fbpx Zaproszenie dla studentów i doktorantów do udziału w projektach NCN | Wydział Nauk Społecznych

Jesteś tutaj

Zaproszenie dla studentów i doktorantów do udziału w projektach NCN

Zaproszenie dla studentów i doktorantów do udziału w projektach NCN

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej - eksploracja danych z debat parlamentarnych” (OPUS 17 nr 2019/33 /B/HS5/02648, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Celem projektu badawczego jest analiza procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) odzwierciedlonego w debatach i głosowaniach parlamentarnych. Cel zostanie zrealizowany za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie. Analiza obejmie w szczególności tematy:

 • w jaki sposób i przez które partie polityczne nowe kwestie polityczne zostały wprowadzone do dyskursu publicznego;
 • jak zmieniła się treść poszczególnych zagadnień, ich kontekst i istotność w debatach parlamentarnych;
 • jaki jest zależność między poziomem spójności przemówień parlamentarnych w kluczowych kwestiach politycznych a zdolnością partii do wpływania na zachowania innych partii politycznych;
 • jakie są relacje między spójnością partii w debatach i głosowaniach parlamentarnych a wewnątrzpartyjnymi podziałami;

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kwiatkowska

Asystent naukowy / Stypendysta NCN
Miejsce pracy: Warszawa

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 (możliwa częściowa praca zdalna)

Zadania:

 • Zarządzanie i aktualizacja bazy danych przemówień i głosowań parlamentarnych;
 • Analiza i wizualizacja danych jakościowych i ilościowych zebranych w projekcie; 
 • Testowanie i ulepszanie metod analizy danych parlamentarnych;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych i upowszechnianie projektu na konferencjach, seminariach i w mediach;

Wymagania formalne:

 • Status studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej w zakresie informatyki, ilościowych nauk społecznych lub politycznych, ilościowej lingwistyki lub dyscypliny pokrewnej w uczelni na terytorium Polski

lub

deklaracja rozpoczęcia studiów magisterskich lub w szkole doktorskiej w zakresie informatyki, ilościowych nauk społecznych lub politycznych, ilościowej lingwistyki lub dyscypliny pokrewnej w uczelni na terytorium Polski od marca 2021 r.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych dostępne pod linkiem 

Wymagane umiejętności i kompetencje:

 • Umiejętność analizy danych, w tym znajomość współczesnych metod analizy danych tekstowych i liczbowych,
 • Doświadczenie w pracy z R (najlepiej z danymi parlamentarnymi lub podobnymi danymi tekstowymi),
 • Znajomość języka SQL;
 • Chęć i umiejętność samodzielnego uczenia się nowych metod analizy danych;
 • Znajomość (lub deklaracja nauczenia się) podstaw Clojure;
 • Biegła znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Znajomość jednego z języków projektu: polskiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego (zalecana), litewskiego;
 • Doświadczenie w badaniach społecznych i / lub politycznych,
 • Znajomość HTML / CSS;
 • Doświadczenie w przetwarzaniu języka naturalnego;
 • Doświadczenie w web scraping;
 • Znajomość XML i technologii pokrewnych (XPath, XSLT).

Oferujemy:

 • Umowa stypendialną na okres 30 miesięcy, od 1.03.2021r
 • Wynagrodzenie brutto (brutto) do 4400 zł miesięcznie (w zależności od statusu formalnego wnioskodawcy);
 • Udział w pracach zespołu badawczego;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i specjalistycznych szkoleń;
 • Współautorstwo publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku w gronie uznanych naukowców

Wymagane dokumenty:

Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty:

1) CV naukowe zawierające:

 • opis kompetencji dostosowanych do wymagań i zadań
 • opis zainteresowań badawczych, doświadczenia badawczego i osiągnięć badawczych
 • listę publikacji (w aplikacji można zamieścić link lub załączyć próbkę prac niepublikowanych) oraz prezentacji konferencyjnych
 • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

2) jeśli kandydat nie ma zapewnionego statusu studenta na cały okres trwania projektu: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni i kierunku.

Kryteria formalne:

 • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych - 50% oceny końcowej;
 • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - 20% oceny końcowej;
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym - 30% oceny końcowej;

Termin nadsyłania aplikacji:  17.01.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.02.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2021

Komisja rekrutacyjna:

 • dr Agnieszka Kwiatkowska- Kierownik Projektu, Przewodniczący Komisji
 • dr Paula Pustułka- Członek Komisji
 • dr Justyna Sarnowska- Członek Komisji
 • Anna Zając - Sekretarz Komisji

Procedura selekcji:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji za pomocą formularza rekrutacyjnego w formacie PDF do 17 stycznia 2021 r.

Zgłoszenia niekompletne i spóźnione nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z dr Agnieszką Kwiatkowską pod adresem agn.kwiatkowska@swps.edu.pl
Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności oceni wszystkich kandydatów, przygotowując listę rankingową w oparciu o kryteria formalne.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na zdalną rozmowę indywidualną lub poproszeni o wykonanie zadania. Stanowisko zostanie zaoferowane kandydatowi, który najlepiej spełnia powyższe wymagania. Wyniki selekcji zostaną opublikowane do 15 lutego 2021 roku, a planowana data rozpoczęcia to 1.03.2021. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zatrudnienia dwóch kandydatów z proporcjonalnie niższą stawką.

