Otwieranie przewodów doktorskich | Wydział Nauk Społecznych

Otwieranie przewodów doktorskich

WARUNKI WSZCZĘCIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO oraz PRZEBIEG PRZEWODU DOKTORSKIEGO W INSTYTUCIE FILOZOFII, SOCJOLOGII I DZIENNKARSTWA

Rada Naukowa Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie:

                                                                                -    filozofii

                                                                                   -    socjologii

 

 

Osoba starająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego powinna:

1.    Zgłosić się do Sekretariatu pok. S 437 (Wydział Nauk Społecznych, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk) celem złożenia kompletu dokumentów (wykaz poniżej).

2.    Dokumenty winny być złożone najpóźniej dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Naukowej Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, na której zostanie powołana Komisja ds. przewodu doktorskiego (zwana dalej Komisją lub Komisją doktorską) i jej Przewodniczący.

3.    Komisja wyznacza termin spotkania Komisji (z udziałem Kandydata). Na spotkaniu:

- opiekun naukowy przedstawia sylwetkę naukową Kandydata oraz swoją opinię

- Kandydat przedstawia koncepcję  (temat, konspekt) rozprawy doktorskiej

- Komisja przeprowadza z Kandydatem rozmowę dotyczącą tematyki jego badań.

- Komisja sprawdza czy proponowana tematyka rozprawy mieści się w ramach posiadanych przez Radę Naukową IFSiD uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora oraz czy przedłożony konspekt rozprawy doktorskiej reprezentuje odpowiedni poziom naukowy oraz świadczy o wysokim zaawansowaniu prac, które pozwala na wszczęcie przewodu doktorskiego.

4.    Jeśli wg Komisji konspekt i/lub temat wymagają uzupełnienia lub poprawienia, konspekt zostaje zwrócony Kandydatowi z odpowiednimi uwagami i po poprawieniu, w określonym przez Komisję terminie, złożony w sekretariacie IFSiD.

5.    Na kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej IFSiD Przewodniczący Komisji doktorskiej zapoznaje Radę (pismo skierowane do Rady) z opinią Komisji o poziomie naukowym Kandydata oraz o przedłożonym projekcie rozprawy doktorskiej, podając wszystkie istotne szczegóły, wraz z dokładnym brzmieniem przyjętego tematu. Konieczne jest, aby w posiedzeniu Rady uczestniczył również opiekun naukowy Kandydata.

6.    Rada Naukowa IFSiD podejmuje w głosowaniu tajnym uchwały:

- Uchwała o wszczęciem przewodu doktorskiego i przyjęciu tematu pracy,

- Uchwała w sprawie wyznaczenia promotora, a także promotora pomocniczego, w przypadku jego udziału w przewodzie.

 

Wykaz dokumentów ( wg: Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r. <dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.>):

1.    Wniosek (podanie o wszczęcie przewodu doktorskiego) do Rady Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (WNS UG)  z podaniem tematu pracy i propozycją promotora (pobierz: załącznik1.podanie);

2.    Życiorys;

3.    Kwestionariusz osobowy (pobierz: załącznik2kwestionariusz);

4.    Oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny).W szczególnych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, stopień doktora można nadać osobie, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny i uzyskała "Diamentowy Grant" w ramach programu ustanowionego przez ministra właściwego do spraw nauki oraz spełniła warunki określone w art. 12 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 oraz art. 13.;

5.    Spis publikacji  (art. 11, ust. 2: Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, lub recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej) (pobierz: załącznik3spis );  

6.    Konspekt pracy doktorskiej ( zaakceptowany przez opiekuna naukowego - podpis) w jednym egzemplarzu (na papierze) + w wersji elektronicznej wysłany na adres: ifis@univ.gda.pl

7.    Opinię osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (opiekuna naukowego) o działalności naukowej kandydata z deklaracją gotowości podjęcia się obowiązków promotora

