Czasopisma | Wydział Nauk Społecznych

Czasopisma

MiscellaneaMiscellanea Anthropologica et Sociologica  publikuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury. Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. Osobne miejsce zarezerwowano wybranym tekstom źródłowym, zaczerpniętym z twórczości wybitnych przedstawicieli promowanych w naszym Piśmie dyscyplin naukowych i obszarów badawczych (Magistri Docent ). Miscellanea Anthropologica et Sociologica  jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Redaktor Naczelny: dr hab. Michał Kaczmarczyk

Punktacja MNiSW  -  10 pkt

www.miscellanea.ug.edu.pl

 

Ars EducandiCzasopismo naukowe Ars Educandi powstało w 1998 roku i jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
Każdy kolejny numer „Ars Educandi” koncentruje się wokół wybranej kategorii tytułowej stanowiącej centralną oś numeru. Tematyczną część czasopisma dopełnia stały dział Recenzje - Inspiracje - Polemiki, w którym publikowane są recenzje przybliżające nowości z bogatego i zróżnicowanego rynku wydawniczego.


Redaktor naczelna - Małgorzata Cackowska

wns.ug.edu.pl/ars_educandi

 

NiepełnosprawnoscKwartalnik „Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. Kolejne numery odnoszą się do wyznaczonego tytułem obszaru. 
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych, publikacjom w czasopiśmie „Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” przyznano 5 punktów.

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause

Punktacja MNiSW  -  11 pkt

niepelnosprawnosc.ug.edu.pl

 

PWE„Problemy Wczesnej Edukacji” to kwartalnik, który obejmuje teksty naukowo-krytyczne, także związane z praktyką pedagogiczną. Ideą pisma jest włączanie się w nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, który na świecie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i wywiera znaczący wpływ na myślenie o kulturze, społeczeństwie i instytucjach oświatowych. "PWE" jest indeksowane w bazach (Indexed in): Index Copernicus; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education). Aktualna punktacja: MNiSW – 9,00; ICV – 6,06.Od 2015 roku czasopismo znajduje się na liście ERIH PLUS".

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Dorota Klus - Stańska

Punktacja MNiSW  -  14 pkt

pwe.ug.edu.pl

 

Cywilizacja i Polityka"Cywilizacja i Polityka" jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. 

Redaktor naczelny:   dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny

Punktacja MNiSW  -  9 pkt

wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma/cywilizacja_i_polityka

 

European Journal of Transformation Studies

„European Journal of Transformation Studies" jest periodykiem, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG. Czasopismo znajduje się na liście filadelfijskiej Web of Science, Emerging Sources Citation Index (Thomson Scientific Master Journal List) http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Word=transformation

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

https://europeourhouse.weebly.com/ejts.html
wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus

 

Gdańskie Studia MiędzynarodoweGdańskie Studia Międzynarodowe są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie czasopismo ukazuje się raz w roku w formie dwóch numerów łączonych. 

Redaktor naczelny:   dr hab. Tadeusz Dmochowski, profesor nadzwyczajny

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma/gdanskie_studia_miedzynarodowe

 

Current Issues In Personality PsychologyCurrent Issues in Personality Psychology (CIPP) Nowe czasopismo psychologiczne o zasięgu międzynarodowym, wychodzące w trybie otwartego dostępu. Zajmuje się teoriami osobowości i badaniami prowadzonymi z perspektywy nauk społecznych , prawa i medycyny. CIPP propaguje badania z zakresu psychologii osobowości oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach funkcjonowania osobistego i społecznego. 

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska

Punktacja MNiSW  -  12 pkt

www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75

 

Health Psychology ReportHealth Psychology Report (HPR) to nowe czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym wydawane w trybie otwartego dostępu. Publikuje prace dotyczące psychologicznych aspektów choroby i leczenia; psychologicznych czynników etiologii chorób; postaw i zachowań prozdrowotnych; zdrowia dzieci i młodzieży; relacji dotyczących zdrowia w związkach i w rodzinie; jakości życia i well-being; zajmuje się także metodologią, pomiarami i statystyką w psychologii zdrowia. 

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

Punktacja MNiSW  -  12 pkt

www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 stycznia 2018 roku, 10:34