Praktyki pedagogiczno - zawodowe | Wydział Nauk Społecznych

Praktyki pedagogiczno - zawodowe

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla osób studiujących na IV i V roku kierunku Psychologia (wszystkie tryby) wraz ze specjalnością Neurobiopsychologia.

Studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (wieczorowych) zobowiązani są odbyć po 50 godzin praktyk na IV i na V roku studiów (w sumie 100 godzin), w tym w każdej z placówek po przynajmniej 50 godzin. Osoby studiujące w trybie niestacjonarnym (zaocznym) analogicznie jak w/w w wymiarze po 30 godzin (w sumie 60 godzin). Wszelkie odstępstwa od tej reguły wymagają otrzymania formalnej zgody, a wszelkie formalności z tym związane załatwia się za pośrednictwem opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek specjalizacyjnych.

Przynajmniej jedna z dwóch 50-godzinnych (lub 30-godzinnych)praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym ze ścieżką specjalizacyjną realizowaną przez daną osobę. Druga praktyka może odbyć się w placówce realizującej działania o dowolnym profilu pracy psychologicznej. W przypadku osób realizujących dwie ścieżki specjalizacyjne jedna z praktyk powinna odbyć się w placówce o kierunku działalności zgodnym z jedną ścieżką specjalizacyjną, a druga praktyka powinna być zgodna z drugą ścieżką.

Każda z praktyk studenckich powinna odbyć się pod kierunkiem zatrudnionego w danej placówce psychologa, który pełni rolę opiekuna praktyk. Ta osoba poświadcza odbycie praktyk w dzienniku praktyk oraz sporządza pisemną opinię na temat każdej/go z praktykantów/ek.

Na poziomie Instytutu Psychologii studenci poszczególnych kierunków i/lub ścieżek specjalizacyjnych załatwiają formalności poprzedzające udanie się na praktyki u opiekunów praktyk dla poszczególnych ścieżek/kierunków. Alternatywnie, praktykę można też zorganizować za pośrednictwem Biura Karier UG. Biuro Karier określa własne zasady kierowania studentów na praktyki.

Po zakończeniu praktyki należy uzyskać wpis zaliczający praktykę od opiekuna praktyk dla własnej ścieżki specjalizacyjnej (a w razie jego/jej urlopu – od opiekuna innej ścieżki lub od kierownika praktyk z ramienia Instytutu Psychologii). Podstawą uzyskania wpisu jest przedłożenie dokumentów poświadczających odbycie praktyki (podpisana przez opiekuna praktyk z ramienia placówki opinia oraz wypełniony i poświadczony przez opiekuna praktyk z ramienia placówki Dziennik praktyk).

Odnośnik do formularzy

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Rafał Chyła
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 listopada 2016 roku, 8:36