Dorobek | Wydział Nauk Społecznych

Dwie publikacje - Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 oraz Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty - działania

xxxx  

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema publikacjami, będącymi efektem projektu „Pomorskie poszerzenie pola kultury”, zrealizowanego przez Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą UG oraz Nadbałtyckiego Centrum Kultury.

Pierwsza z publikacji, to efekt badań Zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą UG. Książka pod tytułem „Przemiany pomorskiego sektora kultury 2012-2017 jest efektem wspólnej pracy w ramach kilku projektów badawczych członków zespołu, zawierająca analizy ilościowe i komentarze do poszczególnych wątków przemian pomorskiego sektora kultury na przestrzeni ostatnich 5 lat.

„Nie mam wątpliwości, że raport został przygotowany rzetelnie i zgodnie z duchem narzędzi oraz technik badawczych zaliczanych do pola badań o charakterze ilościowym. Podjęte procedury badawcze, zastosowane narzędzia, a przede wszystkim komentarze i wnioski – większość z nich raczej o wydźwięku jakościowym – przekonują, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem zniuansowanym i poprawnym metodycznie. (…) Raport przynosi wiele danych ilościowych oraz cenny zbiór ich interpretacji. Zestawienie ich z wynikami poprzednich badań nad sektorem kultury pozwala na uchwycenie dynamiki przemian tego pola: niejednoznacznej, a czasem wręcz zaskakującej. Rezultatem jest aktualny, potrzebny i skłaniający do refleksji nad polityką kulturalną – nie tylko w wymiarze regionalnym – zbiór wniosków”.

dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM


Zachęcamy również do drugiej publikacji o charakterze pokonferencyjnym, pod tytułem:
Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy - konteksty – działania”, pod redakcją prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego oraz Piotra Zbieranka.
W publikacji znajdują się artykuły głosami wybitnych badaczy oraz praktyków. W publikacji znajdą Państwo teksty prof. Marka Krajewskiego, prof. Tomasza Szlendaka, czy prof. Doroty Ilczuk oraz Anny Karpińskiej, ale również Marty Białek-Graczyk, Wojciecha Kłosowskiego, czy Aleksandry Szymańskiej.

Zachęcamy do lektury!

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 stycznia 2018 roku, 18:56

Paradygmat poszerzeniowy

U podstaw prowadzonych badań i analiz, ale też prowadzonych działań animacyjnych leży paradygmat poszerzenia pola kultury. Poszerzenie opisuje zmiany, jakie zachodzą współcześnie w polu kultury równolegle w działalności kulturalnej, jak i uczestnictwu w kulturze. Ukazuje ono między innymi zmianę w podejściu do kultury, która staje się w coraz większej mierze narzędziem rozwoju społecznego i gospodarczego. Rozwój ten następuję dzięki włączeniu odbiorcy w aktywne formy uczestnictwa w kulturze. Jest to możliwe dzięki wielowymiarowej transformacji już istniejących instytucji kultury (zaadaptowania przez nie do swojej działalności nowych struktur i form organizacyjnych, a także przestrzeni oraz formuł działania) i współtworzeniu pola kultury przez nowych aktorów (szczególnie z innych sektorów i obszarów działania). 
 
Jednocześnie paradygmat poszerzeniowy dał impuls do poszukiwania nowych czynników warunkujących uczestnictwo w kulturze. Pozwoliły one na uwypuklenie przesunięcia - z "twardych" (socjoekonomiczne; tradycyjnie wiązane z pozycją społeczną) na "miękkie" (psychospołeczne) uwarunkowania. To od tych zmiennych, które nazwaliśmy nowym kapitałem kulturowym, w coraz większym stopniu zależy charakter naszego uczestnictwa w kulturze.
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, 18:22

Historia

W latach 2011-2016 grono socjologów skupionych w IFSiD, we współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, zrealizowało trzy duże projekty badawcze, finansowane z grantów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora (lata 2011-2012)

Punkty styczne: między kulturą a praktyką (nie)uczestnictwa (lata 2013-2014)

Kulturalna hierarchia. Nowe dystynkcje i powinności w kulturze a stratyfikacja społeczna wykonywanego (lata 2015-2016)

Efektem było wydanie kilku monografii, przeprowadzenie szeregu seminariów i warsztatów (z udziałem badaczy z różnych ośrodków w kraju) oraz wypracowanie unikatowej metodologii badań kulturowych (łączącej różne metody badań jakościowych oraz ilościowych). Sformułowane w ramach projektów rekomendacje, przeprowadzone analizy i interpretacje, a przede wszystkim wypracowany aparat pojęciowy (np. poszerzenie pola kultury, (nie)uczestnictwo w kulturze, kulturalna hierarchia itd.) w istotny sposób wpłynęły na badania kulturowe w Polsce oraz weszły na stałe do debaty nad stanem kultury i jakością życia (vide Kongres Kultury Polskiej). Kluczowym zaś dorobkiem stało się wypracowanie nowego paradygmatu „poszerzonego pola kultury”, ujmującego zarówno tradycyjne, jak i nowe funkcje kultury; odnoszącego je zarówno do organizatorów, jak i odbiorców kultury (w tym dotykający takich kwestii jak ich potrzeby czy motywacje mające kluczowe znaczenie z perspektywy kultury jako czynnika jakości życia).

Istotnym doświadczeniem było również realizowanie badań we współpracy z samorządową instytucją kultury (IKM) i organizacją pozarządową (IBnGR), a także możliwość prezentowania badawczych ustaleń podczas licznych prezentacji (np. w trakcie Pomorskiej Debaty o Kulturze, forów animatorów, przy okazji konferencji naukowych oraz podczas XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego).

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 18 sierpnia 2017 roku, 14:25