fbpx Prof. Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii UG kierownikiem Projektu ProUG | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Prof. Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii UG kierownikiem Projektu ProUG

Prof. Małgorzata Lipowska z Instytutu Psychologii UG kierownikiem Projektu ProUG

fot. A. Smykowski

Prof. Małgorzata Lipowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego została kierownikiem PROgramu Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG), który ma na celu  m.in. podniesienie jakości i efektywności kształcenia oraz kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy.

„PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)” realizowany jest na UG od października 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w kwocie ogółem na poziomie 18 626 672,02 zł.

- Chcemy kontynuować dotychczasowy kierunek prac, a jednocześnie poszukiwać rozwiązań pozwalających przystosować się do nowej rzeczywistości w obszarze form i trybu kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim – mówi prof. Małgorzata Lipowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. - Najważniejszym wyzwaniem na najbliższy czas będzie opracowanie elastycznego sposobu realizacji zadań związanych z umiędzynarodowieniem kształcenia, zarówno studentów jak i kadr. Postaramy się stworzyć hybrydowy model współpracy międzynarodowej, wykorzystując narzędzia wdrożone przez uniwersytet w czasie pandemii.

Celem projektu jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej Uniwersytetu Gdańskiego poprzez podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich, wsparcie Biura Karier, usprawnienie procesów informatycznego zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

Od 25 stycznia 2018 r. do 21 stycznia 2021. kierownikiem projektu była prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W tym czasie udało się zrealizować w 100 proc. większość podstawowych wskaźników projektu. Zostało uruchomionych pięć nowych kierunków studiów: Criminology and criminal justice, Health Care Technology (Telemedycyna), Produkcja form audiowizualnych, Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, Zarządzanie instytucjami służby zdrowia. Opracowano tzw. programy wspólne przedmiotów, zmodyfikowano 19 programów kształcenia, objęto szkoleniami pracowników Biura Karier, pracowników kadry zarządczej, administracyjnej i dydaktycznej.

W ramach modyfikacji kierunków studiów powstały monografie i skrypty. W wykłady włączeni zostali wykładowcy z zagranicy oraz  praktycy z otoczenia społeczno-gospodarczego. Odbyły się również staże zagraniczne pracowników, a także pierwsze staże studentów kierunków Produkcja form audiowizualnych i Ubezpieczenia. Ponadto zorganizowana została wizyta studyjna w World Trade Organization, która zakończyła się sukcesem.  W trakcie odbiorów są systemy informatyczne. W trakcie rozstrzygnięcia jest też przetarg na wdrożenie systemu klasy ERP.  

- Bardzo dziękuję prof. Małgorzacie Wiśniewskiej za zaangażowanie. Podjęte dotychczas działania pozwoliły na przedłużenie realizacji projektu o kolejny rok – mówi prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Projekt  ProUG realizowany jest na UG od 01.10.2018 do 30.09.2023 r.

loga UE

Autorka tekstu: Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG

Oryginalny materiał (link)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Treść wprowadzona przez: Karolina Żuk-Wieczorkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 stycznia 2021 roku, 15:36