8.    W przypadku gdy proponowany jest promotor pomocniczy należy dołączyć uzasadnienie jego powołania

9.    Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (w przypadku nie ubiegania się w przeszłości o wszczęcie przewodu doktorskiego, stosowne oświadczenie) (pobierz: załącznik4informacja);

10.  W przypadku kandydata, który nie jest pracownikiem /doktorantem Instytutu, należy określić warunki pokrycia kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego np. w formie umowy dwustronnej. (Na mocy ustawy przewód może zostać opłacony przez kandydata do stopnia naukowego, inną osobę prywatną lub też przez firmę zatrudniającą kandydata do stopnia naukowego (pobierz: załącznik5koszty)

11.  Kandydat może wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawić: certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora;

12.  Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski;

Na każdym załączonym dokumencie doktorant składa swój podpis.

Zmiana tematu rozprawy może nastąpić na wniosek doktoranta w tym samym trybie, jak wszczęcie przewodu.

 

PRZEBIEG PRZEWODU DOKTORSKIEGO (informacje ogólne)

•       Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego wraz z kompletem dokumentów (j.w.)  \

•       Wyznaczenie Komisji doktorskiej

•       Wszczęcie przewodu doktorskiego i powołanie promotora (j.w.)

•       Egzaminy doktorskie (z dyscypliny dodatkowej, nowożytnego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej). Egzaminy doktorskie należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem obrony. Protokoły z egzaminów – wypełnione i podpisane przez członków Komisji egzaminacyjnych – należy dostarczyć do Instytutu w celu dołączenia do dokumentacji przewodu doktorskiego (wzór protokołu).

•       Złożenie pracy doktorskiej przez Kandydata oraz złożenie przez promotora wniosku do Rady Naukowej o powołanie recenzentów pracy doktorskiej (wzór wniosku dla promotora).
Kandydat składa 5 egzemplarzy pracy doktorskiej (dla:  promotor, recenzenci, Biblioteka UG, Rada Naukowa), streszczenie pracy doktorskiej, w wersji papierowej i elektronicznej, w języku polskim i angielskim.

•       Wybór recenzentów przez Radę Naukową.

•       Oczekiwanie na recenzje (2 m-ce - w  uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać wydłużony o 1 m-c).

•       Wyznaczenie terminu obrony.

•       Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

•       Wypełnienie przez osobę, której nadano stopień naukowy doktora, pliku SYNABA i przesłanie go do Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) oraz do Biura Rozwoju Kadr i Badań Naukowych UG. Szczegóły na stronie: http://www.ug.edu.pl/pl/dz_nauk/finansowanie/?tpl=synaba

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU PRZEWODU DOKTORSKIEGO

I. Złożenie rozprawy doktorskiej.

1. Rozprawa doktorska powinna być złożona w sekretariacie w pięciu egzemplarzach (praca wraz ze streszczeniem w języku angielskim zgrana na płycie CD).

Praca doktorska musi być opatrzona streszczeniem w wersji angielskiej (wyczerpujące streszczenie w formie autoreferatu, na końcu pracy doktorskiej). Dodatkowo należy złożyć streszczenie pracy w języku polskim wraz z opinią promotora, zawierajacą charakterystykę i ocenę pracy doktorskiej, tydzień przed planowaną Radą Naukową IFSiD, na której będzie głosowany wniosek o  wyznaczenie recenzentów.
Egzemplarz do Biblioteki UG - z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy doktorskiej osobom trzecim.

Rozprawa doktorska przygotowana w innym języku powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim oraz w języku polskim.

II. Wyznaczenie recenzentów.

1. Rada Naukowa IFSiD wyznacza (w oddzielnych głosowaniach tajnych) dwóch recenzentów przedłożonej rozprawy doktorskiej. Recenzentem może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

III. Egzaminy doktorskie.

1. W skład Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów wchodzą jedynie osoby z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wymóg ten nie dotyczy egzaminatorów z języka obcego nowożytnego.