 

 

Nazwa i opis projektu badawczego:

„Instytucjonalizacja partii politycznych w parlamentach Europy Środkowej - eksploracja danych z debat parlamentarnych” (OPUS 17 nr 2019/33/B/HS5/02648, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

Celem projektu badawczego jest analiza procesu instytucjonalizacji partii politycznych w parlamentach pięciu krajów Europy Środkowej (Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry) odzwierciedlonego w debatach i głosowaniach parlamentarnych. Cel zostanie zrealizowany za pomocą ilościowych metod analizy danych tekstowych (debaty parlamentarne) i danych liczbowych (głosowania imienne) na innowacyjnej bazie danych, która zostanie utworzona w projekcie. Analiza obejmie w szczególności tematy:

 • w jaki sposób i przez które partie polityczne nowe kwestie polityczne zostały wprowadzone do dyskursu publicznego;
 • jak zmieniła się treść poszczególnych zagadnień, ich kontekst i istotność w debatach parlamentarnych;
 • jaki jest zależność między poziomem spójności przemówień parlamentarnych w kluczowych kwestiach politycznych a zdolnością partii do wpływania na zachowania innych partii politycznych;
 • jakie są relacje między spójnością partii w debatach i głosowaniach parlamentarnych a wewnątrzpartyjnymi podziałami;

Kierownik projektu: dr Agnieszka Kwiatkowska

Asystent naukowy / Stypendysta NCN
Miejsce pracy: Warszawa

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

(możliwa częściowa praca zdalna)

Zadania:

 • Zbieranie danych o parlamentach i systemach politycznych wybranych krajów;
 • Analiza i wizualizacja danych jakościowych i ilościowych zebranych w projekcie;
 • Przygotowywanie publikacji naukowych i upowszechnianie projektu na konferencjach, seminariach i w mediach;

Wymagania formalne:

 • co najmniej dyplom licencjata lub równoważny w zakresie nauk społecznych, politologii lub dyscypliny pokrewnej;
 • status studenta studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, uczestnika studiów doktoranckich lub doktoranta w szkole doktorskiej w uczelni na terytorium Polski w zakresie nauk społecznych, politologii lub dyscypliny pokrewnej

        lub

deklaracja rozpoczęcia studiów magisterskich lub w szkole doktorskiej w zakresie nauk społecznych, politologii lub dyscypliny pokrewnej w uczelni na terytorium Polski od marca 2021 r.

Szczegóły dotyczące wymagań formalnych: link

Wymagane umiejętności i kompetencje:

 • Udokumentowane doświadczenie badawcze w prowadzeniu badań społecznych, politologicznych lub językowych jakościowych i/lub ilościowych,
 • Doświadczenie w pracy z R (najlepiej z danymi parlamentarnymi lub innymi rodzajami danych tekstowych),
 • Biegła znajomość języka angielskiego
 • Chęć i umiejętność samodzielnego uczenia się nowych metod analizy danych;

Mile widziane:

 • Znajomość lingwistyki ilościowej i umiejętność korzystania z korpusów tekstowych;
 • Znajomość jednego z języków projektu: polskiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego (rekomendowana), litewskiego;
 • Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami, organizowaniu wydarzeń czy pozyskiwaniu grantów badawczych

Oferujemy:

 • Umowa stypendialną na okres 30 miesięcy, od 1.03.2021r
 • Wynagrodzenie brutto (brutto) do 4400 zł miesięcznie (w zależności od statusu formalnego wnioskodawcy);
 • Udział w pracach zespołu badawczego;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i specjalistycznych szkoleń;
 • Współautorstwo publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych;
 • Pracę w profesjonalnym i przyjaznym środowisku w gronie uznanych naukowców

Wymagane dokumenty:

Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty:

1) CV naukowe zawierające:

 • opis kompetencji dostosowanych do wymagań i zadań
 • opis zainteresowań badawczych, doświadczenia badawczego i osiągnięć badawczych
 • listę publikacji (w aplikacji można zamieścić link lub załączyć próbkę prac niepublikowanych) oraz prezentacji konferencyjnych
 • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w opisie zadań.

2) jeśli kandydat nie ma zapewnionego statusu studenta na cały okres trwania projektu: plany aplikowania na studia doktoranckie bądź kolejne studia drugiego stopnia z planowaną datą rozpoczęcia studiów, wyszczególnieniem uczelni i kierunku.

 

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

 • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych - 50% oceny końcowej;
 •  osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych - 20% oceny końcowej.
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym - 30% oceny końcowej;


Termin nadsyłania aplikacji:  17.01.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.02.2021

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2021

 

Procedura selekcji:

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą formularza rekrutacyjnego w formacie PDF do 17 stycznia 2021 r. Zgłoszenia niekompletne i spóźnione nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z dr Agnieszką Kwiatkowską pod adresem agn.kwiatkowska@swps.edu.pl

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Komisja rekrutacyjna (dr Agnieszka Kwiatkowska, dr Paula Pustułka, dr Justyna Sarnowska, mgr Anna Zając) w pierwszej kolejności oceni wszystkich kandydatów, przygotowując listę rankingową w oparciu o kryteria formalne.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na zdalną rozmowę indywidualną lub poproszeni o wykonanie zadania. Stanowisko zostanie zaoferowane kandydatowi, który najlepiej spełnia powyższe wymagania. Wyniki selekcji zostaną opublikowane do 15 lutego 2021 roku, a planowana data rozpoczęcia to 1.03.2021. Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do zatrudnienia dwóch kandydatów z proporcjonalnie niższą stawką.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Leokajtis-Glanc
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Leokajtis-Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 9 stycznia 2021 roku, 9:14