Współpraca z zagranicą | Wydział Nauk Społecznych

Wymiana naukowców w ramach portugalsko-polskiego projektu badawczego ORACY IN THE SCHOOL CULTURE z udziałem naukowców UG, z inicjatywy pracowników Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą IP WNS

Celowość: Projekt ma na celu weryfikację różnic pomiędzy portugalskimi i polskimi założeniami, metodami i rozstrzygnięciami odnośnie wypowiadania się uczniów w języku ojczystym i obcym (języku angielskim). U jego podstaw leży intencja podniesienia edukacyjnej roli języka.

Skład osobowy: Zespół portugalski stanowią pracownicy Instituto Politecnico de Lisboa pod przewodnictwem prof. Otilii Sousy. Ich przyjazdu na Instytut Pedagogiki spodziewamy się w czerwcu 2017 roku. Stronę polską reprezentują: dr Michał Daszkiewicz (koordynator), dr hab. Anna Wasilewska prof. nadzwyczajny, lic. Martyna Piechowska – reprezentujący Instytut Pedagogiki UG, a także dr Marta Łockiewicz z Instytutu Psychologii UG oraz dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki UG. Tym samym, projekt i zespół badawczy mają charakter interdyscyplinarny

Ramy czasowe:  Realizację pierwszego etapu przewidziano na lata 2017-2018.

Szerszy kontekst: Projekt został opracowany w rezultacie międzynarodowej współpracy realizowanej w ramach działań dotyczących EDUKACYJNEJ ROLI JĘZYKA. Informacje na temat tychże działań (cyklu konferencji, międzynarodowych partnerskich działań itd.) dostępne są na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/ oraz http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 18:54

Międzynarodowa współpraca partnerska w ramach EDUCATIONAL ROLE OF LANGUAGE, tj. cyklu międzynarodowych interdyscyplinarnych konferencji oraz projektów i badań naukowych koordynowanych przez pracowników Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą IP WNS

Celowość: Działania podjęte w ramach ‘EDUKACYJNEJ ROLI JĘZYKA’ ukierunkowane są na współpracę akademików z wielu różnych krajów z pogranicza pedagogiczno-lingwistycznego. Kluczowym elementem tychże działań jest cykl konferencji ERL oraz wspólnie podejmowane projekty badawcze.

Skład osobowy: Naszymi partnerami w ramach tzw. ERL-Network są naukowcy z 20 krajów. Zamysł ich współpracy przedstawiony jest na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/erl-network, natomiast na http://edukacyjnarolajezyka.ug.edu.pl/erl-people odnaleźć można ich (stale aktualizowany) skład osobowy. Całością kieruje zespół z IP: dr Michał Daszkiewicz (koordynator), dr hab. Anna Wasilewska prof. nadzwyczajny, dr Anna Nitecka-Walerych.

Ramy czasowe: W 2016 roku odbyła się pierwsza konferencja cyklu ERL, zaś drugą edycję zaplanowano na 12-13 czerwca 2017r. Dodać należy, że ERL-Network działa na bieżąco, bez ograniczeń czasowych, zaś w roku akademickim 2016/2017 w jej ramach zainicjowane zostały projekty: Oracy in the School Culture (we współpracy z naukowcami z Portugalii) oraz Opportunities for Productive Language Development within the Classroom (we współpracy z naukowcami z Polski, Hiszpanii i Islandii, a następnie Grecji, Serbii i Szwecji).

Szerszy kontekst: ERL-Network powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników konferencji ERL I na stałą współpracę. Realizujemy ją starając się dotrzeć do specjalistów pogranicza lingwistyczno-pedagogicznego w Polsce, w Europie i na świecie (prowadząc również stronę w języku angielskim: http://educationalroleoflanguage.ug.edu.pl/erl-network-0). ERL-Network obejmuje cztery obszary badawcze widoczne na banerze konferencyjnym i wyróżnione na stronie www:

                                        

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 roku, 18:53

Wizyta ukraińskich naukowców w Instytucie Pedagogiki WNS UG

W dn. 7.12.2016 r. odbyło się spotkanie pracowników naukowych z Ukrainy z akademikami z Instytutu Pedagogiki WNS. Uczestniczyli w nim: prof. Irina Manokha - Dyrektor Wschodnioeuropejskiego Instytutu Psychologii w Kijowie), prof. Ivan Bekh - Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Ukraińskiej Akademii Nauk Pedagogicznych, oraz - z tegoż Instytutu - prof. Zhanna Petrochko, prof. Sergiej Ryk - Rektor ds. Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. H. Skovorody w Perejasław-Chmielnicki, a także: Dziekan WNS dr hab. Tadeusz Dmochowski prof. nadzw., Dyrektor IP prof. dr hab. Romuald Grzybowski,  Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych dr Alicja Komorowska-Zielony, Kierownik Zakładu Badań nad Dzieciństwem i Szkołą prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska oraz z tegoż Zakładu: dr hab. Maria Groenwald prof. nadzw., dr Grażyna Szyling, dr Wojciech Siegień, a także mgr Paulina Siegień (tłumaczka).

 W trakcie spotkania, m.in., rozmawiano o aktualnych problemach, z którymi szkolnictwo wyższe boryka się w związku z realizowanymi w obu krajach reformami, podzielono się doświadczeniami z działań podejmowanych na rzecz ich rozwiązywania. Ponadto przedstawiciele poszczególnych uczelni przekazali informacje o kierunkach poszukiwań naukowo-badawczych prowadzonych w ich placówkach, oraz o dorobku badawczym i dydaktycznym. Szczególną uwagę podczas tego spotkania zwrócono na wyznaczenie kierunków dalszej współpracy, w tym m.in. rozwijanie mobilności pracowników naukowych i studentów w ramach programu Erasmus +.   

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 marca 2017 roku, 10:08

Naukowcy z Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów w Moskwie gościli w Instytucie Pedagogiki w ramach Programu Erasmus+

W dniach 5-9 grudnia 2016 r. gościliśmy w Instytucie Pedagogiki czworo naukowców z Rosyjskiego Uniwersytetu
Przyjaźni Narodów w Moskwie. Ich wizyta związana była z realizacją jednej z części projektu mobilności
z krajami partnerskimi Erasmus+, przygotowanego przez dr. Wojciecha Siegienia i dr Grażynę Szyling,
na który Agencja Narodowa Erasmusa przyznała w wyniku konkursu dofinansowanie przekraczające 30 tys. EU.

Naszymi gośćmi byli: prof. Natalia Karabuszczenko, doc. Nina Sungurowa, dr Olga Logvinowa i dr Zlata Boyko.
Poza przeprowadzeniem obowiązkowych zajęć ze studentami wzięły one także udział w obradach Międzynarodowej
Konferencji z cyklu "W świetle i cieniu idei pedagogicznych", poświęconej tym razem Antonowi Makarence.
Spotkały się również ze swoimi studentami, którzy w semestrze zimowym studiują na Wydziale Nauk Społecznych
dzięki projektowi mobilności Erasmus+. 
Znalazły czas na bliższe poznanie UG i wymianę poglądów z pracownikami naukowymi Polski, Ukrainy i Białorusi.
Jeden z dni poświęciły na zwiedzanie Gdańska i zgłębianie jego dalszej i bliższej przeszłości.

O ich wrażeniach z pobytu w Polsce będziemy mogli się dowiedzieć więcej z wywiadu,
który ukaże się w najbliższym numerze Gazety Uniwersyteckiej, w lutym 2016 r.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paweł Śpica
Treść wprowadzona przez: Paweł Śpica
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 stycznia 2017 roku, 14:51