2. Egzaminy doktorskie są przeprowadzane w następujących zakresach:

A. Dyscyplina podstawowa, odpowiadająca tematowi rozprawy doktorskiej.
(W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą co najmniej cztery osoby posiadające tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor lub promotorzy; ponadto do komisji mogą dołączyć recenzenci rozprawy doktorskiej);

B. Dyscyplina dodatkowa wybrana przez Kandydata;
(W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny naukowej odpowiadającej temu egzaminowi);

C. Język obcy nowożytny wybrany przez Kandydata.
(W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej).

3. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji. W protokole umieszcza się zadane pytania oraz ocenę odpowiedzi. Członek komisji, który nie zgadza się z oceną większości, ma prawo zgłosić do protokołu odrębną opinię. W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów doktorskich, kandydat może złożyć wniosek do Rady Naukowej IFSiD o jego powtórzenie. Powtórny egzamin może odbyć się nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od pierwszego egzaminu i nie więcej niż jeden raz.

 

IV. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do obrony.

1. Rada Naukowa IFSiD, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę (w głosowaniu tajnym) w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony. Na wniosek recenzenta (lub recenzentów) Rada Naukowa IFSiD może uzależnić przyjęcie rozprawy od jej uprzedniego uzupełnienia lub poprawienia. Wówczas skorygowana rozprawa jest ponownie wysyłana do tych samych recenzentów, z prośbą o dodatkową ocenę. Następnie Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rozprawy. Przewodniczący zawiadamia kandydata i promotora o negatywnej decyzji Rady Naukowej IFSiD, podając przyczyny na piśmie.

2. Streszczenie rozprawy doktorskiej zamieszcza się na stronie internetowej IFSiD w dniu podjęcia przez Radę Naukową uchwały o przyjęciu rozprawy doktorskiej, natomiast recenzje – w dniu ich przekazania przez recenzentów. Streszczenie oraz recenzje pozostają na stronie co najmniej do dnia nadania stopnia doktora.

3. Rada Naukowa IFSiD podejmuje uchwałę o przyjęciu pracy doktorskiej i wyznacza termin obrony.

4. Egzemplarz dopuszczonej do obrony pracy doktorskiej zostaje udostępniony  do wglądu w Bibliotece Głownej UG, natomiast recenzje dysertacji znajdują się w sekretariacie IFSiD i  są udostępniane członkom Rady Naukowej IFSiD.

 

V. Bezpośrednie przygotowania do obrony.

1. Informację na temat terminu obrony przekazuje się jednostkom organizacyjnym w kraju, uprawnionym do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie odpowiednio: filozofia, socjologia. Najpóźniej dziesięć dni przed terminem obrony wywiesza się stosowne ogłoszenie na stronie internetowej IFSiD, informując również o miejscu przechowywania egzemplarza do wglądu. Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej IFSiD.

2. Kandydat jest zobowiązany do sporządzenia autoreferatu zawierającego streszczenie rozprawy oraz pisemnych odpowiedzi na recenzje i dostarczenia ich do sekretariatu IFSiD.

