu należy wpisać następującą informację:

Wydział Nauk Społecznych, opłata za dyplom doktorski dla ………………………..

(imię i nazwisko).

Dowód opłaty należy przekazać do Sekcji ds. Rozwoju Kadr i Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pok. R401 , tel. 058-523-24-48 (budynek Rektoratu UG, ul. Bażyńskiego 8)

Za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości – 66 zł.

Za wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim lub języku łacińskim pobiera się opłatę w wysokości – 50 zł.

Za wydanie duplikatu dyplomu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału dyplomu.

 

Na Uniwersytecie Gdańskim dyplomy doktorskie są uroczyście wręczane na inauguracji roku akademickiego, o dokładnym terminie uroczystości doktorzy zostaną poinformowani przez sekretariat IFSiD.

Zamknięcie przewodu doktorskiego

18.   Jeśli od daty rozpoczęcia przewodu minęły cztery lata i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora, Rada Naukowa IFSiD zwraca się do Kandydata z prośbą o potwierdzenie na piśmie chęci kontynuowania przewodu. W przypadku jego braku, Rada podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu.

Wszczęty przewód doktorski zostaje zamknięty w przypadku, gdy Kandydat w wyznaczonym terminie:

• nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo ich nie zda.

• nie przedstawi rozprawy doktorskiej

• złoży wniosek o zamknięcie przewodu doktorskiego

• Rada Naukowa IFSiD nie przyjmie rozprawy doktorskiej i nie dopuści do publicznej obrony.

 

Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem Kandydatowi stopnia naukowego doktora, gdy kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.

 

Nieprzyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

 

W przypadku odmowy nadania stopnia naukowego doktora Kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę. Następnie, przewodniczący Komisji doktorskiej dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora.

ZałącznikWielkość
PDF icon Wersja do druku537.46 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 21 lutego 2018 roku, 14:30