Studia doktoranckie | Wydział Nauk Społecznych

Studia Doktoranckie w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce

Kształcenie doktorantów w zakresie pedagogiki odbywa się w ramach interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie Pedagogiki i Nauk o Polityce, powołanych na Wydziale Nauk Społecznych UG. Część zajęć realizowana jest wspólnie dla doktorantów obu dyscyplin, zasadnicza część programu jest jednak odrębna – przy czym doktoranci mają możliwość korzystania z całej oferty programowej studiów.

Najważniejszą częścią studiów są seminaria doktorskie i konsultacje z opiekunami naukowymi, które wspierają proces badań prowadzący do przygotowania rozprawy doktorskiej i publikacji naukowych.

Zorganizowane zajęcia dydaktyczne mają formę konwersatoriów i warsztatów. Kształcą one w zakresie:

- zaawansowanej wiedzy o charakterze podstawowym dla pedagogiki (realizacja tego bloku stanowi pomoc w przygotowaniu do egzaminów doktorskich) oraz wiedzy związanej z najnowszymi i aktualnie realizowanymi badaniami w zakresie nauk społecznych i nauk o edukacji (wykłady monograficzne)

- wiedzy i umiejętności związanych z metodologią badań naukowych

- kompetencji społecznych istotnych dla pracy naukowo-badawczej, w tym etyki badań naukowych

- kompetencji nauczyciela akademickiego związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych (ten blok obejmuje m.in. obowiązkową praktykę dydaktyczną na uczelni)

Istotnym elementem studiów są fakultatywne wykłady monograficzne, obejmujące łącznie 120 godzin zajęć w całym cyklu studiów. Część tych wykładów prowadzona jest przez wykładowców zagranicznych o światowej renomie. Dotychczas wykładowcami byli m.in. profesorowie: Peter Mayo (Malta), Pedro da Silva (Leiria, Portugalia), Pauline Lipman (Univ. of Chicago), Eric Gutstein (Univ. of Chicago), Andre Mazawi (UBC Vancouver), Heinz Suenker (Univ. Wupperthal), Stefano Castelli (Univ. of Milano). Doktoranci mogą także zaliczać wykłady w ramach Gdańskich Wykładów Solidarności organizowanych na WNS przez Europejskie Centrum Solidarności (wykładowcami byli np. profesorowie Urlich Beck, David Ost czy Jeffrey Goldfarb) oraz uczestniczyć w tematycznych modułach programowych dających dodatkowe kwalifikacje teoretyczne i metodologiczne (np. w latach 2013–2014 moduł Zaawansowana analiza danych zastanych w obszarze edukacji realizowany był we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych dla doktorantów w zakresie psychologii i pedagogiki, z udziałem takich wykładowców jak Mark Wilson (Berkeley), Emma Smith (Leicester) i Roel Bosker z Holandii. Innym modułem tematycznym był e-learningowy  PhdACT – New Modes of Activism in European Social Work realizowany w UG w latach 2008 – 2011 we współpracy z uniwersytetami europejskimi).

Studia trwają 4 lata i kończą się obroną pracy doktorskiej.

Doktoranci tworzą Samorząd Doktorantów, który jest aktywnym partnerem w realizacji zadań Studiów.

Doktoranci mogą się ubiegać o stypendia doktoranckie (wydziałowe i finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz nagrody, a także o granty finansujące własne projekty badawcze.


Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Grzegorz Konik
Treść wprowadzona przez: Grzegorz Konik
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 24 października 2014 roku, 14:04