Czasopisma | Wydział Nauk Społecznych

Czasopisma

MiscellaneaMiscellanea Anthropologica et Sociologica  publikuje teksty z zakresu socjologii, antropologii, etnologii i filozofii kultury. Na pismo składają się w pierwszej kolejności teksty koncentrujące się każdorazowo na jakimś obranym temacie przewodnim. Osobne miejsce zarezerwowano wybranym tekstom źródłowym, zaczerpniętym z twórczości wybitnych przedstawicieli promowanych w naszym Piśmie dyscyplin naukowych i obszarów badawczych (Magistri Docent ). Miscellanea Anthropologica et Sociologica  jest pismem recenzowanym. Języki, w których publikuje to: polski i angielski. 

Redaktor naczelny:   dr Anna Kłonkowska

Punktacja MNiSW  -  10 pkt

www.miscellanea.ug.edu.pl

 

Ars EducandiCzasopismo naukowe Ars Educandi powstało w 1998 roku i jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
Każdy kolejny numer „Ars Educandi” koncentruje się wokół wybranej kategorii tytułowej stanowiącej centralną oś numeru. Tematyczną część czasopisma dopełnia stały dział Recenzje - Inspiracje - Polemiki, w którym publikowane są recenzje przybliżające nowości z bogatego i zróżnicowanego rynku wydawniczego.

Obecnie nowy zespół redakcyjny pracuje nad zmianą formuły czasopisma, a jego pierwszy numer planowany jest na połowę 2015 roku. 

wns.ug.edu.pl/ars_educandi

 

NiepełnosprawnoscKwartalnik „Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej stawia sobie za cel aktualizację problemów z zakresu pedagogiki specjalnej i interdyscyplinarne spojrzenie na niepełnosprawność. Kolejne numery odnoszą się do wyznaczonego tytułem obszaru. 
Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych, publikacjom w czasopiśmie „Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” przyznano 5 punktów.

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Amadeusz Krause

Punktacja MNiSW  -  11 pkt

niepelnosprawnosc.ug.edu.pl

 

PWE„Problemy Wczesnej Edukacji” to kwartalnik, który obejmuje teksty naukowo-krytyczne, także związane z praktyką pedagogiczną. Ideą pisma jest włączanie się w nurt badań nad dzieciństwem i wczesną edukacją, który na świecie rozwija się w sposób bardzo dynamiczny i wywiera znaczący wpływ na myślenie o kulturze, społeczeństwie i instytucjach oświatowych. "PWE" jest indeksowane w bazach (Indexed in): Index Copernicus; The Central and Eastern European Online Library (CEEOL); The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH); Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Polish Ministry of Science and Higher Education). Aktualna punktacja: MNiSW – 9,00; ICV – 6,06.Od 2015 roku czasopismo znajduje się na liście ERIH PLUS".

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Dorota Klus - Stańska

Punktacja MNiSW  -  14 pkt

pwe.ug.edu.pl

 

Cywilizacja i Polityka"Cywilizacja i Polityka" jest czasopismem redagowanym i wydawanym w Zakładzie Nauki o Cywilizacji. Jego celem jest wskazywanie najnowszych ustaleń badawczych z metodologii i metodyki wiedzy o cywilizacji i polityce. 

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Andrzej Chodubski

Punktacja MNiSW  -  9 pkt

wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma/cywilizacja_i_polityka

 

European Journal of Transformation Studies

"European Journal of Transformation Studies" jest periodykiem, którego współwydawcą jest Instytut Politologii UG.

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Arkadiusz Modrzejewski

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

wns.ug.edu.pl/media/aktualnosci/42494/european_journal_transformation_studies_na_liscie_erih_plus

 

Gdańskie Studia MiędzynarodoweGdańskie Studia Międzynarodowe są pismem naukowym wydawanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie czasopismo ukazuje się raz w roku w formie dwóch numerów łączonych. 

Redaktor naczelny:   prof. UG, dr hab. Tadeusz Dmochowski

Punktacja MNiSW  -  4 pkt

wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_wns/instytut_politologii/dzialalnosc_naukowa/czasopisma/gdanskie_studia_miedzynarodowe

 

Current Issues In Personality PsychologyCurrent Issues in Personality Psychology (CIPP) Nowe czasopismo psychologiczne o zasięgu międzynarodowym, wychodzące w trybie otwartego dostępu. Zajmuje się teoriami osobowości i badaniami prowadzonymi z perspektywy nauk społecznych , prawa i medycyny. CIPP propaguje badania z zakresu psychologii osobowości oraz ich zastosowanie w różnych dziedzinach funkcjonowania osobistego i społecznego. 

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Beata Pastwa - Wojciechowska

Punktacja MNiSW  -  12 pkt

www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75

 

Health Psychology ReportHealth Psychology Report (HPR) to nowe czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym wydawane w trybie otwartego dostępu. Publikuje prace dotyczące psychologicznych aspektów choroby i leczenia; psychologicznych czynników etiologii chorób; postaw i zachowań prozdrowotnych; zdrowia dzieci i młodzieży; relacji dotyczących zdrowia w związkach i w rodzinie; jakości życia i well-being; zajmuje się także metodologią, pomiarami i statystyką w psychologii zdrowia. 

Redaktor naczelny:   prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

Punktacja MNiSW  -  12 pkt

www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Jarosław Jurkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lipca 2017 roku, 14:34