VI. Obrona rozprawy doktorskiej.

1. Obrona składa się z części jawnej i niejawnej.

W części jawnej przebiega według następującego planu:
• Przewodniczący Komisji doktorskiej dokonuje otwarcia posiedzenia, przedstawia przebieg dotychczasowych etapów przewodu doktorskiego i informuje, że Kandydat:
-  spełnia warunki wymagane przepisami o przewodach doktorskich,
-  zdał pomyślnie egzaminy doktorskie,
-  przedłożył rozprawę doktorską, która uzyskała pozytywne oceny recenzentów i opinię promotora oraz została przyjęta i dopuszczona do obrony uchwałą Rady Naukowej IFSiD.
• Promotor przewodu doktorskiego prezentuje sylwetkę kandydata, przebieg jego pracy oraz dorobek naukowy.
• Kandydat referuje główne tezy dysertacji.
• Recenzenci rozprawy doktorskiej przedstawiają swe opinie. Obecność recenzentów w czasie obrony jest obowiązkowa. W sytuacjach wyjątkowych może być nieobecny tylko jeden recenzent. Wówczas Przewodniczący Komisji doktorskiej odczytuje tekst jego recenzji lub prosi o to jednego z członków Komisji.
• Kandydat odpowiada na uwagi zawarte w recenzjach.
• Przewodniczący otwiera publiczną dyskusję, w której mogą zabrać głos wszyscy obecni na sali.
• Kandydat udziela odpowiedzi na zadane pytania.
Po części jawnej członkowie Komisji biorą udział w części niejawnej. W części niejawnej recenzenci, promotor oraz członkowie Komisji doktorskiej, którzy zadawali kandydatowi pytania, powinni wyrazić swą opinię na temat przebiegu obrony. Przewodniczący Komisji może zaprosić na część niejawną również osoby, które zadawały pytania w trakcie publicznej dyskusji nad rozprawą; nie mogą one jednak brać udziału w głosowaniach. Po dyskusji Przewodniczący Komisji ds. przewodu doktorskiego poddaje pod głosowanie uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej i nadaniu stopnia doktora:
nauk humanistycznych w dyscyplinie: filozofii
nauk społecznych w dyscyplinie: socjologii.

2. Na posiedzeniu Rady Naukowej IFSiD jej członkowie podejmują uchwałę o nadaniu kandydatowi stopnia doktora nauk humanistycznych/ społecznych.

3. Do głosowania są uprawnieni członkowie Rady Naukowej IFSiD, którzy posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, oraz recenzenci rozprawy i promotor. Uchwała o nadaniu stopnia doktora staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

4. Rozprawa doktorska może być wyróżniona na wniosek jednego z recenzentów. Wniosek może być zgłoszony ustnie po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia doktora i powinien uzyskać akceptację pozostałych recenzentów. Rozstrzygnięcie zapada w głosowaniu tajnym i jest pozytywne, jeśli wniosek uzyska poparcie co najmniej dwóch trzecich liczby osób uprawnionych do głosowania i obecnych na sali.

5. Decyzja Rady Naukowej IFSiD o nadaniu stopnia naukowego doktora jest przekazywana promowanemu doktorowi osobiście lub listownie.

6. Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał dyplomu i jeden odpis dyplomu w języku polskim.

 

VII. Zamknięcie przewodu doktorskiego.

1. Jeśli od daty rozpoczęcia przewodu minęły cztery lata i nie zakończył się on uzyskaniem przez kandydata stopnia doktora, Rada Naukowa IFSiD zwraca się do Kandydata z prośbą o potwierdzenie na piśmie chęci kontynuowania przewodu. W przypadku jej braku, Rada podejmuje uchwałę o zamknięciu przewodu.

2. Wszczęty przewód doktorski zostaje zamknięty w przypadku gdy Kandydat w wyznaczonym terminie:
• Nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo ich nie zda.
• Nie przedstawi rozprawy doktorskiej.
• Rada Naukowa IFSiD nie przyjmie rozprawy doktorskiej i nie dopuści do publicznej obrony.
• Na wniosek doktoranta o zamknięcie przewodu doktorskiego.

3. Wszczęty przewód doktorski nie kończy się nadaniem Kandydatowi stopnia naukowego doktora, gdy kandydat nie obroni rozprawy doktorskiej.

4. Nie przyjęta rozprawa doktorska nie może być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w innych jednostkach organizacyjnych.

5. W przypadku odmowy nadania stopnia naukowego doktora Kandydat zostaje o tym powiadomiony niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Radę. Następnie, przewodniczący Rady Naukowej IFSiD dostarcza kandydatowi na piśmie zastrzeżenia Rady, które wpłynęły na odmowę przyznania stopnia doktora.

6. Kandydat może odwołać się do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia mu rozstrzygnięcia. Centralna Komisja rozpatruje wniosek w terminie czterech miesięcy od dnia jego doręczenia.

 

 

Przydatne akty prawne:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 13 stycznia 2017 roku, 14:26